Revitalisering Spoorlanden

Bedrijventerrein Spoorlanden is gelegen in IJsselmuiden in de gemeente Kampen. Het bedrijventerrein beslaat ruim 35 hectare. Op Spoorlanden is een diversiteit aan grote en kleine bedrijven gehuisvest, variërend van transportbedrijven tot groothandel en van schoorsteentechniek tot de bouw van muziekinstrumenten.

De afgelopen jaren is door zowel ondernemers als gemeente Kampen geïnvesteerd in de revitalisering van bedrijventerrein Spoorlanden. De gemeente gaat nu samen met ondernemers op Spoorlanden de laatste fase van de revitalisering van Spoorlanden aanpakken. In deze fase staat het openbaar gebied centraal. Door hier meer eenheid en structuur in aan te brengen, wordt de uitstraling van Spoorlanden verbeterd.

Op deze pagina leest u hoe en wanneer dit aangepakt gaat worden.

Revitalisering

Er zijn de afgelopen jaren al diverse maatregelen genomen voor de revitalisering van bedrijventerrein Spoorlanden. De bereikbaarheid is aanzienlijk verbeterd door de aanleg van het verkeersplein aan de Oosterlandenweg. Verschillende ondernemers hebben investeringen gedaan om het aanzicht van hun bedrijf te verfraaien. Er is geen sprake meer van leegstand, de lege plekken zijn opgevuld. Daarnaast is het bedrijventerrein uitgebreid met een nieuw deel waar al de nodige bedrijvigheid plaatsvindt. Kortom, allemaal maatregelen die de aantrekkelijkheid van Spoorlanden vergroten voor zowel gevestigde als nieuwe ondernemers.

Toch zijn er nog verbeterpunten die aandacht vragen in het openbaar gebied. Er is tot 1 januari 2022 één miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van het openbaar gebied op Spoorlanden. Het gaat om een gezamenlijke subsidie van de gemeente Kampen en de provincie Overijssel.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

Samen met ondernemers en eigenaren op Spoorlanden en de Beheer Organisatie Spoorlanden-Zendijk (BOSZ) zijn nu concrete plannen gemaakt over waar het geld het beste voor ingezet kan worden.

Eerst zijn de knelpunten in het openbare gebied in beeld gebracht. Vervolgens is er een lijst van maatregelen opgesteld met een bijbehorend kostenplaatje. Deze lijst is via digitale bijeenkomsten besproken met de ondernemers. Met het beschikbare budget kan niet het gehele openbare gebied van Spoorlanden aangepakt worden. Om die reden zijn er door de ondernemers op Spoorlanden prioriteiten aangegeven en keuzes gemaakt. De aanpak van het gebied is verdeeld in vier fasen. Fase 1 is opgeknipt in twee delen: 1a en 1b.

Start uitvoering fase 1a in 2021

In overleg met de ondernemers is besloten om met het beschikbare subsidiebedrag fase 1a aan te pakken. Fase 1a bevat de Spoorstraat vanaf het Kraton tot en met de westelijke kruising met de Spoordwarsstraat. De Spoorstraat heeft prioriteit gekregen, omdat het een belangrijke doorgangsfunctie heeft. Daarnaast heeft het kruispunt met de Kraton onderhoud nodig en willen we de veiligheid van dit kruispunt verbeteren.

De gemeente heeft aannemer Dura Vermeer gecontracteerd om de werkzaamheden in fase 1a uit te voeren. In een bouwteam bestaande uit vertegenwoordigers vanuit de gemeente, Dura Vermeer en Anacon Infra werken we samen aan de detaillering van het plan. In juni 2021 wordt een bijeenkomst georganiseerd voor ondernemers op en overige betrokkenen bij Spoorlanden. In deze bijeenkomst stelt het bouwteam zich voor en geeft zij een toelichting op de planning, fasering en uitwerking van de plannen. Het streven is om maatwerk te leveren bij de aansluitingen. 

Voor de aanpak van het hele openbare gebied van Spoorlanden is meer geld nodig. De gemeente heeft een meerjarig investeringsplan opgesteld voor de uitvoering van de resterende fases: fase 1b, 2, 3 en 4. De gemeenteraad besluit in het derde kwartaal van 2021 of er binnen de gemeentelijke begroting geld beschikbaar is om het meerjarig investeringsplan voor de revitalisering van Spoorlanden vanaf 2022 uit te voeren. 

