Subsidies cultuurhistorie

Er zijn twee soorten monumenten. Dit zijn rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Als u eigenaar bent van een rijksmonument dan kan de rijksoverheid mogelijk voor financiële ondersteuning zorgen. Als u eigenaar bent van een gemeentelijk monument dan kan de gemeente mogelijk voor financiële ondersteuning zorgen. Sommige subsidies kunt u ook aanvragen voor historische gebouwen die geen monument zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor kleine elementen en rieten daken van historisch waardevolle gebouwen.

  • U mag pas met de werkzaamheden beginnen nadat een schriftelijk besluit op uw aanvraag is genomen.
  • U moet na afloop van de werkzaamheden een eindverantwoording indienen.
  • U kunt hierbij een monumentenvergunning en/of andere vergunning nodig hebben.

De gemeente biedt financiële ondersteuning voor vijf activiteiten.

Restaureren van gemeentelijke monumenten

Als eigenaar van een gemeentelijk monument bent u in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. De gemeente Kampen biedt subsidie voor noodzakelijke herstelwerkzaamheden die het normale onderhoud te boven gaan. De restauratiesubsidie bedraagt 30% van de kosten met een maximum van € 25.000. Voor stichtingen en kerken is het percentage 40% van de kosten met een maximum van € 25.000.

Restaureren van winkelpuien

De subsidie voor winkelpuien is alleen van toepassing binnen het beschermd stadsgezicht. Het gaat om het aanbrengen van doorzichtige rolluiken in plaats van gesloten rolluiken of het aanbrengen van pantserglas. De subsidie is maximaal € 2.000. Verder zijn er mogelijkheden als u een winkelpui op cultuurhistorisch verantwoorde wijze wilt restaureren of wijzigen. De subsidie bedraagt 50% van de kosten met een maximum van € 10.000.

Restaureren van muurreclames

In de binnenstad van Kampen bevinden zich veel muurreclames van voor 1930. Deze worden gerestaureerd door Stichting Stadsherstel Kampen. De subsidie bedraagt 80% van de kosten met een maximum van € 5.000. De subsidie voor het onderhouden van muurreclames bedraagt 50% van de kosten met een maximum van € 1.000.

Herstel van rieten daken

Dit betreft cultuurhistorisch waardevolle bestaande rieten daken. Als uw gebouw is opgenomen op de lijst met karakteristieke panden kunt u hiervoor in aanmerking komen. De subsidie bedraagt 30% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, zoals riet, arbeidsloon en bindmateriaal.

Herstel van kleine waardevolle elementen

Veel historische gebouwen, niet noodzakelijk monumenten, bevatten nog kleine waardevolle elementen. Bijvoorbeeld ornamenten, gevelstenen, kroonlijsten en roeden. De gemeente stimuleert het behoud van dergelijke cultuurhistorisch waardevolle onderdelen. De subsidie bedraagt 40% van de kosten met een maximum van € 1.000. Voor het restaureren van gevelstenen en ornamenten geldt een subsidie van 70% van de kosten met een maximum van € 1.500.

Subsidie stedelijke vernieuwing aanvragen

Deze subsidies zijn onderdeel van de subsidie stedelijke vernieuwing. U kunt tussen 1 januari en 1 april subsidie aanvragen. U krijgt voor 1 juli bericht over de toekenning van de subsidie.

Wilt u meer informatie over de financieringsmogelijkheden bij rijksmonumenten? Kijk op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed via www.cultureelerfgoed.nl. U kunt daar ook de financieringscheck doen.

Voor meer informatie over gemeentelijke monumenten en de subsidiemogelijkheden kunt u contact opnemen met 14 038.

AVG 

De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.