document iconCollegebesluiten 24 januari 2023

Besluitenlijst van de collegevergadering van dinsdag 24 januari 2023

4. Lidmaatschap Regio Zwolle United

Besluit:

 1. Lid te worden van Regio Zwolle United.
 2. Het lidmaatschap na twee jaar te evalueren, uiterlijk 2e kwartaal 2025.

5. Informatienota leidraad initiatiefnemersparticipatie

Besluit:

 1. Het college wordt verzocht in te stemmen met de informatienota en deze ter kennisgeving aan de gemeenteraad voor te leggen.

7. ontwerpbestemmingsplan Zalk Erf 4 ontwerpbestemmingsplan Zalk Erf 5 Beeldregieplan Erf 4 & Erf 5 Zalk

Besluit:

 1. in te stemmen met de bestemmingsplannen Zalk Erf 4 en Zalk Erf 5 en het beeldregieplan Erf 4 &5 Zalk en deze ter inzage te leggen.
 2. Geen MER te laten uitvoeren omdat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu bij de ontwikkeling zullen optreden;
 3. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal van kosten anderszins is verzekerd;
 4. De raad door middel van bijgaande Informatienota te berichten dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd;
 5. Voorafgaande aan de besluitvorming door de raad, een nieuwe Aeriusberekening uit te laten voeren naar eventuele stikstofdepositie;
 6. Betrokken partijen over uw besluit te informeren.

8. Ontwerpbestemmingsplan Woonwijken Kampen, 5e herziening Jan Ligthartstraat (sporthal en –veld)

Besluit:

 1. Geen MER te laten uitvoeren omdat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu bij de ontwikkeling zullen optreden;
 2. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal van kosten anderszins is verzekerd;
 3. Het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen;
 4. De raad door middel van bijgaande Informatienota te berichten dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd;
 5. Voorafgaande aan de besluitvorming door de raad, een nieuwe Aeriusberekening uit te laten voeren naar eventuele stikstofdepositie;
 6. Betrokken partijen over uw besluit te informeren.

10. Openbare besluitenlijst van college van burgemeester en wethouders van 17 januari 2023

Besluit:

 1. Vaststellen openbare besluitenlijst van college van burgemeester en wethouders van 17 januari 2023

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier