Financiën

Bent u op zoek naar de jaarlijkse begroting van de gemeente? Of naar de jaarrekening over het afgelopen jaar? Hieronder kunt u de meest recente bestanden downloaden.

Perspectiefnota

De perspectiefnota geeft de financiële kaders voor de komende jaren. Daarbij wordt ingespeeld op de ontwikkelingen en de effecten van beleid van het afgelopen jaar. De raad maakt daarbij keuzes en doet richtinggevende uitspraken, waarbinnen het college de programmabegroting kan uitwerken.

Programmabegroting

De programmabegroting bestaat uit een overzicht van acht programma’s die de gemeente wil uitvoeren, de budgetten die daarvoor beschikbaar zijn en zeven paragrafen. De begroting wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld vóór 15 november.

Bestuursrapportage

Met de bestuursrapportage informeert het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad. Daarbij ontvangt de raad informatie over de uitvoering van de voornemens uit de begroting.

Jaarrekening en jaarverslag

In de jaarrekening en het jaarverslag legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over de uitvoering van het beleid en het financiële resultaat over het afgelopen jaar.