housing-forms iconReevedelta – samen het mooiste gebied van Kampen ontwikkelen

De gemeente Kampen en Consortium De Dijken BV willen samen woningen bouwen in Reevedelta; het gebied ten zuidwesten van Kampen. Hoe het gebied eruit komt te zien? Dat ligt grotendeels nog open en vullen wij graag samen met u in.

West-Overijssel heeft een groot woningtekort. Ook inwoners van gemeente Kampen wachten langer op een geschikte woning dan ze lief is. Gelukkig heef onze gemeente ruimte om nieuwe huizen te bouwen: in Reevedelta. Deze omgeving is al in ontwikkeling. Er wordt gebouwd aan het nieuwe dorp Reeve, het Stationskwartier is in afronding en in Het Onderdijks zijn de laatste woningen in aanbouw. Maar voor het grootste deel van Reevedelta zijn nog geen concrete woningbouwplannen. Bovendien ontbreekt het aan een integrale gebiedsvisie. Daarom is de tijd rijp om de volgende stappen te zetten in de verdere ontwikkeling van het gebied, met ruimte voor natuur, recreatie, woningbouw, bijbehorende voorzieningen en infrastructuur.

Entree naar Kampen

Het gebied Reevedelta ligt tussen het Reevediep, de Kamperstraatweg, de Europa-allee, de Willem-Hendrik Zwartallee en de spoorlijn. Binnen dit gebied vallen – naast de nog te ontwikkelen gebieden – ook het Stationskwartier, Het Onderdijks en Sportpark De Maten. Het gebied is onlosmakelijk verbonden met de bypass; het Reevediep en de uiterwaarden. Wanneer u Kampen per trein of auto binnenrijdt, ziet u het gebied Reevedelta liggen. Het is daarmee één van de entrees naar Kampen. Het is een gebied waarmee we ons nog duidelijker kunnen profileren als gemeente aan het water. Met een netwerk van kleinschalige woongebieden voor alle leeftijden en inkomensgroepen. Het wordt een nieuw gebied dat Kampen nog aantrekkelijker en completer maakt. Welke uitstraling willen wij dat het nieuwe leefgebied krijgt? Dat bepalen we samen! Laten we er samen het mooiste gebied van Kampen van maken.

Gebiedscafé Reevedelta

Het gebiedscafé is bij uitstek de plek om op een laagdrempelige manier over de ontwikkelingen in Reevedelta in gesprek te gaan en ideeën uit te wisselen. U bent van harte welkom om mee te denken en mee te doen. Het gebiedscafé is een gezamenlijk initiatief van gemeente Kampen en consortium De Dijken.

Op 2 februari 2022 vond het eerste online gebiedscafé plaats. Uit de vele reacties voorafgaand, tijdens en na afloop van de avond blijkt wel dat er veel belangstelling en betrokkenheid is bij het gebied Reevedelta. Uw input is gebruikt voor de uitwerking van de concept Gebiedsvisie Reevedelta die wij in mei 2022 afrondden. Ondertussen gingen de gesprekken over de gebiedsvisie met vele betrokkenen in en rond het gebied door. Op woensdagavond 8 juni was het tweede gebiedscafé. We gaven een uitgebreide toelichting op de concept Gebiedsvisie Reevedelta en gingen met belanghebbenden in gesprek. Met de vele goede inhoudelijke reacties kunnen we de Gebiedsvisie deze zomer weer een stap verder brengen.

Kijk terug: 4e Gebiedscafé Reevedelta

Op 22 mei vond het vierde Gebiedscafé Reevedelta plaats. Dit gebiedscafé stond in het teken van de concept ontwerp gebiedsvisie en de voorzieningen in het gebied Reevedelta. De avond begon met een presentatie van de concept ontwerp gebiedsvisie. Daarna vertelden diverse marktpartijen over de stand van zaken van de voorzieningen.  Vervolgens gingen we tijdens verschillende ‘tafels’ verder in op Sportcampus De Maten, een volwaardig dorpshart voor Reeve, en verkeer, mobiliteit en veiligheid. Denk aan een fietstunnel en verlichting.  Gemist? U kunt het terugkijken via Gebiedscafe Reevedelta – wegaanlive.nl.  

