housing-forms iconHanzewijk

De Hanzewijk is een centraal gelegen wijk, grenzend aan de binnenstad van Kampen. Sinds 1990 is de Hanzewijk stapsgewijs vernieuwd. De laatste stap is het afronden van centrumgebied-noord. In het gebied dat omgrensd wordt door de Dr. Damstraat, het Hanzeplein, de Colijnlaan en wijkcentrum Reyersdam gaat de gemeente een nieuw gezamenlijk schoolgebouw met gymzaal voor de Dr. H. Bouwmanschool en Iris Opvang (Kindcentrum Dr. H Bouwman) en Kindcentrum O.J.S. het Scala bouwen. Ook gaat woningcorporatie deltaWonen in dit deel van de Hanzewijk 63 sociale huurappartementen voor 1- en 2-persoonshuishoudens bouwen.

Hanzewijk

De huidige gebouwen van beide scholen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. In het nieuwe gebouw gaan beide scholen het onderwijs en de opvang ieder op hun eigen manier integreren. Met de bouw van 63 sociale huurappartementen wordt tegemoet gekomen aan de toenemende vraag naar woningen in Kampen.

Stedenbouwkundig plan

In april 2021 stelde het college het stedenbouwkundig plan voor dit deel van de Hanzewijk vast. Dit plan dient als basis voor de ontwerpen van de appartementen, het nieuwe gezamenlijke gebouw voor de twee scholen met kinderopvang en gymzaal, en voor het ontwerp van de openbare ruimte. Voor het ontwerpen van het schoolgebouw met gymzaal en de appartementen wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het zuidelijke centrumdeel met winkels en appartementen.

Betrekken van de omgeving

Over de plannen voor de Hanzewijk hebben de samenwerkende projectpartners contact met het Samenwerkingsverband Brunnepe (inclusief de wijkvereniging als onderdeel daarvan), een bewonerscommissie van de huurwoningen, het cluster mensen met een beperking (onderdeel van de adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning), de winkeliersvereniging en de eigenaar van het winkelcentrum.

In juni 2021 is met vertegenwoordigers van deze partijen afgesproken om in de voorbereidingsperiode voor de bouw een serie bijeenkomsten te organiseren voor omwonenden, bedrijven en organisaties in de buurt en overige belangstellenden. Het doel van deze bijeenkomsten is om iedereen zo goed mogelijk te informeren en te betrekken bij de plannen.

Korte terugblik bijeenkomsten met de omgeving

Op 7 december 2021 vond een online informatiebijeenkomst plaats waarvoor bewoners, bedrijven en organisaties in de nabije omgeving waren uitgenodigd. Zij werden door vertegenwoordigers van de samenwerkende partijen bijgepraat over de plannen, gaven hun mening en stelden vragen.

Op 25 januari 2022 deelden omwonenden en overige geïnteresseerden via eveneens een online bijeenkomst hun ideeën over het inrichten van de openbare ruimte. Wat zijn voorbeelden van een mooie groene plek in of buiten Kampen? Wat spreekt daarin aan? Samen werd nagedacht over eventuele ingrediënten voor een groen schoolterrein en de inrichting van het binnenhof tussen de appartementen en de school. Maar ook over onderwerpen als spelen, bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte en het thema veiligheid. De opbrengst van de avond is verwerkt in een basisontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte rondom het nieuwe schoolgebouw en de toekomstige appartementen. De verwachting is dat de bewoners van de appartementen van deltaWonen medio 2023 bekend zijn. Dan betrekken we omwonenden, de bewoners van de nieuwe appartementen én de scholen graag bij de stap om van het basisontwerp tot een definitief ontwerp te komen.

Op 5 juli organiseerde de gemeente in nauwe samenwerking met deltaWonen, Kindcentrum Dr. H. Bouwman en Kindcentrum O.J.S. het Scala van een inloopbijeenkomst in wijkcentrum De Reyersdam. Vertegenwoordigers van de gemeente beantwoordden vrangen van bezoekers en gingen met hen in gesprek over het uitwerkingsplan. Bezoekers kregen ook toelichting op het in 2021 door de raad vastgestelde stedenbouwkundig plan en het basisontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte.

Tijdens de inloopavond waren ook vertegenwoordigers van deltaWonen, Kindcentrum Dr. H. Bouwman en Kindcentrum O.J.S. het Scala aanwezig. Zij gingen met bezoekers in gesprek over het definitief ontwerp voor de appartementen en over de  impressie van het kleur- en materiaalgebruik en referentiebeelden voor het nieuwe schoolgebouw met gymzaal.

Planning

In de zomervakantie is de huidige Dr. H. Bouwmanschool gesloopt. De afgelopen periode is het terrein bouwrijp gemaakt. Dit houdt onder andere in dat zaken als verhardingen, struiken en andere obstakels die bij de bouw in de weg kunnen staan, zijn verwijderd. Voor de bouw van start gaat, wordt het terrein nog verhard met puin.  De bouw van de appartementen start volgens de huidige planning begin 2023 en duurt ongeveer een jaar. De bouw van het nieuwe schoolgebouw start naar later in 2023 en duurt naar verwachting eveneens een jaar.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de bouw van het nieuwe schoolgebouw, de sociale huurappartementen en de inrichting van de openbare ruimte? Of wilt u een uitnodiging ontvangen voor vervolgbijeenkomsten? Stuur dan een mail naar hanzewijk@kampen.nl.

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier