Privacyverklaring

U heeft er recht op dat de gemeente Kampen zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De gemeente mag alleen persoonsgegevens verwerken als daar een goede reden voor is of als u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Het verwerken van persoonsgegevens kan inbreuk maken op uw privacy.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Als u onze website bezoekt en gebruik maakt van onze elektronische diensten, verwerkt de gemeente Kampen persoonsgegevens over u. Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een natuurlijk persoon.

Afhankelijk van het onderwerp zijn dat de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • telefoonnummer
 • adresgegevens
 • burgerservicenummer
 • geboortedatum
 • e-mailadres
 • kentekennummer
 • ip-adres

De gemeente Kampen verwerkt ook bijzondere persoonsgegevens van u. Bijzondere persoonsgegevens zijn informatie over: godsdienst, politieke voorkeur, seksuele geaardheid, gezondheid, strafrechtelijk verleden en ras.

Wettelijke grondslag

De gemeente Kampen verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, uitvoering van een overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijk taak.

Verwerkingsdoelen

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen: behandelen informatieverzoek, (aan)vraag, melding, klacht of bezwaar.

Bewaren van persoonsgegevens

De gemeente Kampen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan (wettelijk) noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwetexterne-link-icoon.

Delen persoonsgegevens met derden

De gemeente Kampen verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. Met organisaties die uw gegevens in onze opdracht verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gemeente Kampen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

De gemeente Kampen neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of in bepaalde gevallen te verwijderen. De gemeente reageert in ieder geval binnen vier weken op dit verzoek. U kunt hiervoor digitaal of schriftelijk een verzoek indienen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

U kunt digitaal een verzoek over uw persoonsgegevens indienen. Hier heeft u uw DigiD voor nodig. Een schriftelijk verzoek kunt u indienen bij: afdeling Dienstverlening en informatie, Postbus 5009, 8260 GA Kampen. Een verzoek via e-mail kunt u indienen via info@kampen.nl.

Uw websitebezoek

De gemeentelijke website Kampen.nl maakt gebruik van analytische cookies. Zo kijken we welke pagina's (veel) worden bezocht en welke zoekingangen en zoekwoorden mensen gebruiken bij het bezoek van de website. Op basis hiervan verbeteren we onze website. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen en zijn dus niet te herleiden naar wie u bent.

Datalekken

Ondanks onze inspanningen kunnen incidenten helaas voorkomen. Denk aan het verkeerd adresseren van een e-mail of brief, een website waar te veel informatie op staat of een dossier dat kwijtraakt. In deze gevallen kan er sprake zijn van een datalek. Het is van belang dat de gemeente daar zo snel mogelijk van op de hoogte wordt gesteld. We kunnen dan maatregelen treffen om erger te voorkomen en informeren als het nodig is de betrokken personen over het datalek. Denkt u dat er sprake is van een datalek? Meld dit dan direct bij de gemeente Kampen via de pagina Datalek melden.

Contactgegevens

Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming: de heer J. van Veen, telefoonnummer: 038-3392988, e-mail: fg@kampen.nl.

Meer informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen de gemeente omgaan kunt u vinden in ons privacybeleidexterne-link-icoon en privacyreglementexterne-link-icoon.

Natuurlijk helpen wij u graag als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Komt u er toch niet samen met ons uit? U kunt dan ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevensexterne-link-icoon.