document iconCollegebesluiten 13 december 2022

Besluitenlijst van de collegevergadering van dinsdag 13 december 2022

4. Verbinding Hanzesteden

Besluit:

 1. De raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen:
  a. Een eenmalig budget van € 30.000 beschikbaar te stellen om een Verbindend Programma Hanzesteden in Hanzejaar 2023 te realiseren.
  b. Dit eenmalige budget te dekken vanuit de verkregen rijksmiddelen voor coronasteun en dit te verwerken via bijgevoegde begrotingswijziging 11-2023.

5. Vervangingsbesluit archiefbescheiden gemeente Kampen 2023

Besluit:

 1. Vast te stellen dat met ingang van 1 januari 2023 papieren archiefbescheiden zullen worden vervangen door digitale archiefbescheiden en daartoe het bijgaande Vervangingsbesluit archiefbescheiden gemeente Kampen 2023 vast te stellen.
 2. Te besluiten de bevoegdheid tot het opstellen van een verklaring van vervanging van papieren door digitale archiefbescheiden te mandateren middels vaststelling van bijgaande wijziging van de Bevoegdhedenlijst behorende bij het Bevoegdhedenbesluit.

6. Concept beeldkwaliteitsplan Schans-Buitenwacht

Besluit:

 1. Instemmen met het concept beeldkwaliteitsplan Schans-Buitenwacht.
 2. Het concept beeldkwaliteitsplan Schans-Buitenwacht voor de inspraak ter visie te leggen.
 3. De raad via bijgaande informatienota informeren over het concept beeldkwaliteitsplan Schans-Buitenwacht

7. Vaststellen bestemmingsplan 'Sonnenbergkwartier, deelplan manegeterrein'

Besluit:

 1. Uw raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen:
  a. de ingediende zienswijzen ontvankelijk maar ongegrond te verklaren;
  b. de ambtshalve wijzigingen in het plan te verwerken;
  c. geen exploitatieplan vast te stellen, omdat de kosten anderszins verzekerd zijn;
  d. het bestemmingsplan 'Sonnenbergkwartier, deelplan manegeterrein’ gewijzigd vast te stellen;
  e. het beeldkwaliteitsplan ‘Sonnenbergkwartier’ ongewijzigd vast te stellen.

8. Aanvullende corona steunmaatregelen sociaal domein, 2e tranche

Besluit:

 1. De raad met bijgevoegd raadsvoorstel voorstellen om:
  a. voor 2023 een eenmalig budget van € 412.000 beschikbaar te stellen voor de aanvullende corona steunmaatregelen. Dit bedrag te dekken uit de stelpost corona en te verwerken middels begrotingswijziging 2023-10.
  b. een eenmalig budget van € 307.000 beschikbaar te stellen voor de aanvullende corona steunmaatregelen. Dit bedrag te dekken uit de stelpost corona en te betrekken bij de perspectiefnota 2024-2027.

17. Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer

Besluit:

 1. De gewijzigde regeling vergoeding woon-werkverkeer vast te stellen.

18. Vaststellen Afvalstoffenverordening 2023 

Besluit:

 1. De raad via bijgevoegd raadsvoorstel voorstellen om de Afvalstofverordening 2023 vast te stellen.

20. Herhuisvesting Voedselbank

 1. De raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen:
  a. Een krediet beschikbaar te stellen van € 989.000.
  b. Het budget Armoede/minima structureel te verhogen met maximaal € 59.208 ten laste van de algemene middelen en de begroting hierop aan te passen middels bijgaande begrotingswijziging.

21. Openbare besluitenlijst van college van burgemeester en wethouders van 6 december 2022

Besluit:

 1. Vaststellen openbare besluitenlijst van college van burgemeester en wethouders van 6 december 2022

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier