destination-plan iconNatuur voor Elkaar

Wie wordt er niet blij van natuur? Samen met u wil gemeente Kampen zorgen voor meer groen en natuur in de stad en in de dorpen. In grote of kleine projecten; alle beetjes helpen. Doet u mee?

Onze gemeente ligt in een prachtig groen landschap. Wandelen, fietsen, varen. Het kan hier allemaal. Het is gezond en ontspant. Ook in de stad en in het dorp is groen fijn. In een groene buurt leef je gezonder en prettiger. Bovendien is groen goed om klimaatverandering tegen te gaan. Groen voorkomt wateroverlast. Het biedt koelte in tijden van hitte en houdt water vast bij droogte. Groen biedt ook kansen voor meer biodiversiteit. Dat betekent meer soorten dieren en planten.

Natuur voor Elkaar gaat voor meer groen en meer natuur. Iedereen kan daaraan meedoen. Of u ondernemer bent, werkt in een zorginstelling of een school, of inwoner bent in een wijk of dorp. Of u al actief bent op dit gebied, of dat het juist nieuw voor u is. Overal liggen kansen om Kampen groener te maken en meer ruimte te bieden voor dieren en planten.

Subsidieregeling voor groene projecten in Kampen

Inwoners, scholen en organisaties kunnen een financiële bijdrage aanvragen voor hun groene initiatief. In 2023 is er in totaal 64.000 euro budget beschikbaar.

Maximale bijdrage per categorie

Er zijn drie categorieën projecten die voor subsidie in aanmerking komen: Groene schoolpleinen, groene bewonersprojecten binnen de Groene Loper Kampen, en ‘Ruimte voor experiment’: deze categorie is divers en experimenteel. Voor Groene schoolpleinen is 25.000 euro beschikbaar met een maximale bijdrage van 5.000 euro per aanvraag. Voor bewonersprojecten is 15.000 euro beschikbaar met een maximum van 2.500 euro per aanvraag. Ten slotte is voor de categorie ‘Ruimte voor Experiment’ 24.000 euro beschikbaar met een maximum van 5.000 euro per aanvraag.

Subsidie aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen met het aanvraagformulier. Hierin vertelt u hoe uw initiatief bijdraagt aan de doelen van Natuur voor Elkaar Kampen: ‘meer biodiversiteit, meer beleven en meer samen’. Verder belooft u een verslag te sturen waaruit blijkt dat het vergroeningsproject is uitgevoerd, en dat de gemeente ter inspiratie met andere inwoners mag delen.

Niet alle initiatieven komen voor subsidie in aanmerking. Een belangrijke voorwaarde is bijvoorbeeld dat de plek die u wilt vergroenen openbaar toegankelijk is. De subsidievoorwaarden vindt u in de tekst van de regeling.  

Het ingevulde formulier stuurt u naar natuurvoorelkaar@kampen.nl. Binnen zes weken hoort u of de subsidie wordt toegekend. Aanvragen kunt u indienen tot 31 december 2023.

Aanvraagformulier subsidie - Natuur voor elkaar

Totaal beschikbaar budget

  • Groene schoolpleinen: €25.000
  • Groene bewonersprojecten: €15.000
  • Ruimte voor experiment: €24.000

Sluit u zich aan bij de groene beweging?

Natuur voor Elkaar is een beweging die steeds groter wordt in Nederland. Gemeente Kampen wil deze beweging in Kampen versterken met een gemeentelijk Natuur Voor Elkaar Plan. Hierin staat welke projecten en initiatieven er zijn en hoe de gemeente die ondersteunt. Hiervoor is de gemeente op zoek naar uw groene projectidee!   

Sluit u aan bij Natuur voor Elkaar, want:

  • door informatie te delen kom je op goede ideeën;
  • door informatie te delen leer je van elkaars successen en knelpunten;
  • als we samenwerken kunnen  we meer bereiken voor natuur en groen;
  • door samen te werken kun je elkaar ondersteunen;
  • door samen te werken kom je elkaar tegen;
  • als deelnemer aan Natuur voor Elkaar krijgt u gratis publiciteit over uw groene acties;
  • door uw bedrijf of woonomgeving te vergroenen wordt het leven leuker en avontuurlijker.

U kunt zich aansluiten door een mail te sturen naar natuurvoorelkaar@kampen.nl.

Groene voorbeelden

In de gemeente Kampen zijn al heel wat goede, groene voorbeelden. We noemen er een paar.

Groene Loper Kampen

In Kampen maken mensen hun buurt samen groener, gezonder en prettiger. Groene Loper Kampen helpt hen hierbij. Zij helpen u bijvoorbeeld op weg wanneer u een idee hebt voor meer natuur in uw buurt. Dit kan zijn met kennis of geld. Ook organiseert de Groene Loper leuke acties. Lees alles over Groene Loper Kampen.

Groene schoolpleinen

De Rehobothschool, Dr. Schaepmanschool, Regenboog en de Wegwijzer hebben hun plein ingericht met bomen, planten en struiken. De Willem van Oranjeschool, de Mirt en het VIA College gaan dit ook doen. Stichting Iris wil al haar pleinen vergroenen. We inventariseren welke scholen nog meer willen aansluiten.

Voedselbos

Aan de rand van het Stadspark ligt een zelfvoorzienend bos. Er staan onder meer fruitbomen en eetbare planten. Het bos is ongeveer 3.100 m2 groot. Stichting Voedselbos en Natuurspeelplaats Kampen legden het aan.

Omvormen groenstroken

De gemeente is bezig met omvormingen in het openbaar groen. Op sommige plaatsen wordt het gras voortaan niet meer wekelijks gemaaid, maar slechts enkele malen per jaar. Op andere plaatsen worden oude heestervakken vervangen door nieuwe, bloemenrijke beplanting of door gras. Zo ontstaat er meer biodiversiteit in de openbare ruimte. Veel soorten kunnen in de stad een geschikt leefgebied vinden. Een rijk insecten- en dierenleven begint bij gevarieerd groen. Vooral bomen, bloembollen, heesters en planten die bestuivende insecten aantrekken zijn belangrijk. Met vrij kleine ingrepen in het groenbeheer kan al veel bereikt worden. Bloemrijke bermen ontstaan door minder vaak te maaien en het maaisel na enkele dagen weg te halen. Met name langs watergangen in de bebouwde kom zetten we deze maatregel in.

Watergang De Maten voor omvorming

Watergang De Maten na omvorming

Magazine en nieuwsbrief

In het digitale magazine van Natuur voor Elkaar Kampen leest u alles over het creëren van meer groen en natuur in de gemeente Kampen. U kunt het magazine online lezen:

Lees ook meer informatie in de nieuwsbrieven:

Sluit u aan bij Natuur voor Elkaar!

Informeer wat Natuur voor Elkaar voor uw initiatief kan betekenen en stuur een e-mail naar natuurvoorelkaar@kampen.nl.

Heeft u vragen?

Ook dan kunt u altijd contact met ons opnemen via  natuurvoorelkaar@kampen.nl.

Groene vraagbaak Natuur voor Elkaar: Beheer openbare ruimte

Het klopt dat niet bij elke verandering in het openbare groen winst voor biodiversiteit wordt geboekt. Waar weelderige bosschages vervangen worden door strak gemaaid gras is dat voor biodiversiteit geen verbetering.  Omvorming van plantvakken van heesters naar gras in de wijk heeft dan ook vooral met -noodzakelijke-  kostenbeheersing te maken.  Daar staat tegenover dat in de randen van de wijken meer ecologisch beheer wordt toegepast. Bijvoorbeeld door bermen en gazons minder vaak te maaien zodat bloemrijk gras ontstaat. Voor de wijk als geheel gaat de biodiversiteit er met het gevoerde groenbeheer dus op vooruit. 

