Bomen kappen

Het kappen of rooien van bomen is niet zomaar toegestaan. Hiervoor heeft u een omgevingsvergunning nodig.

U heeft een vergunning nodig:

 • wanneer de boom een dwarsdoorsnede van de stam heeft van minimaal 25 centimeter (= gelijk aan een omtrek van 80 centimeter) op 1,3 meter hoogte. Bij meerdere stammen geldt de dwarsdoorsnede van de dikste stam;
 • bij houtopstand van één of meer bomen, hakhout, houtwal, een grotere (lint)begroeiing van heesters en struiken of een beplanting van bosplantsoen.

U heeft geen vergunning nodig voor het kappen van een:

 • berk;
 • populier;
 • conifeer;
 • wilg.

Dit geldt alleen als deze bomen binnen de bebouwde kom staan, geen eigendom zijn van de gemeente en geen onderdeel zijn van een houtwal, lintbegroeiing, singelbeplanting, bosplantsoen of bomenrij.

Er kunnen meerdere redenen zijn om een vergunning aan te vragen, zoals:

 • De boom vormt een gevaar voor de omgeving.
 • De boom zorgt voor erg veel schaduw of belemmert het zicht.
 • De boom moet gekapt worden vanwege onderhoud in de omgeving.

Om een kapvergunning aan te vragen, heeft u nodig:

 • wat voor soort boom het is (bijvoorbeeld een eik of een kastanje)
 • hoe groot de boom is
 • waar de boom staat (adres)
 • uw reden om te willen kappen
 • eventueel schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom
 • een situatietekening of foto

Uw aanvraag kan worden afgewezen als het kappen ten koste gaat van:

 • de natuurwaarde van houtopstand;
 • de landschappelijke waarde van de houtopstand;
 • de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon;
 • de beeldbepalende waarde van de houtopstand;
 • de cultuurhistorische waarde van de houtopstand;
 • de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand.

 Anderen kunnen bezwaar maken tegen de kap van een boom. Zorg daarom voor toestemming van de mensen in de buurt.

De beslissing over een gewone omgevingsvergunning krijgt u binnen 8 weken. Deze termijn mag eenmaal worden verlengd met 6 weken.

Heeft het kappen een groot risico voor de omgeving? Of zijn er schadelijke gevolgen te verwachten voor beschermde planten- en dierensoorten of natuurgebieden? Dan geldt de uitgebreide procedure. De beslistermijn is dan 6 maanden. Deze mag met 6 weken verlengd worden.

Bij de omgevingsvergunning die de gemeente verleent zijn 2 procedures: een gewone (reguliere) en een uitgebreide procedure.

Bij de gewone procedure maakt u eerst bezwaar bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. U kunt tegen de uitspraak van de rechter in hoger beroep gaan. Dit doet u bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bij de uitgebreide procedure geeft u eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen of singelbeplanting/houtwallen kost:

 • per boom €14,70
 • voor singelbeplanting/houtwal:
  • > 10.000 m2: tot 10.000 m2 € 0,10, daarboven € 0,05 per m2

(tarieven 2019)

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online. Hier kunt u ook nagaan of u een omgevingsvergunning nodig heeft.