document iconCollegebesluiten 16 mei 2023

Besluitenlijst van de collegevergadering van dinsdag 16 mei 2023

4. Programmeringsafspraken Bedrijventerreinen Regio West-Overijssel 2023-2026

Besluit:

 1. In te stemmen met de programmeringsafspraken Bedrijventerreinen Regio West-Overijssel 2023-2026.
 2. De gemeenteraad hierover te informeren met bijgevoegde informatienota.
 3. De IC Kampen, de VOC en het havenbedrijf Port of Zwolle hierover te informeren.

5. Ontwikkelkader Bovenhavenkwartier

Besluit:

 1. De raad met bijgevoegd raadsvoorstel te adviseren het Ontwikkelkader Bovenhavenkwartier vast te stellen.

7. Vervangende nieuwbouw woning met zwembad en verbouw schuur Grafhorsterweg 55 IJsselmuiden

Besluit:

 1. in te stemmen met de aanvraag omgevingsvergunning en af te wijken van de bepalingen van het bestemmingsplan.
 2. in te stemmen met de conclusie dat geen belangrijke nadelige voor het milieu optreden.
 3. in te stemmen met de constatering dat geen verklaring van geen bedenkingen van de raad nodig is.
 4. Bij geen zienswijzen, de vergunningverlening aan het hoofd van de afdeling Fysieke Leefomgeving over te laten.
 5. Geen exploitatieplan vast te stellen.

8. Subsidieregeling Versterken sociale basis

Besluit:

 1. De Subsidieregeling Versterken Sociale Basis gemeente Kampen 2023 vast te stellen.
 2. Het plafondbesluit Versterken sociale basis 2023 vast te stellen.
 3. Het beschikbare budget voor de sociale basis 2024 van € 4.058.187 te verhogen met het beschikbare budget vanuit de GALA middelen 2024 (€ 116.375).
 4. Het budget sociale basis in de gemeentebegroting jaarlijks te indexeren op basis van het definitieve prijsindexcijfer Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) van het voorgaande jaar.
 5. De Regeling beoordelingscommissie intrekken door middel van bijgevoegd Intrekkingsbesluit.

11. Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2023

Besluit:

 1. 1. De Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2023 vast te stellen

12. Incassoreglement gemeentelijke heffingen 2023

Besluit:

 1. Het reglement voor de automatische incasso van gemeentelijke heffingen, nota's, facturen en/of andere schrifturen in de gemeente Kampen 2023 vast te stellen

13. 1e Wijzigingsverordening leges 2023

Besluit:

 1. De gemeenteraad met bijgevoegd raadsvoorstel te adviseren om de 1e Wijzigingsverordening leges 2023 vast te stellen.

14. Herindexering huurprijs 2023 Veiligheidsregio IJsselland

Besluit:

 1. In te stemmen met het voorkeurscenario van één percentage (van 6,5%) voor alle gemeenten op basis van de kerninflatie, waarbij energie geen deel uitmaakt van de indexering;
 2. Na vaststelling van de maatwerkindexering de huur over 2023, afwijkend van de afgesproken twee factureringsmomenten, eenmalig te factureren;
 3. Het genomen besluit te communiceren richting de Veiligheidsregio IJsselland met bijgevoegde brief.

15. Beantwoording brief Scouting Hanzeluiden

Besluit:

 1. De brief van de scouting te beantwoorden conform bijgevoegde brief.

18. Openbare besluitenlijst van college van burgemeester en wethouders van 9 mei 2023

Besluit:

 1. Vaststellen openbare besluitenlijst van college van burgemeester en wethouders van 9 mei 2023

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier

© 2023 Gemeente Kampen