carbidschieten

Gemeente Kampen maakt conceptlijst met aanwijsplekken carbidschieten bekend

12 mei 2022
nieuws

Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag de conceptlijst met aanwijsplekken voor carbidschieten bekend gemaakt. Bij het vaststellen van deze lijst is opnieuw een zogeheten afwegingskader voor carbidschieten gebruikt dat vandaag ook door het college is vastgesteld.

Om overlast van carbidschieten in de bebouwde kom van Kampen en IJsselmuiden te beperken zonder het carbidschieten geheel te verbieden, is gemeente Kampen een aantal jaren geleden begonnen met het aanwijzen van locaties waar geschoten mag worden. Carbidschieten in de bebouwde kom is daarmee niet meer overal toegestaan maar alleen op de aangewezen plekken. Deze aanpak werkt volgens burgemeester De Rouwe over het algemeen tot tevredenheid van betrokken partijen. “Bij het aanwijzen en evalueren van schietlocaties werken we in de werkgroep jaarwisseling nauw samen met het Schuttersgilde, WijZ Welzijn en politie. Iedereen die vorig jaar een zienswijze of bezwaarschrift heeft ingediend, krijgt het ontwerpbesluit nu thuisgestuurd. Ook wordt de conceptlijst met aanwijsplekken weer ter inzage gelegd. Daarop kunnen alle inwoners reageren. De inzagetermijn is ten opzichte van vorig jaar met twee weken verlengd.”

Afwegingskader

In het ‘Afwegingskader carbidschietlocaties gemeente Kampen 2022-2023’ staan criteria om de geschiktheid van een locatie voor carbidschieten te bepalen. Criteria om een schietplek aan te toetsen zijn bijvoorbeeld de ligging ten opzichte van speeltuinen, winkels en zorgcentra, veiligheid, bereikbaarheid voor hulpdiensten, draagvlak en het ruimte bieden aan schutters en stimuleren van buurtbinding. Ook kunnen persoonlijke omstandigheden van zwaarwegende aard een rol spelen waardoor het niet wenselijk is een locatie aan te wijzen. Het werken met een afwegingskader loopt vooruit op de raadsbreed aangenomen motie ‘Oud-nieuw-visie’ van D66, GroenLinks, VVD, GBK, PvdA en het CDA. Daarin wordt gevraagd om notitie met een visie voor de oud-en-nieuw-viering in de komende vijf jaar als basis voor maatregelen en lokale regels ‘met aandacht voor het behoud van tradities, veiligheid en beperking van overlast voor milieu, mens en (huis)dieren. Het opstellen van dit meerjarenbeleid is een intensief en langdurig traject dat pas – naar verwachting – oktober 2022 wordt afgerond.

Locaties carbidschieten

In het ‘Ontwerp-aanwijzingsbesluit carbidschieten gemeente Kampen 2022-2023' geeft het college aan welke locaties in Kampen en IJsselmuiden de gemeente van plan is om aan te wijzen als locaties waar carbidschieten zal worden toegestaan tijdens de jaarwisseling 2022-2023. De lijst kent enkele veranderingen ten opzichte van vorig jaar. Het Burgemeester Berghuisplein, de Ommelandsingel (parkeerplaats winkelcentrum Hanzewijk 2) en de Priorstraat worden dit jaar aangewezen als schietplek. Hierover is overleg gevoerd met omwonenden. Deze locaties vervangen andere locaties waar dit jaar bouwwerkzaamheden plaatsvinden.

Zienswijze

Het ontwerp-aanwijzingsbesluit ligt vanaf dinsdag 17 mei 2022 ter inzage in het stadhuis. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen bij het college. Meer informatie staat op de gemeentepagina’s in huis-aan-huiskrant De Brug van 17 mei en op www.kampen.nl/jaarwisseling.

Contact met de gemeente

U kunt online een afspraak maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier