Subsidie Innovatie Sociaal Domein

De subsidie Innovatie Sociaal Domein is bestemd voor innovatieve projecten binnen het sociaal domein op het gebied van zorg, ondersteuning en preventie (waaronder jeugdhulp, Wmo, welzijn en informele zorg). Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor het stimuleren van activiteiten die gericht zijn op vernieuwing, bijvoorbeeld door inzet van andere zorgproducten, werkwijzen of methodieken.

Met deze subsidieregeling wil de gemeente inwoners, vrijwilligers en professionele instellingen stimuleren om met goede ideeën te komen om in de toekomst de zorg te kunnen blijven verlenen die nodig is. De gemeente stimuleert dat vernieuwingen in de zorg plaatsvinden. Zowel professionele publieke instellingen in het sociaal domein als (georganiseerde) bewoners(groepen), clubs en verenigingen kunnen subsidie aanvragen.

Het college heeft besloten de subsidieregeling ‘Innovatie Sociaal Domein’ in te trekken. Naast het feit dat Kampen staat voor een enorme bezuinigingsopgave, wil het college eerst de resultaten van de nog lopende gesubsidieerde projecten uit 2015 afwachten. De gemeente wil nagaan of ze daadwerkelijk bijdragen aan vernieuwing en daarmee kostenbesparing in de zorg. Naar aanleiding van deze evaluatie bekijkt de gemeente Kampen of de regeling (al dan niet in gewijzigde vorm) voor 2017 en volgende jaren weer wordt vastgesteld.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de subsidie? Neem dan contact op met Denise van Schagen - van Sermondt, e-mail: d.vanschagen@kampen.nl.