Organisatiestructuur

Binnen de gemeente Kampen werken we samen in verschillende afdelingen. We werken niet binnen strak afgebakende domeinen maar we zoeken elkaar juist op in ons werk. Wil je weten welke afdelingen er zijn? Bekijk dan het overzicht op deze pagina of download het organisatieschema.

Heb je hulp nodig op het gebied van inkomen, werk of opvoeden?

Dan kom je terecht bij de collega’s van het sociaal domein. Zij zetten zich elke dag in op het gebied van werk, inkomen, jeugd, onderwijs, gezondheidszorg, welzijn en sport. Zij doen dit vanuit de afdelingen Beleid sociaal domein, Inkomen en bedrijfsvoering sociaal domein, Toegang sociaal domein.

Een nette en toegankelijke gemeente, daar werken we voor

We onderhouden bijvoorbeeld de plantsoenen, de stoepen en wegen. We zijn bezig met milieu en ruimtelijke ontwikkeling. En we zorgen voor het inzamelen van afval.

Ook houden we toezicht op bouwen en wonen, markten en havens, evenementen, terrassen, drank en horeca en parkeren. En we houden ons bezig met erfgoed en monumenten. Al deze taken worden gedaan door de collega’s van Gemeentewerken, Ruimtelijke realisatie, Fysieke leefomgeving en Beleid fysiek domein.

Wil je iets aanvragen? Of heb je een administratieve vraag?

Dan kom je terecht bij de collega’s die zich elke dag inzetten voor onze directe dienstverlening. Belangrijke onderdelen van de afdeling Dienstverlening en informatie zijn bijvoorbeeld het Klant Contact Centrum, Burgerzaken en Belasting en inning.

Zorgvuldig advies voor het beste resultaat

Bij bijna alle onderwerpen waar de gemeente bij betrokken is zijn er collega’s die met je meedenken. Zij zorgen samen met jou voor het beste resultaat voor inwoners, ondernemers en bestuur. Dit zijn bijvoorbeeld de collega’s van Bestuursadvisering, Financiën, Juridische zaken en Communicatie. Ook het Stadsarchief en Stedelijk Museum Kampen horen bij de gemeentelijke organisatie en vallen onder de afdeling Bestuursadvisering.

Afdelingen en taken

Naast de concerndirectie bestaat de gemeentelijke organisatie uit 11 afdelingen. De afdelingen en hun taakvelden worden hieronder genoemd.

Advies en bedrijfsvoering

 • AO/IC
 • communicatie
 • financieel advies en beleid
 • juridische zaken (inclusief verzekeringen)
 • personeel en organisatie

Administratie en ondersteuning

 • bestuursondersteuning, managementondersteuning en projectondersteuning (inclusief kabinetszaken)
 • belasting en inning
 • facilitaire zaken
 • financiële administratie

Beleid fysiek domein

 • businesscontrol fysiek domein
 • cultuurhistorie en archeologie
 • economie
 • milieu
 • mobiliteit
 • klimaat
 • natuur en landschap
 • riolering
 • stedenbouw
 • water
 • wonen

Beleid sociaal domein

 • cultuur
 • jeugdhulp
 • meedoen
 • onderwijs
 • sport, bewegen en vitaliteit
 • werk

Bestuursadvisering

 • bestuursondersteuning
 • programmamanagement
 • projecten
 • Stadsarchief
 • Stedelijk Museum
 • wijkverbinders

Dienstverlening en informatie

 • burgerzaken
 • digitale informatievoorziening (DIV)
 • functioneel beheer
 • gegevensmanagement
 • geo-informatie
 • informatiebeleid en informatiebeveiliging
 • Klant Contact Centrum
 • objectregistratie

Fysieke leefomgeving

 • openbare orde en veiligheid
 • parkeerbeheer
 • ruimtelijke ordening
 • toezicht en handhaving
 • vergunningen

Gemeentewerken

 • afval en reiniging
 • groen
 • weg- en waterbouw

Inkomen en bedrijfsvoering sociaal domein

 • balie Inkomen en zorg
 • consulenten inkomen, schulddienstverlening en budgetbeheer
 • contractmanagement werk, inkomen en Wmo
 • handhaving sociaal domein
 • juridische zaken werk, inkomen en zorg
 • preventie
 • subsidies
 • terugvordering en verhaal
 • uitkeringsadministratie

Ruimtelijke realisatie

 • begraafplaatsen
 • beheer openbare ruimte (beheer van wegen, riolering, groen, watergangen, sportaccommodaties, speelterreinen, openbare verlichting, civiele kunstwerken en verkeersmaatregelen)
 • brugwachter
 • sport en spelen
 • vastgoed (planeconomie, grondzaken, onderwijshuisvesting, onderhoud en verhuur van gemeentelijke gebouwen,  woonwagenzaken)
 • werkvoorbereiding en toezicht/directie

Toegang sociaal domein

 • consulenten werk
 • consulenten Wmo en jeugd
 • leerplicht/RMC
 • preventie