document iconCollegebesluiten 20 december 2022

Besluitenlijst van de collegevergadering van dinsdag 20 december 2022

4. Convenant tijdige en passende mentale zorg op de juiste plek (TPMZ)

Besluit:

 1. Het regionaal samenwerkingsconvenant ‘tijdig en passende mentale zorg op de juiste plek’ en de daaraan gekoppelde uitvoeringsagenda te ondertekenen.
  De burgemeester besluit:
 2. Wethouder Van den Belt te mandateren het convenant namens gemeente Kampen te ondertekenen

5. Ontwerp beeldkwaliteitsplan De Bakkerij

Besluit:

 1. Het ontwerp beeldkwaliteitsplan “De Bakkerij” vrij te geven voor inspraak.
 2. De gemeenteraad hierover te informeren met bijgevoegde informatienota.
 3. In te stemmen met de aanpassing van de buurtgrenzen van Buurt 30 (Centrum IJsselmuiden) zoals aangegeven binnen de groene lijnen op bijgevoegde kaart.

6. Vaststellen horecaconvenant 2023-2025

Besluit:

 1. Het horecaconvenant 2023-2025 vast te stellen.
 2. In te stemmen met deelname en ondertekening door de burgemeester van het horecaconvenant 2023-2025.

7. Indexatie WMO begeleiding en dagbesteding 2023

Besluit:

 1. In te stemmen met een indexatie van 4,75 % van het tarief voor begeleiding individueel, begeleiding groep/dagbesteding, vervoer van en naar groep/dagbesteding, kortdurend verblijf, persoonlijke verzorging, conform bijgevoegde conversietabel, per 1 januari 2023;
 2. De structurele (extra) kosten van € 9.256 als autonome ontwikkeling mee te nemen in de financiële verwerking bij de 1e berap 2023.
 3. De aanbieders over dit besluit informeren met bijgevoegde brief.

8. Fasedocument DO Campusontwikkeling Ichthus

Besluit:

 1. In te stemmen met het fasedocument definitief ontwerp voor de school en sporthal

9. Woondeal West-Overijssel

Besluit:

 1. In te stemmen met de woondeal West-Overijssel.

De burgemeester besluit:

 1. Wethouder Van der Sluis te machtigen om de woondeal te tekenen.

10. Zienswijzen arbeidsmigrantenhuisvesting Parallelweg 30 IJsselmuiden

Besluit:

 1. In te stemmen met de reacties op de ingekomen zienswijzen en de daaruit voortvloeiende conclusies, zoals opgenomen in de bijgevoegde Zienswijzennota.
 2. Voor de afwijking van het bestemmingsplan gebruik te maken van de door de raad afgegeven Algemene verklaring van geen bedenkingen.
 3. De omgevingsvergunning na ondertekening van het convenant te verlenen, voor de volgende activiteiten
  a. het bouwen van een bouwwerk
  b. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan e.d.
  c. het maken, aanleggen of veranderen van een uitweg (in-/uitrit);

en hieraan de volgende voorwaarden te verbinden:

a. de afwijking van het bestemmingsplan geldt voor een periode van maximaal 15 jaar en voor maximaal 120 personen;
b. het parkeren van voertuigen gebeurt geheel op eigen terrein;
c. de voorziening wordt op een goede manier ingepast in het tuinbouwgebied;
d. de huisvesting voldoet aan de normen zoals die door de Stichting Normering Flexwonen voor de huisvesting van arbeidsmigranten zijn of worden vastgesteld;
e. de huisvesting wordt op een duurzame manier uitgevoerd;
f. Voor het beheer van de locatie wordt een convenant afgesloten;
g. na één jaar na de ingebruikname van de huisvesting worden de ontwikkelingen geëvalueerd en wordt beoordeeld of aanpassing van de afspraken nodig is,

4. Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het kostenverhaal op een andere manier is verzekerd.
5. De subsidie verkregen uit de regeling huisvesting arbeidsmigranten ad. € 300.000 beschikbaar te stellen aan de initiatiefnemers van de locatie Parellelweg in IJsselmuiden
6. De kosten te dekken uit de ontvangen Rijksmiddelen verkregen voor de regeling RHA en de begroting hierop aan te passen via begrotingswijziging 2022-559.

De burgemeester besluit:

 1. Wethouder J.P. van der Sluis te machtigen om het “Convenant inzake de huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Kampen in de periode 2023 – 2038 (Parallelweg 30)” verder uit te werken en te ondertekenen.

11. Subsidietoekenning culturele instellingen 2023
Besluit:

 1. subsidie te verlenen met een voorlopige beschikking aan de culturele instellingen Quintus, Stadsgehoorzaal en de Bibliotheek en hierbij geen indexering toe te passen;
 2. de definitieve subsidieverstrekking 2022 voorlopig gelijk te stellen aan de initiële subsidieverstrekking 2022.
 3. de huidige prestatieovereenkomst niet te verlengen, maar in overleg te treden met deze culturele instellingen om nieuwe prestatieafspraken te maken, waarbij ook mogelijke indexering wordt betrokken;
 4. op basis van de uitkomsten onder 3 een definitieve subsidie voor het jaar 2023 te verlenen en een nieuwe prestatieovereenkomst aan te gaan.

12. Wijzigen subsidieregeling “Citymarketing, wonen, werken en recreëren”.

Besluit:

 1. In te stemmen met het wijzigen van de subsidieregeling “Citymarketing, wonen, werken en recreëren” door middel van bijgevoegd wijzigingsbesluit.
 2. In te stemmen met het verhogen van het jaarlijkse subsidiebedrag voor Kampen Partners voor de inzet van een binnenstadsmanager.

14. Informatiebrief gemeenteraad over aanpak overlastgevende asielzoekers 

Besluit:

 1. De raad te informeren middels bijgevoegde brief van de burgemeester

15. Actualiseren subsidieregelingen 2023

Besluit:

 1. De Wijzigingsregeling subsidieregelingen gemeente Kampen vast te stellen.

16. Raadsbrief inzake tussenstand RES 2.0

17. Vaststellen wijzigingsplan 'Buitengebied 2014, 9e wijziging Zwartendijk 12'

Besluit:

 1. Het wijzigingsplan 'Buitengebied 2014, 9e wijziging Zwartendijk 12' vast te stellen;
 2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

21. Openbare besluitenlijst van college van burgemeester en wethouders van 13 december 2022

Besluit:

 1. Vaststellen openbare besluitenlijst van college van burgemeester en wethouders van 13 december 2022

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier