Nieuwbouw parkeergarage Buitenhaven

In Kampen wordt gewerkt aan de bouw van een nieuwe parkeergarage aan de rand van de binnenstad. De parkeergarage biedt ruimte aan 223 parkeerplaatsen. Daarnaast wordt het gebied rondom de parkeergarage opnieuw ingericht.

Werkzaamheden liggen stil

In augustus 2016  is begonnen met de werkzaamheden en in december zijn vervolgens de heiwerkzaamheden gestart. Naar aanleiding van berichten in de media dat er tijdens de heiwerkzaamheden werknemers ziek zijn geworden, heeft de Inspectie SZW (arbeidsinspectie) de werkzaamheden in januari stilgelegd en is een onderzoek gestart.

Onderzoeken

De inspectie heeft haar onderzoek inmiddels afgerond en op 26 april 2017 heeft de gemeente de definitieve eis ontvangen. Eveneens heeft de aannemer een eis van de inspectie ontvangen. Om de bouwstop op te kunnen heffen, vraagt de inspectie om een nieuw werk-/uitvoeringsplan waarin een veilige werkmethode voor het vervolg staat beschreven. Gemeente en aannemer werken hier op dit moment samen aan, zodat het werk in het belang van de werknemers op de bouw en de omwonenden zo spoedig mogelijk veilig en verantwoord kan worden voortgezet.

Naast de inspectie hebben ook betrokken partijen (van gemeente tot aannemer) opdracht gegeven tot onafhankelijk onderzoek om helder te krijgen of de werkzaamheden op een goede manier zijn verlopen en hoe het project verantwoord verder kan gaan.  Het onderzoek is uitgevoerd door de heer Westmaas. Het rapport en de aanbevelingen van de heer Westmaas worden meegenomen in het werk-/uitvoeringsplan op basis waarvan de inspectie het werk weer vrij kan geven.

Naast het onderzoek van de inspectie en het onderzoek van de heer Westmaas is nog een aantal aanvullende onderzoeken gedaan. Zo heeft de gemeente, onder andere naar aanleiding van vragen van omwonenden over eventuele gezondheidsrisico’s, de GGD gevraagd of zij kan beoordelen of omwonenden tijdens de werkzaamheden hebben blootgestaan aan gevaarlijke stoffen.  Het definitieve rapport van de GGD verschijnt begin juni. Om te kijken of er tijdens de heiwerkzaamheden mogelijk verontreinigde grond vanuit de diepere bodemlagen naar het oppervlak is verspreid, is de toplaag onderzocht. Gebleken is dat de toplaag  nog dezelfde kwaliteit heeft. De heiwerkzaamheden hebben de kwaliteit van de toplaag dus niet veranderd. Het risico dat de werkzaamheden hebben geleid tot verontreiniging van het grondwater is klein, zo blijkt uit onderzoek. Om dit ook op de langere termijn uit te sluiten, is in overleg met de Provincie besloten om de kwaliteit van het grondwater de komende periode te blijven monitoren.

Er zijn 13 schadeclaims ingediend. 12 hiervan hebben betrekking op woningen. Van die 12 zijn er 7 toegekend. 3 worden er nader onderzocht, 1 is afgewezen. Alle voorgaande indieners zijn schriftelijk door de schade-expert geïnformeerd. Daarnaast wordt nog 1 schadeclaim van een bewoner op 17 mei geïnspecteerd. De 13e claim betreft een bedrijfsschadeclaim die nog nader onderzocht wordt.

Nieuw palensysteem

Voordat de inspectie de bouwstop oplegde, lag het werk al stil vanwege te verwachten hoge trillingswaarden richting woningen aan De Hagen. Voordat het werk verder kan, moet een keuze worden gemaakt voor een nieuwe palenmethode. Op dit moment wordt onderzocht op welke wijze de resterende 37 palen het beste aangebracht kunnen worden. Deze keuze wordt met het nieuwe uitvoeringsplan ter goedkeuring worden voorgelegd aan de inspectie.

Informatie voor omwonenden

Omwonenden worden via brieven en bijeenkomsten op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Ook is er nauw contact met de klankbordgroep Buitenhaven. Zoals toegezegd organiseren we eerst weer een bijeenkomst voor omwonenden voordat het werk aan de parkeergarage wordt voortgezet.

Hebt u vragen of opmerkingen dan kunt u bellen met het meldpunt parkeergarage Buitenhaven via 06-10 04 14 92.

Voor vragen over gezondheid kunt u contact opnemen met de GGD, contactpersonen Jan van Ginkel of Wanda Krol via (088) 443 06 89.

Parkeren en bereikbaarheid

Er zijn tijdelijke parkeerplaatsen gemaakt op de groenstroken tegenover het gezondheidscentrum en op een puinverharding bij het Bolwerk. In totaal gaat het om ongeveer 80 tijdelijke parkeerplaatsen.

Omdat de werkzaamheden stil liggen is (mede op verzoek van omwonenden) de Noordweg weer tijdelijk opengesteld. Op het moment dat dit voor het werk noodzakelijk is, wordt de Noordweg weer afgesloten.

Voor een grotere versie van de kaart met alternatieve parkeervoorziening kunt u op onderstaande PDF-bestand klikken:

alternatieve_parkeervoorziening.pdf

Parkeervoorziening Buitenhaven

Informatie

Actuele informatie vindt u op deze pagina (www.kampen.nl/parkeergaragebuitenhaven). Daarnaast houden wij u op de hoogte via de Facebookpagina 'Nieuwbouw parkeergarage Buitenhaven'.

Via het nummer 06-10 04 14 92 kunt u ook de stukken met betrekking tot het onderzoek van de Inspectie en de rapporten over grondwater en toplaag opvragen.