document iconCollegebesluiten 21 februari 2023

Besluitenlijst van de collegevergadering van dinsdag 21 februari 2023

6. Tussenstand van de Regionale Energie Strategie (RES) West-Overijssel

Besluit:

 1. De Tussenstand van de regionale Energiestrategie West-Overijssel vaststellen.
 2. Instemmen met de beantwoording inventarisatie ‘Zon op Dak’ in de bijgevoegde raadsinformatienota ter afdoening van de bestuurlijke toezegging en deze door te sturen naar de gemeenteraad inclusief de Tussenstand van de regionale Energiestrategie West-Overijssel.

7. CPB-onderzoek houdbaarheid Wmo en Jeugdwet

Besluit:

 1. De bijgaande overeenkomst Dataset voor het onderzoek CPB ‘Raming Wmo en jeugdzorguitgaven’ met Stichting Inlichtingenbureau aan te gaan.

8. Toezegging aan de raad met betrekking tot ambitiedocument POZ 

Besluit:

 1. De raad te informeren over de status van de toezegging middels bijgevoegde raadsbrief.    

10. Wijziging indeling terrassen Plantage 2023

Besluit:

 1. In te stemmen met het beschikbaar houden van een hulpdienstenroute over de Plantage (tussen Oudestraat en Hofstraat) en hieraan publieke bekendheid te geven.

De burgemeester besluit:

 1. Rekening houdend met voornoemd collegebesluit de Nadere regels terrassen van de gemeente Kampen te wijzigen middels bijgaand wijzigingsbesluit, inclusief het vaststellen van de bijgaandenieuwe tekening ‘Hulpdienstenroute en terrassen Plantage’ als bijlage daarbij.
 2. Het college met bijgaande tekening te informeren over de nieuwe terrasindeling op de Plantage.  

11. PPS samenwerkingsovereenkomst voor tijdelijke opvang statushouders

Besluit:

 1. Het tijdelijk huisvesten van minimaal 10 en maximaal 16 statushouders middels de projectaanpak van De Thuisgevers.
 2. In te stemmen met het aangaan van bijgevoegde PPS-overeenkomst met ingang van 22 februari 2023 met de maatschappelijke initiatiefnemers ‘Theologische Universiteit Kampen’ en de ‘Diaconie van de Protestantse Gemeente te Kampen’ voor het bieden van tijdelijke huisvestingsplaatsen en sociale begeleiding.
 3. Alle kosten voor de opvang en begeleiding te dekken uit de vaste vergoeding voor de uitvoering van de Hotel- en Accommodatieregeling van het COA.

De burgemeester besluit:

 1. Wethouder J.P. van der Sluis te machtigen voor de ondertekening van de PPS-overeenkomst.

12. Raadsvragen HvK over Bovenhavenstraat

Besluit:

 1. De raadsvragen te beantwoorden conform bijgevoegde antwoordbrief.

14. Ophoging toezicht gastouders 5% naar 50%

Besluit:

 1. In te stemmen met het wijzigen van de beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang (artikel 4.1)

15. Openbaarheid collegevoorstel en raadsbrieven Jeugdhulp

Besluit:

 1. Akkoord om collegevoorstel en twee informatiebrieven openbaar te maken

16. Openbare besluitenlijst van college van burgemeester en wethouders van 14 februari 2023

Besluit:

 1. Vaststellen openbare besluitenlijst van college van burgemeester en wethouders van 14 februari 2023

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier