document iconCollegebesluiten 9 mei 2023

Besluitenlijst van de collegevergadering van  dinsdag 9 mei 2023

4. Locatiekeuze flexibele woningbouw

Besluit:

 1. De locatie Buitenbroeksweg als potentieel eerste locatie aan te wijzen voor de realisatie van flexibele woningen
 2. Hiertoe nader onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de locatie Buitenbroeksweg voor flexibele woningbouw en een overleg te starten met omwonenden over goede inpassing.
 3. Voor de planvorming voor de locatie Buitenbroeksweg benodigd bedrag € 166.750 te betrekken bij de 1e Berap 2023.
 4. Het projectteam Reevedelta opdracht te geven 2 locaties aan te wijzen voor realisatie van 2 maal 40 flexwoningen in 2024 respectievelijk 2025 en hierover voor het einde van 2023 advies uit te brengen.
 5. In te stemmen met het indienen van de subsidieaanvraag in het kader van de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen ten behoeve van de realisatie van flexwoningen in Kampen.

5. Verlenging Ontmoetingsfonds Ontheemden

Besluit:

 1. In te stemmen met het verlengen van het Ontmoetingsfonds Ontheemden en hiervoor de tijdelijke subsidieregeling Ontmoetingfonds Ontheemden Kampen vast te stellen.
 2. De kosten a € 27.500 te dekken uit de algemene middelen en te betrekken bij de 1e bestuursrapportage 2023;
 3. Na vaststelling van de jaarrekening door de raad het bedrag van € 27.500 te onttrekken uit de bestemmingsreserve Lokale aanpak ontheemden en vrij te laten vallen in de algemene middelen;
 4. De raad hierover te informeren middels bijgaande informatienota.

6. Bestemmingsreserve Kamper Aanpak Ontheemden

Besluit :

 1. Een bestemmingsreserve Sociale woningbouw in te stellen en € 1,5 miljoen toe te voegen vanuit het resterende budget Kamper Aanpak Ontheemden en dit te betrekken bij de 1e berap 2023.
 2. De gemeenteraad hierover met bijgevoegde informatienota te informeren.

7. Informatienota Inkoop Wmo

Besluit:

 1. In te stemmen met bijgaande informatienota en deze door te sturen naar de raad.

8. Vastgoednota 'Kiezen voor Kracht'

Besluit:

 1. In te stemmen met de twaalf speerpunten uit de Vastgoednota en daarmee deze vast te stellen.
 2. De raad hierover met bijgevoegde raadsinformatienota te informeren.

9. Nazorg ex-gedetineerden

Besluit:

 1. In te stemmen met het proces voor het ontwikkelen van een integrale aanpak voor de nazorg van ex-gedetineerden.

10. Zorg & Veiligheid, Aanpak voorkomen escalatie

Besluit:

 1. In te stemmen met implementatie van de Aanpak Voorkomen Escalatie (AVE) in verband met de opgave verbinden zorg & veiligheid

11. Programma voor Klimaatadaptatie, Riolering en Water

Besluit:

 1. In te stemmen met het Programma voor Klimaatadaptatie, Riolering en Water en de daarvoor in deze nota geformuleerde beleidskeuzes.
 2. De gemeenteraad met bijgevoegd raadsvoorstel te adviseren om het Programma voor Klimaatadaptatie, Riolering en Water vast te stellen.

12. Beschikbaar stellen van extra budget voor renovatie schoolgebouwen.

Besluit:

 1. Een extra krediet van respectievelijk € 600.000 en € 400.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie van de gebouwen van CBS De Morgenster en OBS Dirk van Dijk en deze te betrekken bij de 1e berap.
 2. De gemeenteraad met bijgevoegde informatienota hierover te informeren.

13. Ontwerp-aanwijzingsbesluit carbidschietlocaties jaarwisseling 2023-2024

Besluit:

 1. Het Ontwerp-aanwijzingsbesluit carbidschietlocaties jaarwisseling 2023-2024 vast te stellen en gedurende vier weken ter inzage te leggen voor het indienen van zienswijzen.
 2. Met betrekking tot het besluit onder 1, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, niet van toepassing te verklaren.

