Welstandsbeoordeling

Heeft u een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor bouwen ingediend? Dan bestaat de mogelijkheid om een mondelinge toelichting op het bouwplan te geven. Wilt u uw plan toelichten dan kunt u dat aangeven als u de aanvraag indient.

Mondelinge toelichting

Een architect van de welstandscommissie Het Oversticht is elke woensdagmorgen in het stadhuis aanwezig voor uw mondelinge toelichting. Deze zittingen zijn door de coronamaatregelen grotendeels digitaal. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de afdeling Fysieke leefomgeving, onderdeel vergunningen, telefoonnummer 038-3392690.

Vergaderingen welstandscommissie

De welstandscommissie vergadert in de even weken op donderdag, afwisselend in Zwolle of Kampen. Deze vergaderingen zijn openbaar en vinden nu ook digitaal plaats. Wilt u een vergadering van de welstandscommissie bijwonen dan kunt u zich aanmelden bij Het Oversticht.

Op de website van Het Oversticht staat de agenda van de welstandscommissie vanaf de maandag voor het overleg.