Grond verplaatsen of afvoeren melden (grondverzet)

Grondverzet is al het werk waarbij grond wordt aangevoerd, afgevoerd, toegepast of opgeslagen. Voor grondverzet buiten uw eigen perceel gelden regels. Deze regels zijn uitgewerkt in de Nota Bodembeheer IJsselland en de bodemkwaliteitskaarten IJsselland. In veel gevallen is voor grondverzet een melding op grond van het Besluit Bodemkwaliteit noodzakelijk.

Ernstig verontreinigde grond mag alleen onder strikte voorwaarden en onder bepaalde omstandigheden worden hergebruikt. De regels hiervoor staan in het Besluit Bodemkwaliteit en de Wet bodembescherming. Schone en licht verontreinigde grond mag worden toegepast onder de regels van het Besluit Bodemkwaliteit.

Op de bodemkwaliteitskaarten kunt u zien tussen welke gebieden grond kan worden hergebruikt. Als u aan de regels van de nota Bodembeheer IJsselland voldoet, mag grond en bagger zonder bodemonderzoek worden hergebruikt.

U bent zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de grond. Als u met eigen middelen grond verzet hoeft u geen melding te doen. Het melden van grondverzet is alleen nodig bij bedrijfsmatig grondverzet. Dit geldt bijvoorbeeld voor een grondverzetbedrijf, grondbank of aannemer, maar ook voor een inwoner die een aannemer inhuurt. De melding doet u uiterlijk vijf werkdagen voor de start van het werk bij het meldpunt bodemkwaliteit via www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.