De Gebiedsvisie gaat over het hele gebied Reevedelta zoals op onderstaande afbeelding is weergegeven.

gebiedsafbakening Reevedelta

Meer informatie

Heeft u vragen over Reevedelta? Kijk dan bij de veelgestelde vragen op deze pagina. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar reevedelta@kampen.nl.

Nieuwsbrief ontwikkeling Reevedelta

We versturen met enige regelmaat een digitale nieuwsbrief. Wilt u onze nieuwsbrieven automatisch ontvangen, stuur dan een e-mail naar reevedelta@kampen.nl.

 

Gebiedsvisie Reevedelta

De concept Gebiedsvisie Reevedelta is te downloaden via: https://we.tl/t-eQ0cPjjhIx (let op: het bestand is 362 MB).

Van de Gebiedsvisie Reevedelta is een samenvatting beschikbaar. Daarnaast lag tot 6 juli ter inzage de Concept notitie Reikwijdte en Detailniveau Reevedelta. Beide documenten kunt u hieronder downloaden.

Veelgestelde vragen over woningbouw

Hoeveel woningen worden er ontwikkeld in Reevedelta?

De raad heeft in oktober 2021 de ambitie vastgesteld om tussen de circa 2.100 en 2.500 woningen te ontwikkelen. Dit is inclusief de 600 woningen in het dorp Reeve waarvoor het bestemmingsplan al is vastgesteld. Bij de uitwerking van de concept Gebiedsvisie blijkt inmiddels dat we minimaal 2.800-3.200 woningen kunnen realiseren in gevarieerde woonmilieus. Dit komt omdat wij nu meer zicht hebben op de ruimtelijke uitwerking van de verschillende woonbuurten in het gebied. Dit is goed nieuws voor iedereen die op zoek is naar een woning en in dit prachtige gebied wil gaan wonen.

Voor welke doelgroepen wordt er gebouwd en zijn er al prijzen bekend?

In Reevedelta bouwen we voor alle doelgroepen, van jong tot oud, van alleenstaand tot gezinnen, van huur tot koop. Hierbij zijn de randvoorwaarden uit de Bouwsteen Wonen uitgangspunt: 30% betaalbaar (waarvan 20% sociale huur), 40% middelduur en 30% duur. Door de input in het gebiedscafé van 2 februari 2022 zijn wij ook alert op het bouwen van woningen voor ouderen en mindervaliden.

Komen er ook appartementen en is al bekend hoe hoog er gebouwd gaat worden?

In de gebiedsvisie gaan we uit van een aantrekkelijk aanbod van verschillende woonmilieus met variatie in woningtypen. Het gaat vooral om grondgebonden woningen, maar er komen natuurlijk ook appartementen. Dit is nu in verdere uitwerking. Dat geldt ook voor de hoogte, dat zijn we nog aan het onderzoeken.

Waarom wil de gemeente de woningbouw versnellen?

Op dit moment is de schaarste op de woningmarkt in Kampen voelbaar. In maart 2021 stelde het college het plan van aanpak versnelling woningbouw vast. Hierin speelt Reevedelta een belangrijke rol om de woningproductie te verhogen van gemiddeld 250 woningen per jaar naar 400 woningen per jaar.

Wat is de woonbehoefte in de regio?

De afgelopen jaren is de woonbehoefte in de regio veranderd en sterk toegenomen. In 2021 maakten de provincie en de gemeenten de Woonagenda West Overijssel. De woningbehoefte is daarin gesteld op 40.000 woningen voor de komende tien jaar. De huidige plancapaciteit was in 2021 25.000 woningen voor de komende tien jaar. Dit betekent dat er een forse zoekopgave ligt voor extra woningbouw in West Overijssel en dus ook in Kampen. In deze woonagenda is Kampen Zuid-West (heeft nu de naam Reevedelta) genoemd als sleutelproject.

