Subsidie voor duurzame investeringen landbouwbedrijven

Wilt u uw landbouwbedrijf duurzamer en economisch sterker maken? Of gaat u samen met anderen werken aan een duurzaam verdienmodel voor de hele sector? Vanaf maandag 20 december 2021 kunt u een subsidieaanvraag indienen voor uw project via de subsidieregelingen ‘Investeren in groen- economisch herstel’ of ‘Samenwerken aan groen- economisch herstel’.

Vanuit het Europese Economisch Herstelfonds (EHF) wordt € 52,4 miljoen toegevoegd aan het budget van het 3e Plattelandsontwikkelingsprogramma voor 2021 en 2022. Vanaf maandag 20 december 2021 kunt u twee soorten subsidies aanvragen tot en met maandag 14 februari 2022 om 17.00 uur:

 • Investeren in groen-economisch herstel
 • Samenwerken aan groen- economisch herstel

De subsidieregelingen zijn te vinden en aan te vragen via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Subsidieregeling ‘Investeren in groen-economisch herstel’

Deze subsidieregeling is bedoeld voor landbouwers. U kunt een subsidieaanvraag indienen voor investeringen gericht op:

 • Precisielandbouw en smart farming
 • Digitalisering
 • Water, droogte of verzilting
 • Duurzame bedrijfsvoering
 • Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw

Wat moet u weten voordat u een subsidieaanvraag indient?

 • Vanwege het bijzondere karakter van het EHF is het subsidiepercentage voor investeringen 60% en voor landbouwers jonger dan 41 maximaal 75%.
 • De Jonge Landbouwersregeling (JOLA) wordt dit jaar niet opengesteld.
 • Je kunt voor maximaal twee investeringen een aanvraag indienen met een subsidiebedrag van minimaal € 25.000 en maximaal € 150.000.
 • Iedere investering heeft een bepaalde puntenwaardering. Bij een grote hoeveelheid subsidieaanvragen wordt er gekeken naar de hoeveelheid punten per aanvraag.

Subsidieregeling ‘Samenwerken aan groen- economisch herstel’

Wilt u samen met andere partijen in de landbouw werken aan een van de onderstaande categorieën? Dan is de subsidie ‘Samenwerken aan groen- economisch herstel’ misschien iets voor u.

 1. (Door)ontwikkelen duurzame waardeketens.
 2. Innovatieve digitalisering met focus op kringlooplandbouw en ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen voor natuurinclusieve landbouw.
 3. Gebiedsgerichte pilots voor regionale verdienmodellen en koolstofvastlegging.
 4. Sectorale initiatieven ter versterking van de regierol bij verduurzamen voedselsysteem.
 5. Samenwerkingsverbanden voor managementmaatregelen ter beperking ammoniakemissie.

Voor de categorieën 1, 2, 4 en 5 geldt per project een subsidiebedrag van minimaal € 100.000 en maximaal € 500.000. Voor categorie 3 zijn het minimum- en maximumbedrag vastgesteld tussen de € 300.000 en € 2.000.000.

Hulp en informatie

De subsidies kunnen aangevraagd worden via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Kennispoort Regio Zwolle kan ondersteuning bieden bij de aanvraag van de subsidies. Ook voor vragen over deze regelingen kunt bij hen terecht. U kunt contact opnemen met Kennispoort via telefoonnummer 038 202 2020.