14. Overeenkomst gegevensuitwisseling tussen gemeente en woningcorporaties

Besluit:

 1. In te stemmen met de Overeenkomst tussen de gemeente en de woningcorporaties deltaWonen en Beter Wonen betreffende gegevensuitwisseling BRP en woonfraude
 2. Op een nader te bepalen tijdstip de overeenkomst te laten ondertekenen door de burgemeester en de bestuurders van deltaWonen en Beter Wonen

15. Ontwerpbegroting 2024, ontwerpbegrotingswijziging 2023, voorgenomen bestemming van het rekeningresultaat 2022 en de voorlopige jaarstukken 2022 van de Omgevingsdienst IJsselland.

Besluit:

 1. Het voorlopig jaarverslag 2022 van de Omgevingsdienst IJsselland vast te stellen
 2. De raad met bijgevoegd raadsvoorstel te adviseren om geen zienswijze in te dienen tegen de ontwerpbegroting 2024, ontwerpbegrotingswijziging 2023 en de bestemming van het rekeningresultaat 2022 van de Omgevingsdienst IJsselland.

16. Projectplan Pilot Werkbonus en pilot Uitstroompremie

Besluit:

 1. In te stemmen met het projectplan pilots werkbonus en uitstroompremie.
 2. De gemeenteraad hierover te informeren met bijgevoegde raadsinformatienota

17. Herzieningen grondexploitaties per 1-1-2023 

Besluit:

 1. De raad met bijgevoegd raadsvoorstel te adviseren om:
  a. De herziene grondexploitaties, Voorraad grond- en hulpstoffen, Immateriële en Materiële Vaste Activa per 1-1-2023 inclusief de voorzieningen vast te stellen.
  b. De kredieten voor de lopende grondexploitaties, de voorraad grond- en hulpstoffen, Immateriële en Materiële Vaste Activa voor de jaarschijf 2023 beschikbaar te stellen, conform de bijgevoegde 13e begrotingswijziging 2023.

18. Vaststelling van het weerstandsvermogen per 1-1-2023 van het Grondbedrijf

Besluit:

 1. De raad met bijgevoegd raadsvoorstel te adviseren om:
  a. De berekening van het weerstandsvermogen Grondbedrijf per 1-1-2023 vast te stellen.
  b. De hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit per 1-1-2023 vast te laten.
  c. Bij de begroting 2024 e.v. de reserve bouwgrondexploitatie opnieuw af te wegen hoe deze zich verhoudt ten opzichte van de toenemende risico’s en de algehele reserve positie van de gemeente.

19. Vaststellen DO Brede School Hanzewijk

Besluit:

 1. Het Definitief Ontwerp (DO) voor de Brede School Hanzewijk vast te stellen.
 2. Hiervoor een aanvullend investeringskrediet van € 5.251.500 beschikbaar te stellen en dit te betrekken bij de 1e Berap 2023.
 3. De gemeenteraad hierover te informeren met bijgevoegde informatienota.

20. Tussenrapportage Kamper Leefstijlakkoord 2022

Besluit:

 1. In te stemmen met de tussenrapportage Kamper Leefstijlakkoord 2022
 2. De gemeenteraad met bijgevoegde informatienota hierover te informeren

23. Aanpassen verordening reclamebelasting centrum Kampen

Besluit:

 1. De raad met bijgevoegd raadsvoorstel te adviseren om de gewijzigde Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting binnenstad Kampen 2018 vast te stellen.

24. Voorlopige jaarrekening 2022, Programmabegroting 2024 en Programmaraming 2025-2027 GR Werkvoorzieningschap Kampen en Dronten

Besluit:

 1. De raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen om geen zienswijze in te dienen over de programmabegroting 2024 en de programmaraming 2025-2027 van de GR Werkvoorzieningschap Kampen en Dronten.

25. Straatnaamgeving plangebied "De Thijs" in Wilsum

Besluit:

 1. De openbare ruimte in plangebied “De Thijs” in Wilsum de volgende naam geven: Willem van Dierenstraat

26. Gemeentezorgspiegel

Besluit:

 1. Besluit te nemen tot het aangaan van de overeenkomst Gemeentezorgspiegel en daarvoor de ‘Overeenkomst Gemeentezorgspiegel’ en de ‘Overeenkomst Zelf toegang beheren’ te ondertekenen.

27. IBT Totaalbeeld 2023

Besluit:

 1. In te stemmen met de reactie van het college op het IBT Totaalbeeld 2023 en het college van GS Overijssel hiervan in kennis te te stellen via bijgaande brief.

29. Openbare besluitenlijst van college van burgemeester en wethouders van 18 april 2023

Besluit:

 1. Vaststellen openbare besluitenlijst van college van burgemeester en wethouders van 18 april 2023

        

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier

© 2023 Gemeente Kampen