Gebiedsvisie Reevedelta voor vaststelling naar gemeenteraad

18 april 2024
nieuws

Het college is positief over de Gebiedsvisie Reevedelta en adviseert daarom de gemeenteraad de gebiedsvisie Reevedelta vast te stellen. De visie bepaalt de koers voor de toekomstige groei van de stad Kampen en Reeve met circa 3.600 woningen en bijbehorende voorzieningen. Daarmee geeft het college invulling aan de doelstellingen voor de versnelling van de woningbouw en levert Kampen een waardevolle bijdrage aan de woningbouwopgave voor deze regio.

Wethouder RO en Wonen Jan Peter van der Sluis: “Met de Gebiedsvisie Reevedelta laten we zien hoe dit prachtige gebied aan de nieuwe oevers van het Reevediep de komende jaren wordt ontwikkeld. Met deze mijlpaal zijn we weer een stap dichterbij de bouw van circa 3.600 woningen. We willen Reeve graag als volwaardig en compleet dorp afronden. En hiermee ook de stad Kampen nabij station Kampen-Zuid, met een stoer nieuw waterfront aan het Reevediep. Met de grote druk op de woningmarkt is het belangrijk dat we snel extra woningen met bijbehorende voorzieningen binnen de gemeente Kampen ontwikkelen. De gebiedsontwikkeling Reevedelta levert hier een grote bijdrage aan. De gebiedsontwikkeling Reevedelta heeft een grote impact op dit gebied in Kampen en roept logischerwijs diverse reacties op. Deze hebben we in de vorm van zienswijzen binnen gekregen. Deze reacties zijn zorgvuldig meegenomen in de gebiedsvisie en beantwoord richting de indieners.”

Gebiedsvisie Reevedelta

In mei 2022 is de concept Gebiedsvisie Reevedelta gepubliceerd. Dit concept was de basis om in gesprek te gaan met inwoners en stakeholders over deze gebiedsvisie. Na diverse onderzoeken en gesprekken met inwoners en stakeholders is de concept Gebiedsvisie uitgewerkt tot de ontwerp Gebiedsvisie Reevedelta. Door de Gebiedsvisie Reevedelta vast te stellen, ligt er een visie voor Reevedelta van waaruit verder gebouwd kan worden aan het unieke deltalandschap, Reeve, Venekwartier en Oeverwal aan de noordelijke oevers van het Reevediep.  De visie biedt ruimte voor de ontwikkeling van circa 3.600 woningen inclusief alle benodigde voorzieningen binnen het programma Reevedelta.

Zienswijzen

De ontwerp Gebiedsvisie heeft van 15 november 2023 tot en met 10 januari 2024 ter inzage gelegen. In de periode van de terinzagelegging van de concept Gebiedsvisie Reevedelta heeft de gemeente Kampen 20 zienswijzen ontvangen over de Gebiedsvisie en ruim 400 zienswijzen over een specifiek onderdeel van het mobiliteitsplan, de fietsroute tussen Zwolle en Dronten. De zienswijzen zijn via zienswijzennota’s beantwoord. Tijdens verdere uitwerkingen van het gebied Reevedelta, zoals de doorfietsroute, zullen bewoners, belanghebbenden en stakeholders verder betrokken worden.

Vervolg

De indieners van de zienswijzen ontvangen een reactienota van de zienswijzen. De Gebiedsvisie Reevedelta met bijlagen wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad in de gemeenteraad van 29 mei 2024. 

De komende maanden werkt het college verder aan de concept investeringsagenda voor Reevedelta. Dit gaat over investeringen voor onder andere de infrastructuur, onderwijs en sport. Ook werkt het college met de marktpartijen en deltaWonen verder aan een sluitende businesscase voor de gebiedsontwikkelingen Reevedelta West en Oost. In het najaar ligt er een geactualiseerd programmaplan en een investeringsagenda voor Reevedelta, die dan ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. De raad bepaalt dan of en zo ja welke projecten de komende jaren verder worden opgepakt om uit te werken en uit te voeren, zoals de sportcampus en onderwijshuisvesting.

Na vaststelling van de Gebiedsvisie Reevedelta door de gemeenteraad krijgt de naam ‘Reevedelta’ een permanente plek in het gebied in de vorm van grote stalen letters langs de N764 ter hoogte van het toekomstige Venekwartier, waarmee duidelijk wordt waar Reevedelta ligt. 

Samenwerking

De gemeente Kampen, consortium De Dijken BV (BPD Bouwfonds gebiedsontwikkeling, BEMOG Projektontwikkeling BV en Mateboer Projectontwikkeling BV) en deltaWonen werken samen aan de versnelling van de woningbouwontwikkeling in het gebied Reevedelta. De versnelling is noodzakelijk om de ambitie van circa 400 nieuwe woningen per jaar in de gemeente Kampen waar te kunnen maken. 

Wonen aan de nieuwe oevers van Kampen

Wonen aan weids water met de natuur aan je voeten. Dat is Reevedelta. Het nieuwe waterfront van de historische Hanzestad Kampen. Aan de oevers van het Reevediep wordt de komende jaren een duurzame, veilige woonomgeving ontwikkeld waar wonen in en met de natuur voorop staat. Reevedelta ligt in de economische topregio Zwolle, waar volop groei is van werkgelegenheid en talrijke kansen voor ondernemers. 

In Reevedelta worden in de komende tien tot vijftien jaar circa 3.600 woningen gerealiseerd in verschillende buurten en wijken. Meer informatie over Reevedelta is te vinden via www.reevedelta.nlexterne-link-icoon