Onroerendezaakbelasting betalen

Het taxatieverslag van uw woning kunt u opvragen via woz.kampen.nl of inzien via belasting.kampen.nl.  U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Bedrijven kunnen een taxatieverslag opvragen via het e-mailadres wozinfo@kampen.nl.

Taxatieverslag opvragen (met DigiD)

Als eigenaar van een onroerende zaak betaalt u onroerendezaakbelasting (ozb). Voorbeelden van onroerende zaken zijn woningen, winkels, kantoorpanden en garageboxen. Bij onder andere bedrijfspanden betaalt ook de gebruiker van het pand onroerendezaakbelasting. Dit is bij woningen niet het geval.

De gemeente bepaalt de hoogte van de ozb op 1 januari. Dit doet zij aan de hand van de WOZ-waarde van uw pand. Als u halverwege een jaar een nieuwe woning koopt, betaalt u de ozb voor dat hele jaar voor de oude woning. Voor de nieuwe woning betaalt u in dat jaar nog geen ozb. De notaris verrekent deze bedragen vaak. 

De voorwaarden voor het betalen van onroerendezaakbelasting zijn:

  • U bent eigenaar van een (bedrijfs)pand en/of u bent huurder/gebruiker van een bedrijfspand.

Bent u zowel eigenaar als gebruiker van een bedrijfspand? Dan betaalt u 2 keer onroerendezaakbelasting. 

De gemeente stelt de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand of grond vast. Bent u het niet eens met de vastgestelde waarde? U kunt dan het beste contact opnemen met de gemeente. U kunt bellen of een e-mail sturen naar de afdeling Administratie en ondersteuning via wozinfo@kampen.nl. U hoeft alleen aan te geven waarom u het niet eens bent met de WOZ-waarde.

Soms komt er een taxateur bij u langs om een nieuwe taxatie uit te voeren. Hebben wij een fout gemaakt, dan passen we de WOZ-waarde aan. Bent u het ook niet eens met de nieuwe WOZ-waarde? U kunt dan binnen 6 weken na de datum van de aanslag alsnog bezwaar maken.

U kunt ook via belasting.kampen.nl bezwaar maken tegen de aanslag. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.

Het belastingtarief is een percentage van de WOZ-waarde. De WOZ-waarde van de onroerende zaak wordt vastgesteld op basis van de Wet waardering onroerende zaken. Voor de hoogte van de aanslag vermenigvuldigt u de WOZ-waarde met de volgende percentages (2022):

  • tarief eigenaar woning 0,1202%
  • tarief eigenaar niet-woning 0,2928%
  • tarief gebruiker niet-woning 0,2126%

Wilt u een indicatie van de hoogte van de OZB? Via het hulpmiddel Berekenen OZB kunt u dit berekenen. Dit is een indicatie. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Dit hulpmiddel is niet geschikt voor een combinatieobject (een niet-woning met woongedeelte).

U kunt uw aanslag ook inzien via belasting.kampen.nl. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.

Veelgestelde vragen over belastingen

U ontvangt de aanslag gemeentelijke belastingen via de post of digitaal via de Berichtenbox van MijnOverheid als u dit heeft ingesteld. U kunt dit instellen op mijnoverheid.nl.

Verhuist u binnen de gemeente Kampen? U ontvangt dan geen nieuwe aanslag voor de afvalstoffenheffing (vastrecht) en voor de rioolheffing. De oorspronkelijke aanslag geldt ook voor het nieuwe adres. De kosten voor het door u aangeboden afval betaalt u na afloop van het belastingjaar.

Verhuist u naar een andere gemeente? Als u vertrekt naar een andere gemeente of inwonend bent bij iemand, dan heeft u recht op een vermindering van de aanslag voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing voor de resterende maanden van het jaar. Dit geldt ook voor de hondenbelasting bij vertrek uit Kampen. Hierover ontvangt u schriftelijk bericht.

De peildatum voor de onroerende zaakbelasting (OZB) is 1 januari. Degene die op 1 januari eigenaar is van een woning, krijgt de OZB voor het hele jaar in rekening gebracht. Verrekening van de OZB vindt plaats bij de notaris.

