Noodopvang asielzoekers

De gemeente Kampen wil het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) helpen met tijdelijke noodopvang van asielzoekers. Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 16 november besloten om het leegstaande kantoorgedeelte in het gebouw aan de Industrieweg 11 in Kampen aan te bieden als mogelijke locatie.

Nieuwsbrief noodopvang asielzoekers

Wij houden u graag op de hoogte van nieuws over de noodopvang van asielzoekers. Daarvoor versturen wij een nieuwsbrief. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar noodopvang@kampen.nl.

Veel gestelde vragen noodopvang asielzoekers

Het COA kampt met een groot tekort aan opvanglocaties. De bestaande asielzoekerscentra in Nederland zitten overvol. Daarom heeft het Rijk alle gemeenten in Nederland gevraagd met spoed extra, tijdelijke opvanglocaties voor asielzoekers in te richten. De nood is hoog. Daarom wil het college van burgemeester en wethouders van gemeente Kampen gehoor geven aan deze oproep. We vinden het onze menselijke en maatschappelijke plicht om bij te dragen aan veilige en humane opvang van vluchtelingen.

De afgelopen weken hebben wij verschillende opties en scenario’s onderzocht. Er waren vijftien opties. Het leegstaande kantoorgedeelte in het gebouw aan de Industrieweg 11 kwam naar voren als meest geschikte locatie. Deze locatie is volgens berekening van COA geschikt voor circa 100 opvangplaatsen. Het is nog niet duidelijk of dit aantal asielzoekers er ook daadwerkelijk komt.

De opvang in Kampen wordt waarschijnlijk een dependance van het asielzoekerscentrum (azc) in Dronten. Dat betekent de mensen gebruik kunnen maken van dagbesteding en andere faciliteiten op het azc Dronten. COA gaat over de inrichting en de bedrijfsvoering van de tijdelijke noodopvang aan de Industrieweg en neemt de kosten daarvan voor zijn rekening.

Het college van burgemeester en wethouders wil meewerken aan het mogelijk maken van de tijdelijke noodopvang, maar onder drie voorwaarden.

  1. De opvang is tijdelijk, zes tot maximaal twaalf maanden.
  2. De opvang mag niet ten koste gaan van bestaande woningen.
  3. Wij zien bij voorkeur geen (overlastgevende) asielzoekers uit zogeheten ‘veilige landen.’

Voordat het zover is, moet nog het nodige voorbereid worden. De komende dagen wordt een bestuursovereenkomst opgesteld. Als alle handtekeningen zijn gezet, start het vergunningentraject en zal het pand voor noodopvang geschikt gemaakt moeten worden. Naar verwachting gaat dit enkele weken duren. Als alles volgens planning verloopt, kunnen we in januari 2022 de eerste asielzoekers in Kampen verwachten.

Deze mensen komen terecht in een tijdelijke opvang. We kunnen ons voorstellen dat u met hen meeleeft en misschien hulp wilt aanbieden. U kunt daarvoor tegen die tijd contact opnemen met het COA. Dan kan de hulp worden gecoördineerd.

Op deze website leest u steeds het laatste nieuws. Heeft u vragen of wilt u meer weten? Mail dan naar noodopvang@kampen.nl. Tijdens kantooruren beantwoorden we uw vraag zo snel mogelijk.

In een bestemmingsplan beschrijft de gemeente wat er met de ruimte mag gebeuren. Bijvoorbeeld waar woningen, winkels, horeca en bedrijven mogen komen. Tijdelijke noodopvang voor asielzoekers past niet binnen het huidige bestemmingsplan van de Industrieweg 11 (bestemming ‘bedrijventerrein’).

Het college van burgemeester en wethouders maakt gebruik van de mogelijkheid om tijdelijk van het bestemmingsplan af te wijken via een omgevingsvergunning. Dit is een procedure met een korte doorlooptijd. Na het besluit op de vergunningaanvraag is er nog bezwaar en beroep mogelijk tegen de vergunningverlening tot zes weken na bekendmaking van het besluit. Zie hiervoor meer informatie op de pagina Bezwaren en klachten.

Voor het gebruik van deze locatie is een omgevingsvergunning nodig voor het tijdelijk ‘handelen in strijd met ruimtelijke regels’, zoals dat formeel heet. Het college van burgemeester en wethouders kan als bevoegd gezag deze vergunning verlenen en deze procedure duurt enkele weken. Daarna wordt het besluit gepubliceerd op de landelijke website www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt en in huis aan huis weekblad De Brug.

Tegen de verleende vergunningen is bezwaar en beroep mogelijk tot zes weken na de bekendmaking van het besluit. Zie hiervoor meer informatie op de pagina Bezwaren en klachten.

Het gaat hier om een acute en tijdelijke situatie, waarbij na alles bekeken te hebben er slechts één geschikte mogelijkheid is. Vanwege de spoedvraag van het Rijk om het COA te helpen, is er geen inspraakprocedure voor de beschikbaar gestelde locatie. We houden wel rekening met de reacties die we signaleren. Een voorbeeld hiervan is onze keuze om geen locatie aan te wijzen die ten koste gaat van bestaande woningen, omdat veel mensen daar nu zelf naar op zoek zijn.

