Stadhuis gemeente Kampen, vanaf de Europa Allee

Perspectiefnota Kampen mooie balans tussen gezonde gemeentefinanciën en investeringen

28 mei 2024
nieuws

Kampen groeit en bloeit. Als gemeente werken we hard aan de grote maatschappelijke opgaven die hierbij horen. De afgelopen twee jaar hebben we dan ook flink geïnvesteerd in onder meer wonen, onderwijs, zorg, duurzaamheid en bereikbaarheid. Maar we zijn er nog niet. In de Perspectiefnota beschrijft het college de plannen voor de komende jaren, maar uit het college ook bezorgdheid, want vanwege de teruglopende Rijksbijdrage moeten er keuzes gemaakt worden. Het college vraagt de gemeenteraad om te helpen deze keuzes te maken.

De groei van onze gemeente en de verdere versterking van onze welvaart vraagt opnieuw om forse investeringen. Denk hierbij aan:

  • verschillende woningbouwlocaties in de bestaande bebouwde omgeving,
  • ontwikkeling van het gebied Reevedelta,
  • energietransitie, 
  • versnellen van verduurzaming, 
  • versterking van de lokale én regionale economie en 
  • laten opgroeien van onze kinderen in een kansrijke omgeving. 

Stuk voor stuk belangrijke en noodzakelijke opgaven. Hiervoor hebben we tal van mooie plannen. We kunnen alleen niet alles (tegelijk) doen en we moeten keuzes maken. Keuzes die om een zorgvuldige afweging vragen en niet binnen één bestuursperiode klaar zijn.

Onzekere toekomst 

De financiële huishouding van Kampen is momenteel gezond. Maar doordat gemeenten op termijn minder geld krijgen van het Rijk is onze financiële toekomst onzeker. Ook weten we niet wat de effecten zijn van het nieuwe regeerakkoord op de gemeentefinanciën. Tegelijk moeten we blijven investeren in onze groeiende gemeente. Om financieel gezond te blijven moeten we dus keuzes maken, waarbij we verder kijken dan vier jaar vooruit.

Samen durven doen

Deze keuzes maakt het college graag samen met de gemeenteraad. Daarom beschrijft het college in deze Perspectiefnota volledig open welke plannen wel en welke plannen (nu) niet kunnen worden gerealiseerd en vraagt hij de raad om gezamenlijk af te wegen wat de volgorde van de ambities wordt, zodat deze een plek krijgen in de Programmabegroting voor 2025.

Ook bevat deze Perspectiefnota zogenaamde handelingsperspectieven. Mochten zaken anders lopen waardoor we meer of minder geld te besteden hebben, dan staat hier al beschreven hoe we kunnen handelen. Zo kunnen we snel schakelen op het moment dat er bijsturing nodig is.

Regeren is vooruitzien

Dit maakt het een Perspectiefnota met een mooie balans tussen gezonde gemeentefinanciën en investeringen. Maar ook één waar bezorgdheid in doorklinkt. 

"Want keuzes maken, betekent ook dat we belangrijke dingen niet kunnen doen", aldus wethouder Bernard van den Belt. “Toch ben ik een trotse wethouder van Financiën. Onze strategische opgaven staan prachtig afgezet tegenover de Koers van Kampen die de raad samen met de samenleving heeft gemaakt. Tegelijk kijken we met deze Perspectiefnota letterlijk verder dan onze neus lang is. En dat moet ook! Om eventuele problemen in de toekomst te voorkomen, moeten we ver(der) vooruitkijken dan deze bestuursperiode. We kiemen nu de zaadjes. Wat we nu wel of niet doen, zien we straks terug”.