Nee, dit is geen bezuinigingsmaatregel. Minder vaak maaien wordt waar dat kan toegepast als ecologisch beheer. Dit als alternatief voor regelmatig maaien of klepelen, waarbij het maaisel blijft liggen.  Door het afvoeren van het maaisel wordt de berm voedselarmer, waardoor de soortenrijkdom aan wilde planten toeneemt.  Door minder te maaien krijgen ze de kans om in bloei te komen en zaad te zetten. Een kruidenrijke berm is ook goed voor verschillende diersoorten zoals vogels en insecten. De eerste jaren is ecologisch beheer duurder dan maaien of klepelen, omdat het maaisel moet worden afgevoerd. Na verloop van tijd wordt ecologisch beheer goedkoper, omdat de hoeveelheid maaisel afneemt.     

Stroken gras die ecologisch beheerd worden maken meestal deel uit van een aaneengesloten structuur. Plantenzaden en dieren kunnen zich hierdoor verspreiden. Voor de biodiversiteit is het belangrijk dat die samenhang niet onderbroken wordt. Het beheer aanpassen ligt niet voor de hand. Meestal ligt het ecologisch beheerde groen aan de rand van de wijk, maar we kunnen niet voorkomen dat het daar soms dicht bij woningen ligt. Biodiversiteit weegt dan zwaarder dan het risico dat er inwoners kunnen zijn met pollenallergie. Om te spelen zijn er op verschillende plekken in de gemeente andere plekken met kort gemaaid gras. Veel kinderen vinden ecologisch groen overigens ook leuk. Je kunt er vlinders en bijen zien, en bloemen plukken.

De gemeente is op grond van de Wet Natuurbescherming verplicht om te voorkomen dat beschermde dieren en planten worden beschadigd. Uitvoerders die aan het werk zijn in de Openbare Ruimte houden hier rekening mee.

Daarnaast is het ook mogelijk om de oever in te richten op een manier die gunstig is voor vergroting van biodiversiteit. Dit is niet wettelijk verplicht. Er is steeds meer aandacht voor natuurinclusief ontwerp. In nieuwe wijken worden oevers waar dat kan ecologisch ingericht. In bestaande wijken is het minder gebruikelijk. Niet overal is er voldoende ruimte voor.  

Het groenbeheer wordt planmatig uitgevoerd, wat betekent dat er goed over is nagedacht. Het resultaat is vaak een compromis tussen wat wenselijk is en wat haalbaar en betaalbaar is. Het is niet eenvoudig is om op bepaalde plekken uitzonderingen te maken.

Wat we wel kunnen doen is ideeën verzamelen tot het moment dat er een aanpassing komt in het groenbeheer. Deze kunt u indienen bij  René Beuling r.beuling@kampen.nl.

Een andere mogelijkheid is dat u zelf met uw buurtgenoten een groeninitiatief begint. Meer hierover leest u onder de categorie ’Wat kan ik zelf doen ?’ hieronder.

Ook natuur is niet alleen maar leuk. Als gemeente maken we een afweging welk belang het zwaarste weegt. Soms kunnen we overlast tegengaan, maar niet altijd.

Een aparte categorie zijn diersoorten die aangemerkt zijn plaagdieren, zoals ratten, muizen of de eikenprocessierups. Als het gaat om plaagdieren in de openbare ruimte kunt u een melding doen bij kampen.nl/plaagdieren.

Hier staat ook informatie over de steenmarter, een beschermde diersoort die niet is aangemerkt als plaagdier maar wel overlast kan veroorzaken. 

Groene vraagbaak Natuur voor Elkaar: Wat kan ik zelf doen?

De gemeente Kampen is partner van de Stichting Steenbreek. Voor ideeën over vergroening van uw tuin verwijzen we graag naar  Tuintips - Stichting Steenbreek.

