Portefeuille

 • Communicatie
 • Coördinatie lobby
 • Intergemeentelijke samenwerking / regio Zwolle
 • Internationale betrekkingen
 • Ondermijning en integriteit
 • Openbare orde en veiligheid

Nevenfuncties

Nevenfuncties vanuit de gemeente

 • lid algemeen bestuur Veiligheidsregio IJsselland
 • voorzitter en lid dagelijks bestuur Burgerij van Grafhorst
 • lid Tijdelijke Adviescommissie Asiel en Migratie (VNG)
 • voorzitter stuurgroep Ruimte regio Zwolle
 • bestuurlijk trekker Regionaal Coördinatiepunt Integrale Veiligheid (RCIV)
 • plaatsvervangend voorzitter Regionale Regietafel Vluchtelingen IJsselland (RRVIJ)
 • adviseur Provinciale regietafel vluchtelingen Overijssel (PRT)
 • lid Stuurgroep Regio Deal 5e tranche Regio Zwolle

Nevenfuncties niet vanuit de gemeente

 • voorzitter Raad van Toezicht Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)
 • vicevoorzitter bestuur Cultuurfonds Overijssel (bezoldigd. inkomsten over 2023: € 500,-)
 • lid bestuur BPD Cultuurfonds 
 • lid Werkveld Advies Commissie (WAC) Thorbecke Academie,  opleiding bestuurskunde - overheidsmanagement