U kunt de WOZ-waarde van uw woning vinden via de website www.wozwaardeloket.nl. Dit digitale loket is openbaar en vrij te raadplegen. Let op: voor de belastingaangifte over 2019 heeft u de aanslag van 2019 nodig. Hierin staat de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2018.

Moet u OZB betalen? In het taxatieverslag kunt u zien hoe de gemeente aan de WOZ-waarde van uw gebouw of grond komt. U kunt het taxatieverslag alleen aanvragen als u de eigenaar of gebruiker bent. Het taxatieverslag met de WOZ-waarde kunt u aanvragen via woz.kampen.nl. Bedrijven kunnen een taxatieverslag opvragen via wozinfo@kampen.nl of contact opnemen met de afdeling Administratie en ondersteuning via telefoonnummer 14038.

Bent u het niet eens met de aanslag? Neem dan telefonisch contact met ons op nadat u het taxatieverslag heeft opgevraagd. We nemen de aanslag dan samen met u door. U kunt ook direct formeel bezwaar maken. Een bezwaar indienen kan binnen zes weken na de datum van het aanslagbiljet bij de Heffingsambtenaar, Postbus 5009, 8260 GA Kampen. U kunt ook via belasting.kampen.nl uw bezwaar indienen. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Zet in het bezwaarschrift uw naam, het aanslagnummer, de reden van bezwaar en uw handtekening.

Let op: bezwaar maken geeft u geen uitstel van betaling. U kunt hier in uw bezwaarschrift wel om vragen.

Het bedrag moet zijn betaald op de vervaldatum. Deze datum staat op de voorkant van de aanslag. Het bedrag van elke termijn moet op de vervaldatum van die termijn op onze bankrekening zijn bijgeschreven. Let op: Betaal uw belastingaanslag op tijd. U ontvangt geen herinnering. Betaalt u niet op tijd, dan ontvangt u een aanmaning. U betaalt dan ook aanmaningskosten.

Betaal bij voorkeur via automatische incasso. U weet dan zeker dat u op tijd betaalt. Hiervoor kunt u ons een doorlopende machtiging geven. Het bedrag wordt niet eerder afgeschreven dan de 25e van de maand en niet later dan de eerste week van de volgende maand. Meer informatie hierover vindt u op www.kampen.nl/incasso.

Betaalt u al via automatische incasso? De momenten waarop de betalingen worden afgeschreven, staan dan op de voorkant van het aanslagbiljet. Lukt het ons niet om het bedrag van uw rekening af te schrijven? Dan stopt de incasso en moet u zelf zorgen dat u het bedrag op tijd betaalt.

Wilt u niet via automatische incasso betalen? U kunt het bedrag dan in twee termijnen betalen op bankrekeningnummer NL15BNGH0285136143. De BIC-code van de gemeente Kampen is BNGHNL2G. Vermeld bij uw betaling altijd het op de aanslag genoemde betalingskenmerk. Als op de voorkant van de aanslag een QR-code staat, dan kunt u deze code scannen met bijvoorbeeld uw telefoon. U wordt dan doorgestuurd naar de betaalmogelijkheid.

Heeft u de aanslag digitaal ontvangen in uw Berichtenbox via MijnOverheid? U kunt dan betalen via iDEAL.

Kunt u de rioolheffing en afvalstoffenheffing niet betalen? U komt misschien voor kwijtschelding in aanmerking. Of u in aanmerking komt voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding, hangt af van uw financiële situatie.

Kwijtschelding vraagt u aan met het aanvraagformulier kwijtschelding. Dit formulier kunt u ophalen bij het Klant Contact Centrum in het stadhuis of downloaden op www.kampen.nl/kwijtschelding (tabblad aanpak). Het ingevulde en ondertekende formulier levert u samen met een kopie van de bewijsstukken in bij het Klant Contact Centrum. U kunt uw verzoek en bijlagen ook scannen en e-mailen naar kwijtschelding@kampen.nl.

Voor OZB en hondenbelasting kunt u geen kwijtschelding aanvragen. Meer informatie vindt u op www.kampen.nl/kwijtschelding.