document iconCollegebesluiten 23 mei 2023

Besluitenlijst van de collegevergadering van dinsdag 23 mei 2023

4. Concept ontwerp PPLG en gebiedsprogramma NWO

Besluit:

 1. Instemmen met het indienen van wensen en bedenkingen op het concept ontwerp PPLG en gebiedsprogramma.
 2. De concept reactie hierop inclusief de bijlagen naar de raad toe te sturen en hen de gelegenheid geven om hierop te reageren.

5. Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning 24 zorgappartementen Noordweg 87 Kampen

Besluit:

 1. In te stemmen met de aanvraag omgevingsvergunning en af te wijken van het bestemmingsplan (projectafwijkingsprocedure);
 2. Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

6. Aanbesteding Wmo voorzieningen

Besluit:

 1. De aanbesteding trapliften gezamenlijk met de gemeenten Zwolle, Zwartewaterland en Steenwijkerland te doorlopen en om bij de uitvoering van de aanbesteding als penvoerder op te treden.
 2. De bijgaande samenwerkingsovereenkomst aan te gaan.
 3. Voor de uitvoering van de gezamenlijke aanbestedingsprocedure trapliften de bijgevoegde aanbestedingsstrategie en overige aanbestedingsstukken vast te stellen.
 4. In te stemmen met bijgaand mandaatbesluit op basis waarvan de concernmanager sociaal domein (en diens plaatsvervangers) voor de uitvoering van de aanbestedingsprocedure trapliften de benodigde beslissingen neemt en (rechts)handelingen verricht namens de samenwerkende gemeenten, waaronder het nemen van het gunningsbesluit.
 5. Ook zelf de concernmanager (of diens plaatsvervangers) te mandateren en te machtigen om namens de gemeente Kampen de benodigde beslissingen te nemen en (rechts)handelingen te verrichten.
 6. Ook de andere medewerkers die vanuit de gemeente Kampen betrokken zijn bij deze aanbesteding te mandateren en machtigen tot het verrichten van handelingen, die geen besluit of (rechts)handeling inhouden.

De burgemeester besluit om:

 1. Corresponderend met bovengenoemde punten 4, 5 en 6 aan de concernmanager sociaal domein S. van den Berg en andere medewerkers volmacht en machtiging te verlenen.       

8. Openbare besluitenlijst van college van burgemeester en wethouders van 16 mei 2023

Besluit:

 1. Vaststellen openbare besluitenlijst van college van burgemeester en wethouders van 16 mei 2023        

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier

© 2023 Gemeente Kampen