Collegebesluiten 8 november 2022

Besluitenlijst van de collegevergadering van dinsdag 8 november 2022

4. Normenkader jaarrekening 2022 en intern controleplan 2022

Besluit:

 1. Het externe normenkader en het interne normen- en toetsingskader 2022 vast te stellen.
 2. Het intern controleplan 2022 vast te stellen.
 3. De raad door middel van bijgaand raadsvoorstel voorstellen voor de proef rechtmatigheidsverantwoording 2022 dezelfde verantwoordings- en rapporteringsgrens te hanteren als voorgaand jaar:De verantwoordingsgrens, zijnde de grens waarboven afwijkingen in de verantwoording moeten worden opgenomen vast te stellen op 3% van de totale lasten (inclusief toevoegingen aan de reserves);De rapporteringsgrens, zijnde de grens waarboven fouten en onzekerheden worden toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering van het jaarverslag vast te stellen op 5% van de verantwoordingsgrens.

5. Uitvoeringsplan Kampereiland 2023

Besluit :
1.    De gemeenteraad bijgaande opinienota voor te leggen.

6. Inzet Rijksmiddelen coronasteun cultuur Kampen

Besluit:

 1. De raad met bijgevoegd raadsvoorstel voorstellen om:
 2. Voor de lokale culturele infrastructuur een budget beschikbaar te stellen van € 712.000 en hiervoor de begrotingswijziging 2022-21 vast te stellen.

7. Intentieverklaring "Samen verder met ruimtelijke ontwikkelingen Regio Zwolle”

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel om de intentieverklaring namens alle partners op 10 november 2022 aan te bieden aan minister Bruins Slot.

8. Planontwikkeling Parallelweg 1 en 2

Besluit:

 1. In te stemmen met het stedenbouwkundig plan en deze met bijgevoegde opinienota voor te leggen aan de gemeenteraad.
 2. In te stemmen met het starten van de planologische procedure na een positief oordeel van de gemeenteraad.
 3. Een Anterieure overeenkomst met initiatiefnemers aan te gaan, waardoor kosten anderszins verzekerd zijn en er geen exploitatieplan hoeft te worden vastgesteld.

10. Energietoeslag voor studenten

Besluit:

 1. Instemmen met scenario 1, waarbij studenten vanaf 18 jaar en inwoners tussen de 18-21 jaar onder aanvullende voorwaarden worden toegevoegd aan de doelgroep die in aanmerking komt voor de energietoeslag en de beleidsregels daarop aan te passen.
 2. De gewijzigde Beleidsregel eenmalige energietoeslag 2022 vast stellen.
 3. De eerste uitbetaling van energietoeslag (€ 1.300) aan studenten in 2022, maximaal te verwachte kosten € 992.000 te dekken vanuit de ontvangen rijksmiddelen voor energietoeslag. Indien deze middelen niet toereikend zijn, wordt de dekking gevonden in de algemene middelen en betrokken bij de jaarrekening 2022.
 4. De kosten van de tweede uitbetaling van energietoeslag (€ 1.300) aan studenten in 2023, maximaal € 992.000, te betrekken bij de 1e Bestuursrapportage 2023 en het mogelijk tekort dat ontstaat wanneer rijksmiddelen niet toereikend zijn, te dekken uit de algemene dekkingsmiddelen.
 5. De raad met bijgevoegde informatienota te informeren.

11. Zendtijdadvies Omroep Stichting IJsselmond

Besluit:

 1. Vast te stellen dat het zendtijdverzoek van de Omroep Stichting IJsselmond voldoet aan de eisen zoals gesteld in artikel 2.61 tweede lid van de Mediawet 2008.

12. Constultatie gemeenteraad over Strategische beleidsagenda van Veiligheidsregio IJsselland

Besluit:

 1. De gemeenteraad met bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen geen zienswijzen in te dienen op de voorliggende Strategische beleidsagenda, het Crisisplan en het Dekkingsplan

16. Openbare besluitenlijst van college van burgemeester en wethouders van 1 november 2022

Besluit:

 1. Vaststellen openbare besluitenlijst van college van burgemeester en wethouders van 1 november 2022

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier