Raadscommissies

Om de besluiten van de gemeenteraad zo goed mogelijk voor te bereiden worden de onderwerpen vooraf besproken in de raadscommissies. De raadscommissies adviseren de raad vervolgens over besluiten die de gemeenteraad moet nemen. De gemeente Kampen heeft 3 raadscommissies: de commissie Ruimte, de commissie Samenleven en bestuur en de commissie Raadsbrede vraagstukken.

Wilt u weten wanneer de raadscommissies vergaderen en welke onderwerpen zij bespreken? Dit staat in de raadskalender op kampen.raadsinformatie.nlexterne-link-icoon.

Commissies

Commissie Ruimte

De commissie Ruimte behandelt onderwerpen op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en milieu (waaronder bestemmingsplannen en wijzigingen, beeldkwaliteitsplannen en kleine gebiedsvisies), economische zaken (inclusief recreatie en toerisme), verkeer, water en wegen, grondzaken, groen, gebouwen en beheer openbare ruimte.

De commissie Ruimte vergadert meestal op woensdagavond, tegelijk met de commissie Samenleven en bestuur.

Commissie Samenleven en bestuur

De commissie Samenleven en bestuur behandelt onderwerpen op het gebied van het sociaal domein (jeugd, Wmo en Participatiewet), welzijnszaken, onderwijs, volksgezondheid, sport en bewegen, kunst en cultuur, openbare orde en veiligheid, publiekszaken, bestuurlijke en juridische zaken, financieel technische zaken en personeel en organisatie.

De commissie vergadert meestal op woensdagavond, tegelijk met de commissie Ruimte.

Commissie Raadsbrede vraagstukken

De commissie Raadsbrede vraagstukken behandelt onderwerpen die over meerdere beleidsterreinen gaan, zoals de behandeling van de jaarrekening, perspectiefnota, bestuursrapportages en programmabegroting.

Ook regionale en lokale ontwikkeling vallen onder deze commissie. Daarbij gaat het om de strategische koersbepaling, de omgevingsvisie en strategisch beleid met invloed op meerdere beleidsterreinen (stedelijke ontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling, de woonopgave, economische ontwikkeling en arbeidsmarkt, de duurzaamheidsopgave / energietransitie en grote gebiedsvisies). Daarnaast vallen participatie en de doorontwikkeling van bestuurlijke processen onder deze commissie.

Samenstelling raadscommissies

De raadscommissies hebben geen vaste samenstelling. Fracties kunnen per commissievergadering raads- en commissieleden afvaardigen. Fracties met meer dan 5 raadszetels mogen 3 personen afvaardigen, fracties met 3 tot en met 5 raadszetels mogen 2 personen afvaardigen en fracties met 1 of 2 raadszetels mogen 1 persoon afvaardigen.

Voor een overzicht van de raads- en commissieleden kunt u terecht op kampen.raadsinformatie.nl/ledenexterne-link-icoon.

Voorzitters en commissiegriffiers
Commissie RuimteCommissie Samenleven en bestuurCommissie Raadsbrede vraagstukken
Voorzitterde heer G.H. Wijnjade heer S. Azerde heer H.J.E. Vinke
Plaatsvervangend voorzitterde heer E.G. Burgmande heer L. Bastiaande heer R. de Wilde
Commissiegriffierde heer J. Ringenierde heer H.G. van den Bergde heer J. van Eerde

Contact met de griffie

De griffie is bereikbaar via
Telefoon: 038-3394157
E-mail: griffie@kampen.nl