Gemeente Kampen pakt regie bij verbinding Wonen-Zorgen-Welzijn

26 maart 2024
nieuws

De gemeente Kampen heeft de uitvoeringsagenda van de woonzorgvisie vastgesteld. Het is actueler dan ooit: de behoefte aan concrete maatregelen rondom wonen, welzijn en zorg om de steeds grotere groep mensen die in Kampen op een fijne, veilige en verstandige manier willen blijven wonen en zorg nodig hebben. Onder hen een flinke groep ouderen. Hiervoor zijn op allerlei vlak maatregelen nodig. De veranderingen in de zorg gaan snel en het tekort op de woningmarkt is hoog. Samenwerking met partners is daarom een vereiste. Kampen loopt voorop in deze samenwerking.

In Kampen werken partners op het terrein van wonen, zorg en welzijn al sinds 2011 steeds beter samen in WWZ038. Aansluiten bij beleid dat al in gang is gezet is hierbij steeds meer helpend. Samenwerking van partners bij Wonen, Zorg en Welzijn zal in de komende tijd intensiever worden. Kampen laat met deze uitvoeringsagenda, die tot stand gekomen is in de samenwerking met WWZ038, zien dat gezamenlijk concrete resultaten behaald kunnen worden. Er zijn drie werkgroepen aan de slag geweest bij het samenstellen van deze uitvoeringsagenda, bestaande uit een vertegenwoordiging van de partners rondom Ouderenzorg, Gehandicaptenzorg en In- en uitstroom beschermd wonen en andere verblijfslocaties. 

Verantwoordelijk wethouder Bernard van den Belt: “Heel concreet pakt de gemeente Kampen de regie bij de uitvoering van allerlei maatregelen die voortkomen uit deze uitvoeringsagenda. Zowel bij inwonersbetrokkenheid en communicatie, de positionering van de nieuwe manier van samenwerken met de partners en bij het monitoren van de voortgang van de actielijst hebben we als gemeente nu het voortouw en daar ben ik trots op.”

Welkom in mijn wijk

Voorbeeld hiervan is het vergroten van draagvlak in wijken om wooninitiatieven voor kwetsbare doelgroepen of ouderen een welkome plek te geven. Wijkbewoners actief betrekken bij de totstandkoming hiervan kan helpend zijn. Hiervoor is “Welkom in mijn wijk” opgezet.

Het gebeurt nog vaak dat ouderen op enig moment overvallen worden door omstandigheden die leiden tot een andere woonvraag. Door het beperkte aanbod van passende woningen is het niet mogelijk deze woonvraag snel in te vullen. Aanpassingen vragen tijd en geld en voor speciale woonplekken in een instelling gelden wachtlijsten. Hierdoor moeten mensen lang in een onwenselijke situatie leven. Door actief te communiceren vergroten de samenwerkingspartners de bewustwording, zodat mensen eerder nadenken over hun woonvraag. Zo kunnen ze tijdig nadenken over hun toekomstige woonvraag en ongewenste situaties voorkomen. Het aanbod van beschikbare voorzieningen in de gemeente Kampen is onderdeel van de communicatie.

Wethouder Wonen Jan Peter van der Sluis vult aan: “Een mooi voorbeeld is het actieprogramma ‘Weer Thuis’. Dat is in de afgelopen jaren een succes geweest en het wordt de komende jaren verder uitgewerkt. In dit actieprogramma maken wij samen met de woningcorporaties, gemeenten in de regio, opvanginstellingen en GGZ organisaties afspraken. Onder andere over de uitstroom uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen naar zelfstandig wonen in de wijk. Corporaties zorgen daarbij voor de woningen, zorgorganisaties voor de begeleiding en gezamenlijk zorgen ze voor de leefbaarheid.”

Praat vandaag over morgen

De uitvoeringsagenda van de woon-zorgvisie van de gemeente Kampen sluit naadloos aan bij de landelijke campagne “Praat vandaag over morgen”. 1 op de 2 mensen tussen de 60 en 75 praat over de toekomst, zo blijkt uit onderzoek dat de rijksoverheid heeft laten doen. De campagne sluit hierbij aan. Door op tijd het gesprek aan te gaan, kun je straks de dingen doen die je belangrijk vindt. Hoe blijf je fit? Hoe wil je wonen? Wat kun je voor elkaar doen als er zorg nodig is? 

Het uitvoeringsprogramma wordt in mei 2024 behandeld in de gemeenteraad.