Gebouw of woning slopen

U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. U moet hiervoor meestal een melding doen. Dit is verplicht om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen. Daarnaast wil de gemeente ongewenste sloop tegengaan.

Voor sloopwerkzaamheden aan een monument of bouwwerk binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht moet u een omgevingsvergunning aanvragen voor het slopen.

Soms moet u eerst een ontheffing bij de provincie aanvragen. Die is nodig als de sloop slecht is voor beschermde planten- en diersoorten zoals vleermuizen die verborgen zitten in spouwmuren.

U bent verplicht de melding te doen, als u:

  • meer dan 10 m3 sloopafval heeft
  • asbest gaat verwijderen

Heeft u minder afval en is er geen asbest aanwezig? U hoeft geen melding te doen.

Om een sloopmelding te doen, geeft u door:

  • uw naam en adres (gebouweigenaar)
  • de naam en het adres van degene die gaat slopen
  • wanneer en hoe laat u precies gaat slopen
  • hoe u gaat slopen
  • welk materiaal vrijkomt bij de sloop
  • hoeveel materiaal vrijkomt bij de sloop
  • een tekening van wat u gaat slopen

Verder heeft u misschien nodig:

  • asbestinventarisatierapport door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau

Er zijn geen kosten verbonden aan een sloopmelding.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er geldt een landelijk maximum voor plankosten. Ook is er een rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

U doet de melding via het Omgevingsloket online.

Heeft u naast het slopen ook (ver)bouwplannen? Dan kan het zijn dat u ook een omgevingsvergunning nodig heeft.

U doet de melding minimaal 4 weken voor u met het sloopwerk begint. Soms kunt u de melding 5 werkdagen voor de start van het slopen doen. Dit kan als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan.

Laat uw aansluitingen voor aanvang van sloop verwijderen. Dit voorkomt gevaarlijke situaties voor u en uw omgeving. In de gemeente Kampen kunt u hiervoor terecht bij netwerkbeheerder Enexis. Verwijdering van de aansluiting is uw eigen verantwoordelijkheid.