Het is natuurlijk fijn als inwoners het initiatief nemen om de openbare ruimte op orde te houden. Bijvoorbeeld door zwerfafval mee te nemen en thuis in de afvalbak te doen.  Voor het beheer van het groen is dat anders. Door zonder overleg te werk te gaan kunt u het beheer in de weg zitten. Bijvoorbeeld door zomaar nestkasten op te hangen. Als hier broedende vogels in komen zijn die wettelijk beschermd. Onderhoud aan de bomen kan dan niet worden uitgevoerd. Sommige inwoners maaien een stukje gemeenteberm mee voor hun woning. Het ziet er dan strak en netjes uit, maar voor bloemen en insecten is het een achteruitgang. Zeker in het buitengebied, als de buren het ook doen en het een grote aaneengesloten strook wordt.  Overleg altijd eerst of uw bijdrage past in het groenbeheer. Hiervoor kunt u terecht bij natuurvoorelkaar@kampen.nl.

 

Dat mag, graag zelfs! De voorwaarden vindt u op  kampen.nl/geveltuin-aanleggen.

Als inwoners zelf actief worden voor biodiversiteit is soms meer mogelijk dan wat de gemeente kan uitvoeren in uw wijk. Mocht u samen met buurtgenoten actie willen ondernemen voor meer groen in uw buurt, dan kunt u voor ideeën en ondersteuning terecht bij www.groeneloperkampen.nl.

Soms is het mogelijk om een stukje groen in bruikleen te krijgen voor aanleg van een bloemenstrook of een gezamenlijke moestuin.  Informatie hierover vindt u op Adoptie openbaar groen.

Tot slot is er de actie Snippergroen. Hiermee kan op bepaalde plekken restgrond worden gekocht om uw tuin te vergroten. Kijk hiervoor op   Groenstrook of restgrond kopen of gebruiken.

Groene vraagbaak Natuur voor Elkaar: Subsidie vergroeningsmaatregelen particulieren en organisaties

De gemeente heeft in 2023 subsidie beschikbaar vanuit Natuur voor Elkaar Kampen. Subsidieaanvragen moeten voldoen aan drie doelen: meer beleven, meer samen en meer biodiversiteit. Kort gezegd betekent dat  dat uw initiatief goed moet zijn voor de biodiversiteit, èn dat meer mensen uit uw buurt er plezier aan beleven. De plekken die u gaat vergroenen moeten openbaar toegankelijk zijn. Er zijn drie categorieën: groene schoolpleinen, bewonersinitiatieven van de  Groene Loper Kampen, en Ruimte voor Experiment. Informatie over de regeling vindt u op Natuur voor Elkaar.

De gemeente Kampen stelt gedurende vier jaar een subsidie van € 100.000 per jaar voor inwoners beschikbaar om hun woonomgeving te vergroenen. Iedereen kan vanaf 7 juni 2023 geld aanvragen voor aanpassingen rondom het huis, zoals ‘ontstenen’, het aanleggen van een groen dak en de aanschaf van een regenton. De gemeente wil hiermee haar inwoners stimuleren om hun leefomgeving klimaatbestendiger te maken.

Meer weten en aanvragen? Kijk op www.kampen.nl/klimaatsubsidie. Vragen kunt u mailen naar klimaatadaptatie@kampen.nl.

Groene buurtinitiatieven worden in Kampen ondersteund door de mensen van de Groene Loper Kampen. Zij helpen u desgewenst ook bij het doen van subsidieaanvragen. Meer informatie vindt u op  www.groeneloperkampen.nl.

Voor andere initiatieven is op internet veel informatie te vinden, bijvoorbeeld op regelen.overijssel.nl en Vindsubsidies | Hét fullservice subsidieadviesbureau.

Staat uw vraag hier niet bij ?

Kijk dan op kampen.nl/groen. Hier vindt u ook contactinformatie waar u met verschillende vragen of meldingen terecht kunt.

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier

© 2023 Gemeente Kampen