 

Kaart met de verschillende fasen voor de revitalisering van bedrijventerrein Spoorlanden

Naast de revitalisering van Spoorlanden wordt er ook gewerkt aan een manier om het beheer en onderhoud op Spoorlanden structureel te verbeteren. Hieronder leest u hier meer over.

Beheer en onderhoud Spoorlanden

Spoorlanden heeft een beheersorganisatie, te weten Beheer en organisatie Spoorlanden-Zendijk (BOSZ). Deze organisatie heeft jaarlijks overleg met ondernemers, gemeente, politie en brandweer voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Ieder jaar vindt er een gezamenlijke inspectie plaats. Zowel Spoorlanden als Zendijk beschikken ook dit jaar over het KVO certificaat. De organisatie wil graag het draagvlak onder de ondernemers vergroten. In 2021 worden er stappen gezet voor een gezamenlijk ondernemersfonds. Het doel: het voorzieningenniveau van het bedrijventerrein op peil te houden.

Het is de bedoeling om de camerabeveiliging op Spoorlanden en Zendijk voor te zetten en hiervoor is structureel geld nodig. De beheersorganisatie gaat ook de mogelijkheden onderzoeken om het beheer en onderhoud van het openbaar groen over te dragen naar de ondernemers. Het streven is om het onderhoudsniveau naar een hoger plan te tillen en daarmee de uitstraling van het bedrijventerrein te vergroten.

Via een reclamebelasting kan het ondernemersfonds gevuld worden. De kosten van de camerabeveiliging en het extra groenonderhoud kunnen uit dit fonds betaald worden. De hoogte van de ondernemersbijdrage aan dit fonds wordt gekoppeld aan de woz-waarde van elk bedrijfspand. Op die manier wordt er een zo eerlijk mogelijke bijdrage per ondernemer gevraagd. In nauw overleg met betrokken bedrijven en Beheer Organisatie Spoorlanden Zendijk wordt dit idee verder uitgewerkt.

Ondernemers en overige betrokkenen op Spoorlanden ontvangen een flyer en worden verder geïnformeerd via bijeenkomsten. Daarnaast heeft de beheerorganisatie een speciale website, https://spoorlanden-zendijk.nl/, waar alle informatie over de beheerorganisatie te vinden is.

Transformatie Kop van Spoorlanden

Voor de ontwikkeling van de kop van Spoorlanden wordt een apart traject doorlopen om te komen tot een ontwikkelvisie. In de Kop van Spoorlanden heeft de gemeente naast het openbare gebied geen gronden in bezit. Dit houdt in dat het initiatief bij de grondeigenaren ligt. De gemeente wil de eigenaren helpen bij het ontwikkelen van de visie. Voorwaarde dat zij zich organiseren in een werkgroep en mandaat hebben om besluiten te mogen nemen. De werkgroep heeft zich gemeld bij de gemeente en is nu bezig met een haalbaarheidsonderzoek. In 2021 moet er duidelijkheid komen over de toekomst van dit gebied.

Contact

Revitalisering Spoorlanden

Namens de gemeente Kampen is Remko Schultz verantwoordelijk voor de uitvoering van de revitalisering van Spoorlanden fase 1a. Hij zit daarom ook in het bouwteam. Heeft u een vraag over de uitvoering? Neem contact op met Remko.

Remko Schultz
Telefoon: 06 31 02 79 26
E-mail: r.schultz@kampen.nl 

Beheer en onderhoud Spoorlanden

Leo Hoksbergen van Focus-MKB begeleidt het proces rondom het structureel verbeteren van het beheer en onderhoud van Spoorlanden. Hij houdt zich bezig met het maken van goede beheerafspraken voor het bedrijventerrein. Leo is daarvoor het eerste aanspreekpunt voor (toekomstige) ondernemers en pandeigenaren op Spoorlanden. Heeft u vragen voor Leo, neem gerust contact met hem op.

Leo Hoksbergen
Telefoon: 06 46 28 18 00
E-mail: info@focus-mkb.nl

Algemeen / Transformatie Kop van Spoorlanden 

Voor vragen over de transformatie van de Kop van Spoorlanden kunt u contact opnemen met Elisabeth Ekker, projectleider bij gemeente Kampen. U kunt bij Elisabeth ook terecht voor overkoepelende vragen over de revitalisering van Spoorlanden.

Elisabeth Ekker
Telefoon: 06 30 03 63 19
E-mail: e.ekker@kampen.nl