Revitalisering Spoorlanden

Bedrijventerrein Spoorlanden is gelegen in IJsselmuiden in de gemeente Kampen. Het bedrijventerrein beslaat ruim 35 hectare. Op Spoorlanden is een diversiteit aan grote en kleine bedrijven gehuisvest, variërend van transportbedrijven tot groothandel en van schoorsteentechniek tot de bouw van muziekinstrumenten.

Overzichtsfoto industrieterrein Spoorlanden

De afgelopen jaren is door zowel ondernemers als gemeente geïnvesteerd in de revitalisering van bedrijventerrein Spoorlanden. De gemeente gaat nu samen met ondernemers op Spoorlanden de laatste fase van de revitalisering van Spoorlanden aanpakken. In deze fase staat het openbaar gebied centraal. Door hier meer eenheid en structuur in aan te brengen, wordt de uitstraling van Spoorlanden verbeterd.

Op deze pagina leest u hoe en wanneer dit aangepakt gaat worden.

Revitalisering

Er zijn de afgelopen jaren al diverse maatregelen genomen voor de revitalisering van bedrijventerrein Spoorlanden. De bereikbaarheid is aanzienlijk verbeterd door de aanleg van het verkeersplein aan de Oosterlandenweg. Diverse ondernemers hebben investeringen gedaan om het aanzicht van hun bedrijf te verfraaien. Er is geen sprake meer van leegstand, de lege plekken zijn opgevuld. Ook is het bedrijventerrein uitgebreid met een nieuw deel waar al de nodige bedrijvigheid plaatsvindt. Kortom, allemaal maatregelen die de aantrekkelijkheid van Spoorlanden vergroten voor zowel gevestigde als nieuwe ondernemers.

Toch zijn er nog verbeterpunten die aandacht vragen in het openbaar gebied. Er is tot 1 januari 2022 één miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van het openbaar gebied op Spoorlanden. Het gaat om een gezamenlijke subsidie van de gemeente en de provincie Overijssel.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

Samen met ondernemers en eigenaren op Spoorlanden en de beheervereniging Spoorlanden-Zendijk zijn nu concrete plannen gemaakt over waar het geld het beste voor ingezet kan worden.

Eerst zijn de knelpunten in het openbare gebied in beeld gebracht. Vervolgens is er een lijst van maatregelen opgesteld met een bijbehorend kostenplaatje. Deze lijst is via digitale bijeenkomsten besproken met de ondernemers. Met het beschikbare budget kan niet het gehele openbare gebied van Spoorlanden aangepakt worden. Om die reden zijn er door de ondernemers op Spoorlanden prioriteiten aangegeven en keuzes gemaakt. De aanpak van het gebied is verdeeld in vier fasen. Fase 1 is opgeknipt in twee delen: 1A en 1B.

Start uitvoering fase 1A in 2021

In overleg met de ondernemers is nu besloten om met het beschikbare budget fase 1A aan te pakken. Fase 1A bevat de Spoorstraat vanaf het Kraton tot en met de westelijke kruising met de Spoordwarsstraat. De Spoorstraat heeft prioriteit gekregen, omdat het een belangrijke doorgangsfunctie heeft. De aanbesteding van het werk wordt nu voorbereid en de verwachting is dat na de zomer van 2021 de schop de grond in kan.

Voor de aanpak van het hele openbare gebied van Spoorlanden is meer geld nodig. De gemeente gaat een meerjarig investeringsplan opstellen voor de fases 1B, 2, 3 en 4 dat meegenomen wordt in de perspectiefnota van de gemeente. De gemeenteraad besluit uiteindelijk halverwege 2021 over de perspectiefnota.

Wanneer de raad instemt in juli 2021 met het beschikbaar stellen van budget voor de overige fases, dan kunnen ook andere locaties in het openbaar gebied aangepakt worden. De komende jaren worden dan de Spoordwarsstraat, Ondernemersstraat, Kraton, Spoorstraat en Hoge Bomen aangepakt en opgewaardeerd.

