De Omgevingswet

De Omgevingswet geldt per 1 januari 2024. Deze wet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet bundelt de wetgeving over en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water in één wet en stemt de regels beter op elkaar af.

Wat merkt u van de nieuwe wet?

  • Er komen minder regels en de regels die er zijn, worden overzichtelijker.
  • Alle regels van verschillende overheden zijn te vinden in het Omgevingsloketexterne-link-icoon.
  • Voor plannen in de fysieke leefomgeving hoeft u maar één omgevingsvergunning aan te vragen, óók als er meerdere overheden bij betrokken zijn.
  • U kunt in één oogopslag zien welke plannen er in de gemeente zijn.
  • U wordt vroeg geïnformeerd door partijen die bij u in de buurt een plan willen realiseren.

De omgevingswet

Door de video te bekijken accepteert u de servicevoorwaarden van Google en het privacybeleid van Google.

Instrumenten voor de gemeente

De Omgevingswet biedt de gemeente vier instrumenten waarbinnen zij haar taken voor de fysieke leefomgeving uitvoert.

De omgevingsvisie

Waar willen we naartoe als het om de fysieke leefomgeving van de gemeente Kampen gaat? Dat staat in de omgevingsvisie. En dan hebben we het niet alleen over ruimtelijke ontwikkelingen, de omgevingsvisie gaat ook in op thema’s als duurzaamheid, milieu, veiligheid en gezondheid. In de omgevingsvisie zijn de ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn beschreven.

In voorjaar 2022 kon iedereen een zienswijze op de Ontwerp omgevingsvisie 1.0 indienen. Nadat deze verwerkt was, stelde de raad de definitieve Omgevingsvisie  begin 2023 vast. U kunt de Definitieve Omgevingsvisie 2023  en de Zienswijzenota Omgevingsvisie 2023  hieronder lezen. Ook is de behandeling van dit stuk in de commissie raadsbrede vraagstukken van 16 maart 2023 terug te kijken via de link: https://kampen.raadsinformatie.nl/vergadering/1015935externe-link-icoon

Op naar de Omgevingsvisie 2.0 Gemeente Kampen

We zijn een vervolg aan het geven aan de Omgevingsvisie 1.0 (Het Kampen van nu). We gaan in de Omgevingsvisie 2.0 uitwerken wat we eerder met de Kamper samenleving bedacht hebben.

Het omgevingsprogramma

Hoe zorgen we ervoor dat de doelstellingen die in de omgevingsvisie staan, ook daadwerkelijk gehaald worden? De maatregelen die daarvoor nodig zijn, worden beschreven in een omgevingsprogramma. Er kunnen meerdere programma’s zijn. Bijvoorbeeld over de ontwikkeling van een gebied of over een bepaald thema zoals landbouw of horeca.

Het omgevingsplan

Wat er in de omgevingsvisie staat, vertalen we in juridische regels. Wat mag wel en wat mag niet? Dat staat nu beschreven in 1 omgevingsplan. 

In het omgevingsplan staan alle regels bij elkaar. Bijvoorbeeld regels voor evenementen, bouwwerken, geluid of het kappen van bomen. Maar ook uitleg over participatie, positieve gezondheid en duurzaamheid.

De komende jaren werken we aan de overstap van losse bestemmingsplannen naar één omgevingsplan voor alle andere gebieden binnen onze gemeente. Dit moet uiterlijk 1 januari 2032 klaar zijn.

De omgevingsvergunning

Minder regels. Dat is het uitgangspunt van de Omgevingswet. Soms volstaat het om alleen een melding te doen voordat u een plan mag uitvoeren. Natuurlijk zijn er ook situaties waarbij een omgevingsvergunning nodig blijft. Door de komst van de Omgevingswet hoeft u straks slechts 1 omgevingsvergunning aan te vragen, ook als er meerdere overheden betrokken zijn. En, niet onbelangrijk, in de meeste gevallen weet u binnen 8 weken waar u aan toe bent.

Het aanvragen van een vergunning gaat na invoering van de Omgevingswet anders dan voorheen. U zoekt de regels op in een nieuw online loket, het Omgevingsloketexterne-link-icoon. In dat loket kunt u controleren of u een vergunning nodig heeft, en deze ook direct aanvragen.

Participatie

Als u een appartementencomplex wilt bouwen, een windmolen wilt plaatsen, of bijvoorbeeld een grote aanbouw aan uw huis wilt maken, dan heeft u niet alleen te maken met de gemeente, maar ook met buren en andere mensen die belang of wensen hebben. Van de initiatiefnemer, degene die het plan wil uitvoeren, wordt verwacht dat hij mensen die daarbij een belang hebben, betrekt bij het uitwerken van de plannen.

De 'Handleiding Participatie bij uw initiatief' beschrijft wat de gemeente van initiatiefnemers verwacht op het gebied van participatie bij een ruimtelijk initiatief.

Kijk voor meer informatie op de pagina Participatie bij uw initiatief.

Let op: De initiatiefnemer wordt onder de Omgevingswet aangemoedigd om aan participatie te doen, maar is dat niet verplicht. Er geldt 1 uitzondering: de gemeenteraad heeft besloten dat participatie wél verplicht is bij activiteiten die niet binnen het omgevingsplan passen en waarvoor wel een vergunning nodig is.

Contact

Heeft u vragen? Neem dat contact met ons op. Dit kan via info@kampen.nl of via telefoonnummer 14 038 (keuze 3). Wij helpen u graag verder op weg.