document iconCollegebesluiten 10 januari 2023

Besluitenlijst van de collegevergadering van dinsdag 10 januari 2023

4. Convenant regionale samenwerking beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio IJssel-Vecht 2023

Besluit:
Het college besluit:

 1. In te stemmen met het convenant regionale samenwerking beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio IJssel-Vecht 2023 conform bijlage 2.
  De burgemeester besluit:
 2. Wethouder B. van den Belt te machtigen om namens de gemeente Kampen het convenant te ondertekenen.

5. Mandaatbesluit enkelvoudig onderhandse aanbesteding onderwijsroute hbo    t.b.v. de nieuwe wet inburgering   

Besluit:

 1. De gemeente Zwolle (aanvullend op het huidige mandaat) te mandateren voor het aangaan van de overeenkomst namens de gemeente Kampen voor onderwijsroute inburgering (hbo), middels het bijgevoegde besluit Mandaat aanbesteding Onderwijsroute hbo t.b.v. de nieuwe Wet inburgering.

7. Subsidieregeling tegemoetkoming energiekosten maatschappelijke organisaties gemeente Kampen

Besluit:

 1. In te stemmen met de subsidieregeling tegemoetkoming energiekosten maatschappelijke organisaties gemeente Kampen inclusief een subsidieplafond van 250.000 euro onder voorbehoud van de uitkomst van het raadsbesluit.
 2. De raad voor te stellen om een eenmalig budget van 250.000 euro beschikbaar te stellen ten laste van de algemene dekkingsmiddelen en dit te verwerken in de 1e Berap 2023.
 3. In te stemmen met een subsidiabele periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022
 4. In te stemmen met een aanvraagtermijn van 1 maart 2023 tot 1 mei 2023
 5. Het Openstellingsbesluit Subsidieregeling tegemoetkoming energiekosten voor maatschappelijke organisaties gemeente Kampen vast te stellen.

8. Vaststellen Subsidie 2021 De Kern

Besluit:

 1. De basissubsidie De Kern 2021 vast te stellen € 879.736.
 2. De Kern voor het te laat indienen van de aanvraag tot subsidievaststelling 2021 geen sanctie op te leggen.

9. Versterken preventie in de eerste lijn

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de bijgevoegde bijlage: Uitgewerkte Subsidieaanvraag
 2. In te stemmen met de inhoud van het bijgevoegd ‘Consortiumovereenkomst: Van weten naar doen: op weg naar werkzame preventie in de eerste lijn’;
  De burgemeester besluit:
 3. Wethouder Van der Sluis te machtigen om namens de gemeente Kampen bijgevoegd overeenkomst te ondertekenen

10. Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning plaatsen twee kleine windturbines Hogeweg 53 te Kamperveen

Besluit:

 1. In te stemmen met de aanvraag omgevingsvergunning en af te wijken van het bestemmingsplan (projectafwijkingsprocedure).
 2. Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

11. Aankoop pand herhuisvesting Stichting Voedselbank Kampen

Besluit:

 1. Te besluiten om het pand Kleiland 10 in IJsselmuiden aan te kopen tegen de koopsom van 889.000 k.k. en de bijgevoegde koopovereenkomst te ondertekenen.

12. Openbare besluitenlijst van college van burgemeester en wethouders van 20 december 2022

Besluit:

 1. Vaststellen van openbare besluitenlijst van college van burgemeester en wethouders van 20 december 2022

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier