Omgevingsplan wijzigen

In het omgevingsplan (vroeger: bestemmingsplan) staat waar, wat en met welk doel gebouwd mag worden. De gemeente kan het omgevingsplan wijzigen. U kunt de gemeente ook vragen om het omgevingsplan te wijzigen.

Let op

Het omgevingsplan heette tot 1 januari 2024 bestemmingsplan. Heeft u voor die tijd een wijziging aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

Beschrijving

Heeft u een bouwplan dat niet in het omgevingsplan past? Dan zijn er soms mogelijkheden om medewerking te verlenen aan het bouwplan. Hiervoor worden aparte procedures gevoerd, waarbij alle belangen worden afgewogen.

Aanvragen

Wilt u weten hoe de gemeente tegenover uw bouwplan staat? Vraag dan een vooroverleg ruimtelijk initiatiefexterne-link-icoon aan. U hoeft hierbij niet gelijk gedetailleerde informatie aan te leveren. Aan de hand van het vooroverleg krijgt u een principe-uitspraak. Deze principe-uitspraak maakt duidelijk hoe de gemeente tegen uw bouwplan aankijkt.

Staat de gemeente positief tegenover uw plan dan zijn er twee mogelijkheden voor een aanpassing van het omgevingsplan. U kunt direct een omgevingsvergunning aanvragen of u kunt een aanvraag doen om het omgevingsplan aan te passen. U moet in de meeste gevallen bij deze aanvraag een ruimtelijke onderbouwing aanleveren. Ook moet u onderzoeksrapporten aanleveren. Denk bijvoorbeeld aan een bodemonderzoek en een geluidsonderzoek.  

Uw plan kan invloed hebben op de leefomgeving van mensen. Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, is het daarom belangrijk om uw omgeving te betrekken. Participatie is wenselijk en soms verplicht. Kijk voor meer informatie over participatie en hoe u dit goed organiseert op www.kampen.nl/participatieexterne-link-icoon.

U kunt uw verzoek sturen naar info@kampen.nl

Bezwaar

Als uw verzoek voor het wijzigen van het omgevingsplan is afgewezen, dan kunt u beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bent u belanghebbende? U kunt op verschillende momenten aangeven dat u het niet eens bent met het wijzigen van het omgevingsplan:

  • Wanneer een gemeente een wijziging van het omgevingsplan wil doorvoeren, dan maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit. Hierbij betrekt de gemeente ook belanghebbenden. Laat aan de gemeente weten dat u belanghebbende bent. U kunt dan al in deze fase uw mening geven.
  • Wanneer het ontwerpbesluit af is, dan maakt de gemeente dit ontwerpbesluit openbaar. Het ontwerpbesluit ligt vanaf dat moment ter inzage.
  • U kunt het ontwerpbesluit bekijken via het Omgevingsloket. Vervolgens heeft u 6 weken om te reageren op het ontwerpbesluit. Reageer schriftelijk, mondeling of via e-mail als u het niet eens bent met het plan. Dit heet een zienswijze indienen.
  • Na deze 6 weken beoordeelt de gemeente de binnengekomen reacties. De gemeenteraad stelt het definitieve omgevingsplan vast.
  • U kunt binnen 6 weken na bekendmaking van het omgevingsplan beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kunt u doen als u:
    • al eerder gereageerd heeft op het ontwerp van het omgevingsplan, of
    • het niet eens bent met wijzigingen van het omgevingsplan ten opzichte van het ontwerp van het omgevingsplan
  • Heeft niemand beroep aangetekend binnen de termijn van 6 weken? Dan is het gewijzigde omgevingsplan definitief.

Contact

Heeft u vragen over het wijzigen van het omgevingsplan? Neem dan contact met ons op. Dit kan via info@kampen.nl of via telefoonnummer 14 038 (keuze 3).

Wet en regelgeving