Wel is er, voordat er een besluit is genomen, een brainstormavond geweest met maatschappelijke partners om te kijken welke zorgen er leven en welke oplossingen er denkbaar zijn. Een geanonimiseerde samenvatting is op aanvraag beschikbaar.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang van asielzoekers in Nederland tijdens hun hele asielprocedure. Dit houdt in dat het COA zorgt voor huisvesting vanaf het moment dat de asielzoeker asiel aanvraagt in Nederland tot aan het moment dat de asielzoeker Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt. Het COA vangt asielzoekers op in asielzoekerscentra (azc) en op noodopvanglocaties verspreid over het hele land.

Volgens de berekeningen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kunnen er ongeveer tot 126 mensen in de locatie terecht. We rekenen in Kampen op een gemengde groep mensen (zowel gezinnen als alleenstaanden). Daarom gaan we uit van circa 100 mensen. Met zo’n 100 asielzoekers heeft Kampen een van de kleinere noodopvanglocaties. Hoeveel mensen daadwerkelijk naar Kampen komen, is op dit moment nog niet bekend.

Gemeente Kampen heeft met de pandeigenaar afgesproken de locatie aan de Industrieweg 11 aan te bieden aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voor 6 maanden tot een jaar. Deze termijn staat ook in de overeenkomst tussen de gemeente en het COA. Het COA gaat in overleg met de eigenaar van het pand over een huurcontract voor maximaal 1 jaar. Mocht het COA de locatie langer willen gebruiken, dan kan dat niet zonder toestemming van het college van burgemeester en wethouders. Hiervan is op dit moment geen sprake; het is ook niet aan de orde.

Het COA zorgt in Kampen dat er 7 dagen in de week medewerkers van het COA en/of minimaal 2 beveiligers aanwezig zijn. COA-medewerkers zijn er tot 22.00 uur ’s avonds en er zijn 24-uur medewerkers van het beveiligingsbedrijf Trigion aanwezig. Het personeel van het COA zorgt voor professionele begeleiding van de tijdelijke bewoners en voor doorgeleiding naar eerstelijns gezondheidszorg. Bekende overlastplegers worden niet in de noodopvang geplaatst. Als de locatie straks eenmaal is bewoond, deelt het COA een e-mailadres en/of telefoonnummer met omwonenden voor eventuele klachten.

Asielzoekers hebben recht op medische zorg. Bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts, verloskundige of het ziekenhuis. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor het organiseren en financieren van de zorg aan asielzoekers. De mensen uit Kampen kunnen daarvoor terecht bij de voorzieningen van het asielzoekerscentrum (azc) in Dronten.

Alle asielzoekers die Nederland binnen komen, krijgen de gelegenheid om zich direct te laten vaccineren. Dit gebeurt al in de aanmeldcentra door de GGD. Hiervoor wordt in verschillende talen informatie uitgedeeld; ook aan bewoners van asielzoekerscentra of noodopvang. Vaccinatie is op basis van vrijwilligheid. In de asielzoekerscentra en de noodopvang gelden de coronaregels. Het COA is verantwoordelijk voor de naleving daarvan.

De asielzoekers in Kampen krijgen hetzelfde activiteitenprogramma aangeboden als de asielzoekers in Dronten. Zij kunnen daarvoor voor een belangrijk deel terecht op het asielzoekerscentrum (azc) in Dronten. De (leerplichtige) kinderen gaan op het azc in Dronten naar school en middelbare scholieren naar de ISK (Internationale schakelklas) Almere College in Kampen. Verder zullen de bewoners Nederlandse les krijgen. Ook krijgen ze voorlichting en trainingen over het leven in Nederland. Ze hebben daarnaast ook vrije tijd. In overleg met het azc Dronten en vrijwilligersorganisaties in de gemeente Kampen wordt bekeken welke activiteiten nog meer aangeboden kunnen worden. We zouden het fijn vinden als inwoners van Kampen eventueel vrijwilligerswerk willen gaan doen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft als voorwaarde gesteld, bij voorkeur geen (overlastgevende) asielzoekers uit zogeheten ‘veilige landen’ in de tijdelijke noodopvang in Kampen te willen. Door het COA is een alternatieve voorwaarde opgenomen in de bestuursovereenkomst. Die voorwaarde houdt in dat er geen bekende overlastgevende asielzoekers in Kampen worden opgevangen en dat wanneer een asielzoeker uit de tijdelijke noodopvang overlast veroorzaakt, hij of zij direct elders wordt ondergebracht. Zodra de bestuursovereenkomst met deze aanpassing gereed is, neemt het college hierover een besluit. Als daarna alle handtekeningen onder de bestuursovereenkomst zijn gezet en de overeenkomst voor de huur van het pand is gesloten, start het vergunningentraject en wordt het pand voor noodopvang geschikt gemaakt.