Veranderingen jeugd, zorg en werk

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hadden de gemeenten al, een deel nemen zij over van het Rijk en de provincie. Zorg en ondersteuning voor inwoners die dat nodig hebben, kost steeds meer en sluit niet altijd aan bij wat iemand echt nodig heeft. Door taken op het gebied van jeugdzorg, de Awbz en werk en inkomen bij ons als gemeente neer te leggen, kunnen we zaken beter regelen. We kunnen ze ook dichter bij onze inwoners organiseren en beter afstemmen op de mogelijkheden en behoeften van onze inwoners.

We geven onze inwoners ondersteuning met de middelen zoals die in de gemeentebegroting zijn vastgelegd en binnen de budgetten van de Rijksoverheid. Maar de Rijksoverheid heeft flink bezuinigd op deze budgetten. Doordat er minder geld beschikbaar is, moeten we zaken anders organiseren, keuzes maken en vernieuwen.

Als antwoord op de komst van de nieuwe zorgtaken heeft de gemeente Kampen samen met alle betrokkenen het  Kamper Kompas ontwikkeld. Dit model beschrijft hoe we samen in Kampen de toegang, zorg en ondersteuning organiseren voor die mensen die dat nodig hebben. Het Kamper Kompas gaat uit van de kracht van de samenleving. Iedereen kan meedoen en iedereen doet mee. Dat noemen we Kamper Kracht. Verandering kost tijd. Met het Kamper Kompas zijn we geleidelijk op weg naar een nieuw ondersteuningsstelsel per 1 januari 2017.

Veranderingen in de jeugdhulp

Met de nieuwe Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor alle ondersteuning en zorg voor kinderen en jongeren. De gemeente Kampen kiest ervoor om de zorg rond het kind en het gezin te organiseren en dit te coördineren vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG Kampen). Het CJG staat dichtbij jeugdigen en ouders en kan direct begeleiding en hulp bieden.

De kracht van het CJG zit in de laagdrempeligheid. Door het bieden van begeleiding en hulp worden ouders en opvoeders bij hun opvoedingstaak ondersteund om vervolgens op eigen kracht verder te kunnen. Jeugdigen en ouders kunnen terecht bij het CJG voor vragen, advies en directe hulp. Dit gaat verder dan het geven van algemene informatie en advies. Ouders kunnen ook hulp krijgen bij praktische opvoedvragen Bij ingewikkelde problemen in het gezin regelt het CJG ook de inzet van gespecialiseerde jeugdhulp.

Veranderingen in de zorg

Begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf die mensen voorheen kregen vanuit de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz), zijn opgenomen in de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Ook beschermd wonen is nu een taak van de gemeente. Met de al bestaande Wmo-taken zijn gemeenten hiermee verantwoordelijk voor bijna alle ondersteuning van mensen die nog thuis kunnen wonen. Hierdoor kan de zorg en ondersteuning dichterbij, eenvoudiger en effectiever worden georganiseerd.

Veranderingen werk en inkomen

De nieuwe Participatiewet is bedoeld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen richting werk. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het begeleiden van deze mensen. De nieuwe wet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jong gehandicapten (Wajong).