Ontwikkelingen Lelystad Airport

Dinsdag 16 april 2019 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) samen met Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) een besloten informatiebijeenkomst georganiseerd over de ontwikkelingen rond Lelystad Airport. Tijdens deze bijeenkomst zijn bestuurders en een inwonersvertegenwoordiging van de gemeenten Elburg, Hattem, Heerde, Kampen, Oldebroek en Zwolle geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek naar mogelijke nieuwe vertrekroutes voor Lelystad Airport. Het ministerie heeft informatie gegeven over drie optionele routes die over minder bebouwd gebied lopen.

Deze informatiebijeenkomst over de zogenoemde ‘optimalisatie van de vertrekroutes’ was al eerder toegezegd door het ministerie. Afgesproken was om in overleg met de regio te komen tot een verbetering van de vertrekroutes. Belangrijke voorwaarde hierbij was minder hinder voor minder inwoners.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is hiervoor een verkennend overleg gestart met de Veluwse gemeenten Elburg, Hattem, Heerde en Oldebroek. De gemeenten Zwolle en Kampen waren tot februari 2019 niet betrokken bij dit overleg, terwijl de geoptimaliseerde routes van de verkenning de gemeenten Zwolle en Kampen ook raken. In februari zijn Zwolle en Kampen en de provincie Overijssel alsnog betrokken geraakt. Het ministerie heeft toen toegezegd een gezamenlijke bijeenkomst te beleggen voor alle betrokken gemeenten en hun bewoners(groepen). Deze bijeenkomst heeft op 16 april plaatsgevonden.

Effecten varianten vertrekroutes

Tijdens de bijeenkomst heeft het ministerie de eerdere varianten en een nieuwe variant van de vertrekroute gepresenteerd. Het ministerie heeft onderzoeksbureau To70 gevraagd de varianten door te rekenen. Het onderzoeksrapport Verkenning routewijziging rond Wezep van To70 kunt u downloaden. In dit rapport wordt per routevariant het effect op het aantal inwoners aangegeven. Voor Kampen hebben alle nieuwe varianten wel een negatief effect voor meer bewoners.

Formele inspraakprocedure geëindigd

De formele zienswijzeprocedure op het Luchthavenbesluit is op 21 februari 2019 geëindigd. Met vijftien Overijsselse gemeenten en de provincie heeft de gemeente Kampen op 13 februari 2019 een gezamenlijke zienswijze ingediend. Aanpassing van de aanvlieg- en vertrekroute maakt volgens het ministerie formeel (juridisch) geen onderdeel uit van het Luchthavenbesluit. Een formele zienswijzeprocedure is daarom niet aan de orde voor de vliegroute bij Wezep.

Inwoners kunnen tot 15 mei reageren op varianten vertrekroutes

Inwoners konden wel reageren op de voorgestelde vertrekroutes van het ministerie. Opmerkingen konden onder vermelding van naam en woonplaats rechtstreeks doorgegeven worden aan het ministerie. Meer informatie over de verkenning naar de routewijziging rond Wezep en de voorgestelde vertrekroutes kunt u vinden op de website www.luchtvaartindetoekomst.nl.

Vervolg

In nauw overleg met de provincie Overijssel, de gemeente Zwolle en de overige gemeenten in de regio blijven wij de ontwikkelingen rondom nieuwe routevoorstellen volgen. Op basis van de reacties die inwoners en de gemeenten geven, wil het ministerie een besluit nemen over een eventuele wijziging van de route. De betrokken gemeenten blijven van mening dat de minister nu géén besluit kan nemen over het luchthavenbesluit voor Lelystad Airport. Eerst moet er een nieuwe luchtvaartnota zijn gemaakt, waarin de randvoorwaarden voor de luchtvaart in Nederland worden vastgesteld. Daarna moet eerst het luchtruim worden herzien, zodat hoger kan worden gevlogen.

Meer informatie

Alle informatie over de ontwikkelingen rond Lelystad Airport is te vinden op de website www.luchtvaartindetoekomst.nl.