Zalk met schapen in weide

Informatie Aanwijzingsbesluit verbod vee binnen de bebouwde kom

27 maart 2024
nieuws

In de APV is vastgelegd dat het houden van vee in de bebouwde kom verboden is. Dit Aanwijzingsbesluit is een herstel hierop. Dit Aanwijzingsbesluit (verbod aanwezig hebben van vee binnen de bebouwde kom) is op 12 maart 2024 bekendgemaakt. De publicatietekst van het besluit was kort en heeft veel vragen opgeleverd. Met deze informatie geven wij meer toelichting op het besluit.

Waar gaat het om

Met het Aanwijzingsbesluit is het al bestaande verbod hersteld. Het verbod is van toepassing op het hobbymatig houden van vee. Het gaat dan om eenhoevige dieren, herkauwende dieren en varkens. Kippen, konijnen en dergelijke vallen hier niet onder. Het gaat hier niet om het bedrijfsmatig houden van vee. 

Ontheffing

Het beleid is altijd geweest dat het hobbymatig houden van vee binnen de bebouwde kom verboden is, tenzij hiervoor een ontheffing is verleend. De verleende ontheffingen blijven met dit aanwijzingsbesluit dan ook bestaan.

Aan een ontheffing kunnen en konden voorwaarden worden gesteld en voorschriften worden opgenomen om hinder en overlast of gevaar voor de volksgezondheid en milieu naar omwonenden en omgeving te voorkomen. De grenzen van de bebouwde kom zijn op 2 maart 2022 vastgesteld en zijn dezelfde als voor de Wegenverkeerswet 1994.

Binnen de bebouwde kom is de ruimte beperkt. Hierdoor is er eerder sprake van hinder of overlast voor omwonenden. Bij klachten en meldingen worden in de praktijk alleen ontheffingen verleend met voorschriften om de hinder of overlast te beperken. 

Bedrijfsmatig houden van vee

Als het vee bedrijfsmatig wordt gehouden dan is de Omgevingswet van toepassing. In dat geval is al een milieumelding gedaan en/of is er een vergunning voor het houden van deze dieren. Het verbod waar het in het Aanwijzingsbesluit om gaat, geldt hier niet voor.

Informatie

Meer informatie is hier te vinden: /gemeentelijke-regelgeving.