document iconCollegebesluiten 18 april 2023

Besluitenlijst van de collegevergadering van dinsdag 18 april 2023

4. Startnotitie Hanzeconcept

Besluit:

 1. De startnotitie Hanzeconcept vast te stellen en de raad hierover met bijgevoegde informatienota te informeren.

7. Opinienota gemeenteraad onderkomen IJsselkogge

Besluit:

 1. In te stemmen met de bijgevoegde opinienota waarin de raad wordt gevraagd een richtinggevende keuze uit te spreken voor een locatie voor het onderkomen van de IJsselkogge.

8. Wijziging Verordening sociaal domein gemeente Kampen

Besluit:

 1. De raad met bijgaand raadsvoorstel te adviseren om de gewijzigde Verordening sociaal domein vast te stellen en deze wijziging in werking te laten treden per 1 juli 2023.

9. Programmabegroting 2024 veiligheidsregio IJsselland

Besluit:

 1. De raad met bijgevoegd raadsvoorstel te adviseren geen zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2024 van de veiligheidsregio IJsselland.

11. Evaluatie en verantwoording Heropeningsfonds 2021-2022

Besluit:

 1. In te stemmen met de evaluatie “Het Heropeningsfonds” en deze met bijgevoegde informatienota door te sturen naar de raad.

12. Verklaring ENSIA 2022 inzake informatieveiligheid DigiD en Suwinet en rapportages BAG, BGT, BRO en de WOZ

Besluit:

 1. De collegeverklaring ENSIA 2022 inzake informatiebeveiliging DigiD en Suwinet vast te stellen.
 2. De verantwoordingsrapportages Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Basisregistratie Ondergrond (BRO) en Waardering Onroerende Zaken (WOZ) vast te stellen.
 3. Hierover verantwoording afleggen aan de gemeenteraad middels de reguliere planning en controlcyclus in de paragraaf bedrijfsvoering van de jaarrekening 2022 en aan de landelijke toezichthouders.
 4. Op grond van artikel 87, eerste lid van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen ten aanzien van deze nota, de collegeverklaring inclusief bijlage 1 DigiD en bijlage 2 Suwinet van deze collegeverklaring, de verantwoordingsrapportages BAG, BGT, BRO en WOZ, behoudens toezending van deze verklaring, bijlagen en rapportages aan de landelijke toezichthouders. De geheimhouding wordt opgelegd voor onbepaalde duur.

13. Voortgang verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Besluit:

 1. De raad met bijgevoegde brief te informeren over de voortgang verduurzaming maatschappelijk vastgoed.

15. beantwoording brief Brunet, advocaat van de heer Boer, van Boer Int. Transporten

Besluit:

 1. In te stemmen met de brief naar Brunet, advocaat van de heer Boer, van Boer Int. Transporten ter beantwoording van de ontvangen brief d.d. 6 april 2023.

16. concept jaarstukken 2022

Besluit:

 1. De raad met bijgevoegde informatienota te informeren over de concept jaarstukken 2022 en het proces dat gevolgd wordt om de jaarstukken vast te stellen.

20. Openbare besluitenlijst van college van burgemeester en wethouders van 11 april 2023

Besluit:

 1. Vaststellen openbare besluitenlijst van college van burgemeester en wethouders van 11 april 2023

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier

© 2023 Gemeente Kampen