Zienswijze indienen

Als u het niet eens bent met een ontwerpplan of ontwerpbesluit, kunt u een zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze opsturen of mondeling doorgeven aan de gemeente.

Beschrijving

Soms heeft de gemeente een plan of neemt zij een besluit waar u het niet mee eens bent. U kunt dan uw mening geven. Deze mening heet een zienswijze. U kunt uw zienswijze bijvoorbeeld indienen als iemand een monumentale boom wil kappen en u het daar niet mee eens bent. Of misschien bent u het niet eens met een nieuw omgevingsplan van de gemeente.

U kunt alleen een zienswijze indienen over ontwerpplannen en ontwerpbesluiten. Dit zijn plannen en besluiten die nog niet zijn goedgekeurd. De gemeente laat via het digitale Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nlexterne-link-icoon en via huis-aan-huisblad De Brug weten dat er nieuwe plannen of besluiten zijn die nog goedgekeurd moeten worden. De gemeente kan het plan of besluit dan nog aanpassen. De gemeente kan uw mening dus overnemen in het definitieve plan of besluit. Maar dat hoeft niet. Verschillende mensen kunnen met het plan of besluit te maken krijgen. De gemeente kijkt naar hun belangen en neemt dan een beslissing.

Aanvragen

U kunt uw zienswijze schriftelijk of mondeling doorgeven. Het kan alleen mondeling als dat in de publicatie staat aangegeven.

Zo dient u uw zienswijze mondeling in:

 • Maak een afspraak bij de gemeente via telefoonnummer 14 038.
 • Geef uw zienswijze door.
 • De gemeente maakt een verslag van uw mondelinge zienswijze.
 • U ondertekent het verslag.
 • De gemeente stuurt u persoonlijk bericht over het definitieve plan of besluit.

Zo dient u uw zienswijze schriftelijk in:

 • Stuur een brief naar de gemeente. Hierin staat:
  • uw naam en adres
  • uw telefoonnummer
  • een omschrijving van het ontwerpplan of ontwerpbesluit waar u het niet mee eens bent. Stuur bijvoorbeeld een kopie van het ontwerp mee of schrijf het zaaknummer op.
  • waarom u het niet eens bent met het ontwerpplan of ontwerpbesluit
  • de datum waarop u de zienswijze schrijft
  • uw handtekening
  • eventueel een schriftelijke machtiging met handtekening als u de zienswijze voor iemand anders indient
 • Van uw schriftelijke zienswijze krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • De gemeente stuurt u persoonlijk bericht over het definitieve plan of besluit.

Voorwaarden

De voorwaarden om een zienswijze in te dienen zijn:

 • Het is een zienswijze over ontwerpplannen of ontwerpbesluiten. Gaat het om een definitief plan of besluit? U kunt dan geen zienswijze meer indienen. In de officiële publicatie staat of u bezwaar kunt maken of in beroep kunt gaan.
 • Dien uw zienswijze in binnen de periode die in de officiële publicatie is genoemd. Meestal is dit 6 weken na publicatie van het besluit of plan. Soms is deze periode korter. Lees daarom goed hoeveel tijd u heeft om een zienswijze in te dienen.

Bezwaar

Heeft u uw zienswijze gegeven? En bent u het niet eens met het definitieve plan of besluit? In de publicatie van het definitieve besluit staat wat u dan kunt doen. Dit staat ook in het persoonlijke bericht dat u ontvangt.

Meestal kunt u in beroep gaan bij de rechtbankexterne-link-icoon tegen het definitieve besluit. Soms kunt u bezwaar maken bij de gemeenteexterne-link-icoon. Gaat het om een omgevingsplan? Dan kunt u in beroep gaan bij de Raad van Stateexterne-link-icoon.

U heeft 6 weken de tijd om uw bezwaar of beroep in te dienen. Doe dit op tijd. Anders wordt uw bezwaar of beroep niet behandeld.

Wet en regelgeving