Overleg maatregelen overlast asielzoekers bemoedigend

Op 31 januari heeft een overleg plaatsgevonden tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid, de gemeenten Kampen en Dronten, het COA, het Openbaar Ministerie en de politie. Dit overleg heeft plaatsgevonden naar aanleiding van Kamervragen over de situatie in Kampen en toezeggingen van de staatssecretaris om met de gemeente in contact te treden.

In het overleg is gesproken over de overlast gevende asielzoekers en de maatregelen die zijn en worden getroffen om de overlast terug te dringen. Dit overleg is door de aanwezigen als opbouwend en constructief ervaren.

De maatregelen die al worden ingezet zijn:

  • er vindt meer afstemming en informatie-uitwisseling plaats tussen politie en COA;
  • het COA heeft interne maatregelen genomen op het AZC;
  • overlastplegers kunnen naar een Extra Begeleiding en Toezicht Locatie worden overgeplaatst;
  • het opleggen van gebiedsverboden door de burgemeester;
  • samenwerking met de Landelijke Eenheid van de politie;
  • vaste contactpersonen vanuit de politie voor het AZC, zowel van politie Dronten als van politie Kampen.

Winkeliers verenigen zich in de aanpak

De eerste resultaten van deze maatregelen zijn bemoedigend. In de afgelopen periode is al een daling te zien van het aantal winkeldiefstallen dat wordt gepleegd door bewoners van het AZC. Om de winkeldiefstallen verder terug te dringen maken de supermarkten in Kampen sinds kort gebruik van een winkelverbod. Dit verbod houdt in dat wanneer iemand twee keer op winkeldiefstal wordt betrapt, hij of zij in geen van de aangesloten winkels nog welkom is. Deze maatregel geldt overigens voor iedereen die winkeldiefstal pleegt en niet alleen voor bewoners van het AZC. De verwachting is dat de winkels in de Oudestraat in Kampen zich op korte termijn aansluiten bij deze maatregel.

In het overleg is verder geconstateerd, dat de samenwerking tussen alle betrokken partijen bij de aanpak van de problematiek een belangrijk middel is om successen te behalen in het tegengaan van de overlast. De vaak complexe situatie van asielzoekers vraagt ook om een intensivering van deze samenwerking. Hier wordt in de komende periode verder invulling aan gegeven.