Verzoek over persoonsgegevens indienen

De gemeente verzamelt en bewaart verschillende persoonsgegevens van u. U heeft een aantal rechten over deze persoonsgegevens. Een verzoek over uw persoonsgegevens doet u bij de gemeente.

Let op

Wilt u alleen weten welke gegevens van u zijn opgenomen in de basisregistratie personen (BRP)? Dan hoeft u geen inzageverzoek te doen. U kunt deze gegevens online bekijken via mijnoverheid.nlexterne-link-icoon (met DigiD).

Beschrijving

De gemeente houdt verschillende persoonsgegevens van u bij. Bijvoorbeeld de gegevens die u moet invullen als u een vergunning aanvraagt. Deze gegevens worden op verschillende manieren verwerkt en bewaard. De gemeente doet dit op een zorgvuldige, veilige en transparante manier. Dat is verplicht.

U heeft een aantal rechten. Daarmee kunt u meer inzicht en controle krijgen over uw persoonsgegevens. U kunt de gemeente onder andere vragen om uw persoonsgegevens in te zien (recht van inzage).

De gemeente verwerkt veel van uw persoonsgegevens omdat dit in de wet staat. U kunt dan niet of maar beperkt gebruikmaken van uw rechten. U kunt bijvoorbeeld niet vragen om te stoppen met het verwerken van uw gegevens als de gemeente verplicht is deze gegevens bij te houden.

U kunt de gemeente wel altijd om informatie vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. De gemeente moet u een duidelijk antwoord geven.

Aanvragen

Zo dient u een verzoek in over uw persoonsgegevens:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft in ieder geval door:
  • over welke persoonsgegevens het gaat
  • wat uw verzoek is 

Zo bekijkt u een aantal van uw persoonsgegevens:

U kunt een inzageverzoek digitaal indienenexterne-link-icoon (met DigiD). Kunt u geen gebruik maken van DigiD? U kunt ook een schriftelijk verzoek indienen bij de afdeling Dienstverlening en informatie, Postbus 5009, 8260 GA Kampen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien daadwerkelijk van u zijn.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het indienen van een verzoek over persoonsgegevens zijn in ieder geval:

 • Het gaat om persoonsgegevens van:
  • uzelf
  • een kind jonger dan 16 jaar van wie u de wettelijk vertegenwoordiger bent
 • U mag iemand anders vragen om namens u een verzoek in te dienen (een gemachtigde).
 • Het gaat om persoonsgegevens die worden geregistreerd door de gemeente. Of door instanties die hiervoor een duidelijke opdracht hebben gekregen van de gemeente.
 • Uw rechten kunnen beperkt worden als dit in een wettelijke regeling staat. Zo kunt u niet vragen om verwijdering van uw persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP).

Bent u door iemand gemachtigd? U moet dan een kopie meesturen van uw identiteitsbewijs en van de persoon voor wie u het verzoek doet. U kunt veilig een kopie maken van uw identiteitsbewijs met de KopieID-app van de Rijksoverheid.

Hoe lang gaat het duren?

De beslissing over een concreet verzoek over uw persoonsgegevens krijgt u binnen 1 maand. Deze tijd mag eenmaal verlengd worden met 2 maanden. Als de gemeente de termijn wil verlengen, hoort u dit binnen 1 maand na ontvangst van uw verzoek. De termijn gaat in nadat u zich geïdentificeerd heeft, bijvoorbeeld met uw DigiD.

Heeft u om informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens gevraagd? Een antwoord op dit verzoek krijgt u binnen een redelijke termijn. Dit hangt ervan af of uw verzoek om informatie complex is.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw verzoek over uw persoonsgegevens. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u vindt dat u geen duidelijk antwoord krijgt op uw verzoek om informatie, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevensexterne-link-icoon.

Wet en regelgeving

Meer informatie