Slopen van monument of in beschermd stadsgezicht

Als u wilt slopen, moet u meestal een melding doen aan de gemeente. De melding is verplicht om de gezondheid en veiligheid van de mensen te beschermen. Daarnaast wil de gemeente ongewenste sloop tegengaan.

Wilt u een monument slopen? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Dit geldt ook als u een gebouw binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht wilt slopen. Of als in het bestemmingsplan staat dat u bij sloop een omgevingsvergunning nodig heeft.

Om een sloopvergunning aan te vragen heeft u nodig:

 • foto’s
 • een situatieschets
 • een korte beschrijving van het te slopen gebouw
 • een bouwhistorische opname volgens de richtlijnen bouwhistorisch onderzoek.

U moet meestal een omgevingsvergunning aanvragen:

 • als het gaat om de sloop van een bouwwerk binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht.
 • als het gaat om de gehele of gedeeltelijke sloop van een monument.
 • als in het bestemmingsplan staat dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen.

De gemeente kan bepalen hoe u moet slopen in een beschermd stads- of dorpsgezicht.

Als u een omgevingsvergunning voor het slopen van een monument aanvraagt, dan kan de vergunning ook nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. U heeft dan de volgende keuze:

 • U vraagt bij de provincie een natuurbeschermingsvergunning of -ontheffing aan. De provincie beoordeelt alleen de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding. Daarna vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning voor het slopen van een monument aan. De gemeente beoordeelt dan niet de gevolgen voor de natuur. Of:
 • U vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning aan voor het slopen van een monument. Daarbij vraagt u om ook een natuurtoets uit te voeren. Dit betekent dat de gemeente ook de gevolgen voor de natuur beoordeelt. Hiervoor vraagt de gemeente bij de provincie om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb). De gemeente neemt de vvgb mee in het besluit op uw aanvraag. Weigert de provincie de vvgb af te geven? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af.

Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het slopen van een monument zijn 2 procedures: een gewone (reguliere) en een uitgebreide procedure.

Wanneer wordt de uitgebreide procedure gevolgd? Dit gebeurt bij:

 • (gedeeltelijke) sloop van een Rijksmonument
 • uitvoering van een natuurtoets door de gemeente

De uitgebreide procedure duurt 6 maanden. Deze termijn mag met 6 weken verlengd worden.

In alle andere gevallen geldt de reguliere procedure. Deze procedure duurt 8 weken. Ook deze termijn mag met 6 weken worden verlengd.

Het kan zijn dat u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag. Bij de gewone (reguliere) procedure maakt u dan eerst bezwaar bij de instantie die uw aanvraag heeft afgewezen. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met het besluit op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Daarna kunt u nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bij de uitgebreide procedure geeft u eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er geldt een landelijk maximum voor plankosten. Ook is er een rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

Het aanvragen van een omgevingsvergunning voor de activiteit sloop monument of bouwwerk in beschermd stads- of dorpsgezicht kost € 270,35.

(tarief 2019)

Op het Omgevingsloket online kunt u een vergunningscheck doen. Moet u een vergunning aanvragen? Dit doet u ook via het Omgevingsloket online.