Wat is de woonbehoefte in de gemeente Kampen?

Elke vier jaar wordt er een woononderzoek naar kwantitatieve en kwalitatieve behoeften in Kampen gedaan. De resultaten van dit onderzoek worden in mei 2022 opgeleverd. De verwachting is dat het beeld van een toenemende behoefte aan woningen in Kampen bevestigd wordt.

Veelgestelde vragen over planning en fasering

Wanneer wordt gestart met de bouw van de nieuwe woonwijken in Reevedelta?

Op dit moment wordt nog gebouwd aan de laatste woningen in de projecten Stationskwartier en Onderdijks. In 2022 willen we de Gebiedsvisie maken waarover in het eerste kwartaal van 2023 besluitvorming plaatsvindt. Daarna wordt de visie uitgewerkt in concrete plannen voor de verschillende wijken. Hiervoor moeten dan eerst planologische procedures worden doorlopen. Naar verwachting kunnen de eerste werkzaamheden voor de nieuwe wijken starten in 2025 of 2026.

Wanneer wordt gestart met de bouw van het nieuwe dorp Reeve?

In het nieuwe dorp Reeve is gestart met de bouw van de eerste woningen. Naar verwachting worden de 600 woningen in het plan Reeve in de periode 2022-2025 gebouwd.

Waar wordt er straks gestart met de bouw van de woningen?

Dit zijn we momenteel aan het onderzoeken. Zeker is dat we niet overal tegelijkertijd in het gebied woningen gaan bouwen, maar dat we dat stap voor stap doen. Er is inmiddels gestart met de bouw van woningen in Reeve I, waarmee de eerste stap is gezet.

Veelgestelde vragen over mobiliteit

Is al bekend hoe de verkeersontsluiting voor de nieuwe wijken wordt?

In de gebiedsvisie onderzoeken we nu wat de hoofdstructuur moet zijn voor een goede verkeersafwikkeling. Daarbij kijken we niet alleen naar een goede auto ontsluiting, maar vooral ook naar goede fietsverbindingen en voetpaden.

Wordt er gedacht aan veilige fiets- en voetpaden, ook voor mindervaliden?

Het is van belang voor de mobiliteit dat er op de juiste plekken fiets- en voetpaden komen te liggen. Deze zijn uiteraard veilig. In de ontwikkeling van de conceptgebiedsvisie gaan we deze inpassen. Hierbij houden wij zo goed mogelijk rekening met mindervaliden.

Wordt het openbaar vervoer netwerk uitgebreid?

Het NS Station Kampen Zuid staat centraal in het openbaar vervoer netwerk van Reevedelta. We proberen het gebruik van het openbaar vervoer zoveel mogelijk te stimuleren. We gaan in gesprek met de OV bedrijven over hoe dit het beste kan worden vormgegeven.

Veelgestelde vragen over natuur, milieu en landschap

Wordt er voldoende rekening gehouden met het milieu? Wat zijn de milieueffecten?

Het is de bedoeling om in Reevedelta niet alleen woningen en bijbehorende voorzieningen zoals scholen, zorg en sport te ontwikkelen, maar ook verder te bouwen aan het landschap en de natuurwaarden te versterken. Bij de uitwerking van de Gebiedsvisie onderzoeken we de milieueffecten en zorgen we ervoor dat de visie de basis vormt voor duurzame en toekomstbestendige plannen.

Hoe wordt er over natuurinclusief bouwen gedacht?

Het is onze ambitie om het landschap en de natuur als basis te nemen voor de gebiedsontwikkeling. De mate waarin we natuurinclusief bouwen in de hele ontwikkeling kunnen doorvoeren wordt nog onderzocht.

Wordt er rekening gehouden met dieren die nu in het gebied leven?