Kaart met de verschillende fasen voor de revitalisering van bedrijventerrein Spoorlanden

Naast de revitalisering van Spoorlanden komt ook het beheer en onderhoud van het bedrijventerrein nog aan bod. Ook loopt er een apart spoor voor transformatie van de Kop van Spoorlanden.

Hieronder leest u hier mee over.

Beheer en onderhoud Spoorlanden

Spoorlanden heeft een beheersorganisatie, te weten Spoorlanden-Zendijk. Deze organisatie heeft jaarlijks overleg met ondernemers, gemeente, politie en brandweer voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Ieder jaar vindt er een gezamenlijke inspectie plaats. Zowel Spoorlanden als Zendijk beschikken ook dit jaar over het KVO certificaat. De organisatie wil graag het draagvlak onder de ondernemers vergroten. In 2021 worden er stappen gezet voor een gezamenlijk ondernemersfonds. Het doel: het voorzieningenniveau van het bedrijventerrein op peil te houden.

Het is de bedoeling om de camerabeveiliging op Spoorlanden en Zendijk voor te zetten en hiervoor is structureel geld nodig. De beheersorganisatie gaat ook de mogelijkheden onderzoeken om het beheer en onderhoud van het openbaar groen over te dragen naar de ondernemers. Het streven is om het onderhoudsniveau naar een hoger plan te tillen en daarmee de uitstraling van het bedrijventerrein te vergroten.

Via een reclamebelasting kan het ondernemersfonds gevuld worden. De kosten van de camerabeveiliging en het extra groenonderhoud kunnen uit dit fonds betaald worden. De hoogte van de ondernemersbijdrage aan dit fonds wordt gekoppeld aan de woz-waarde van elk bedrijfspand. Op die manier wordt er een zo eerlijk mogelijke bijdrage per ondernemer gevraagd. In nauw overleg met betrokken bedrijven en de BOSZ wordt dit idee verder uitgewerkt.

Leo Hoksbergen van Focus-MKB gaat dit proces op verzoek van de gemeente begeleiden. Hij gaat samen met de ondernemers in 2021 actief aan de slag met bovengenoemde punten. Onderaan deze pagina vindt u zijn contactgegevens.

Transformatie Kop van Spoorlanden

Voor de ontwikkeling van de kop van Spoorlanden wordt een apart spoor doorlopen om te komen tot een ontwikkelvisie. In de Kop van Spoorlanden heeft de gemeente naast het openbare gebied geen gronden in bezit. Dit houdt in dat het initiatief bij de grondeigenaren ligt. De gemeente wil de eigenaren helpen bij het ontwikkelen van de visie. Voorwaarde dat zij zich organiseren in een werkgroep en mandaat hebben om besluiten te mogen nemen. De gemeente verwacht dat de werkgroep in het eerste kwartaal gevormd is en zich meldt bij de gemeente. De werkgroep moet gaan onderzoeken of het haalbaar is om ook woonfuncties mogelijk te maken in het gebied. In 2021 moet er duidelijkheid komen over de toekomst van dit gebied.

Contact

Leo Hoksbergen van Focus-MKB begeleidt het proces voor de revitalisering van Spoorlanden. Hij houdt zich bezig met het maken van goede beheerafspraken voor het bedrijventerrein. Leo is het eerste aanspreekpunt voor (toekomstige) ondernemers en pandeigenaren op Spoorlanden. Heeft u vragen voor Leo, neem gerust contact met hem op.

Leo Hoksbergen

Telefoon: 06 - 462 818 00

E-mail: info@focus-mkb.nl.

Voor overige vragen over de revitalisering van Spoorlanden kunt u contact opnemen de projectleider van de gemeente.

Elisabeth Ekker

Telefoon: 06 - 300 363 19

E-mail: e.ekker@kampen.nl