We zijn in gesprek met onder andere de natuurvereniging IJsseldelta over het behouden en waar mogelijk versterken van de flora en fauna in het gebied.

Blijven de kolken en historisch rijke dijken behouden?

Uit het gebiedscafé blijkt dat inwoners, veel waarde hechten aan deze kolken en historische dijken. In de concept gebiedsvisie willen wij deze kolken en dijken dan ook een speciale plek geven, met in het bijzonder de Zwartendijk met de bijbehorende respectzone, waar niet gebouwd mag worden.

Veelgestelde vragen over voorzieningen

Welke invulling wordt er gegeven aan onderwijs, cultuur, sport en ontspanning?

Wij onderzoeken momenteel de behoefte aan voorzieningen voor o.a. basisonderwijs, sport, zorg, welzijn, cultuur, recreatie en horeca. Deze voorzieningen geven wij in de gebiedsvisie een plek.

Wordt er gedacht aan voorzieningen voor gezondheidszorg?

Met de bouw van nieuwe woningen met daarbij vele nieuwe inwoners, groeit ook de vraag naar gezondheidszorg zoals huisartsen, fysiotherapie etc. Deze voorzieningen krijgen daarom ook een plek in de gebiedsvisie.

Komt er nieuwe horeca in het gebied?

Met de bouw van nieuwe woningen met daarbij vele nieuwe inwoners, groeit ook de vraag naar horeca. We onderzoeken momenteel welke horeca (restaurant, hotel etc,) passend is voor dit gebied.

Krijgt het Hanzebeleefmuseum/park een plek in Reevedelta?

Reevedelta is in het Ambitiedocument door de raad als zoekgebied aangewezen voor het Hanzebeleefpark of Hanzebeleefmuseum. Hiermee houden we in de Gebiedsvisie rekening. Het is echter nog onzeker of het Hanzebeleefmuseum of park er daadwerkelijk komt.

Heeft de openstelling van vliegveld Lelystad gevolgen voor de ontwikkeling van woningen in het gebied Reevedelta?

Op dit moment is niet bekend wat - bij openstelling van vliegveld Lelystad – de werkelijke effecten zijn voor de gemeente Kampen. Op basis van de huidige gegevens is er daarom geen noodzaak om bestaande of nieuwe bestemmingsplannen hierop aan te passen en zijn er ook geen nieuwe eisen noodzakelijk voor woningen.

Is het wel mogelijk en verstandig om in het gebied Reevedelta nog woningen te bouwen gelet op de klimaatveranderingen en de kans op overstroming bij hoog water?

De woningbouwopgave binnen Reevedelta is gericht op de binnendijkse gebieden. Het Reevediep is in feite een deltaplan om Kampen te beschermen tegen hoog water en overstromingen. Uniek is hierin de klimaatdijk bij het nieuwe dorp Reeve. De woningbouwplannen voor Reevedelta zijn dus klimaatbestendig.

Veelgestelde vragen over bestemmingsplannen en procedures

Komt er een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied?

In 2022 maken we de Gebiedsvisie Reevedelta. De concept Gebiedsvisie Reevedelta is afgerond. De concept Gebiedsvisie Reevedelta is een praatstuk waarmee wij de komende maanden de dialoog aangaan met gemeenteraad, inwoners en stakeholders. De reacties verwerken we dan in de definitieve Gebiedsvisie. Naar verwachting is deze eind 2022 gereed. Met de vaststelling van deze Gebiedsvisie Reevedelta in het eerste kwartaal van 2023 wordt richting gegeven aan de mogelijke invulling van dit gebied. Ook zullen er bepaalde gebieden aangewezen worden voor woningbouw. Op het moment dat er besloten wordt om een bepaald gebied te benutten voor woningbouw, dan wordt daarvoor een bestemmingsplanprocedure met alle bijbehorende onderzoeken doorlopen worden om uiteindelijk te kunnen bouwen.

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier

© 2023 Gemeente Kampen