Collegebesluiten 1 november 2022

Besluitenlijst van de collegevergadering van dinsdag 1 november 2022

4. Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen 2023

Besluit:

 1. De raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen de bijgaande Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland vast te stellen.
 2. Onder voorbehoud van vaststelling van onder 1 genoemde verordening door de raad, te besluiten bevoegdheden te verlenen aan het bestuur van het RSJ IJsselland en hiertoe het bijgaande Extern mandaatbesluit Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland vast te stellen.
 3. In verband met het besluit onder 2 te besluiten de Bevoegdhedenlijst, behorende bij het Bevoegdhedenbesluit te wijzigen overeenkomstig bijgaand wijzigingsbesluit.

5.Fusie bibliotheek Kampen met Stadskamer Zwolle

Besluit:

 1. De raad met bijgevoegde brief te informeren over de aanstaande fusie van de bibliotheek Kampen en de Stadskamer Zwolle.

7. Instellen van een bestuurlijke Kopgroep WIJS in IJsselland

Besluit:

 1. Akkoord gaan met het instellen van een Bestuurlijke Kopgroep WIJS in IJsselland voor een gezamenlijke aanpak van de hindernissen en belemmeringen bij het realiseren van woonruimte voor statushouders en andere woningzoekenden.
 2. Akkoord gaan met de opdracht voor en samenstelling van de Bestuurlijke Kopgroep WIJS.

8. Tijdelijke opvang statushouders Project Thuisgevers

Besluit:

 1. In te stemmen met de voorwaarden die zijn verbonden aan de Publieke Private Samenwerking (PPS) Project Thuisgevers voor opvang van statushouders.
 2. In te stemmen met het aangaan van een PPS-overeenkomst met ingang van 31 oktober 2022 met maatschappelijk initiatiefnemer ‘Stichting Algemene Armenstaat’ voor PPS-opvangplaatsen, met bijbehorende financiële vergoeding van € 11,87 per nacht per gehuisveste statushouder en een eenmalige borgsom van € 500,00.
 3. In te stemmen met het aangaan van een PPS-overeenkomst met ingang van 31 oktober 2022 met Stichting WijZ Welzijn Kampen voor sociale begeleiding, met bijbehorende financiële vergoeding van € 5,- per nacht per gehuisveste statushouder.
 4. De PPS-overeenkomst te laten ondertekenen door Burgemeester S. De Rouwe conform de PPS voorwaarden.
 5. Een financiële compensatie beschikbaar te stellen voor de huisvestings- en begeleidingskosten voor de periode van 31 oktober 2022 tot en met 30 april 2023 voor een totaalbedrag van € 16,87 per nacht per gehuisveste statushouder.

 6. Een bedrag van € 6.674,42 beschikbaar te stellen voor de PPS-opvangplaatsen en sociale begeleiding en te dekken uit de vaste vergoeding voor de uitvoering van de Hotel- en Accommodatieregeling van het COA.

9. Zienswijzen ontwerp-vvgb huisvesting arbeidsmigranten Tuindersweg 21A te IJsselmuiden

Besluit:

 1. In te stemmen met de reacties op de ingekomen zienswijzen en de daaruit voortvloeiende conclusies, zoals opgenomen in de bijgevoegde Zienswijzennota.
 2. De raad voor te stellen om:
  1. De zienswijzen ontvankelijk te verklaren.
  2. In te stemmen met de reacties op de zienswijzen en de daaruit voortvloeiende conclusies zoals opgenomen in de bijgevoegde zienswijzennota.
  3. Een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) af te geven voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Tuindersweg 21a te IJsselmuiden.
  4. Hieraan de volgende voorwaarden te verbinden in het belang van een goede ruimtelijke ordening:
  a. De afwijking van het bestemmingsplan geldt voor een periode van maximaal 15 jaar en voor maximaal 120 personen;
  b. Het parkeren van voertuigen gebeurt geheel op eigen terrein;
  c. De voorziening wordt op een goede manier ingepast in het tuinbouwgebied;
  d. De huisvesting voldoet aan de normen zoals die door de Stichting Normering Flexwonen voor de huisvesting van arbeidsmigranten zijn of worden vastgesteld;
  e. De huisvesting wordt op een duurzame manier uitgevoerd;
  f. Voor het beheer van de locatie wordt een convenant afgestoten;
  g. Na één jaar na de ingebruikname van de huisvesting worden de ontwikkelingen geëvalueerd en wordt beoordeeld of aanpassing van de afspraken nodig is.
  5. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  6. De coördinatieregeling toe te passen.
 3. Indien de raad instemt met het voorstel, en het convenant is ondertekend, een omgevingsvergunning af te geven, met toepassing van de coördinatieregeling, voor:
 • het bouwen van een bouwwerk
 • het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan voor de van huisvesting voor maximaal 120 arbeidsmigranten, voor een periode van maximaal 15 jaar, en hieraan de aangegeven voorschriften te verbinden;
 • het in gebruik nemen van een bouwwerk met het oog op brandveiligheid (brandveilig gebruik);
 • het maken, aanleggen of veranderen van een uitweg (in-/uitrit).

De burgemeester besluit:

 1. Wethouder J.P. van der Sluis te machtigen om het “Convenant inzake de huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Kampen in de periode 2022 – 2037 (Tuindersweg)” verder uit te werken en te ondertekenen.

10. Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied 2014, 11e herziening Zuideinde Oost 17'

Besluit:

 1. In te stemmen met het vaststellingsbesluit aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling.
 2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied 2014, 11e herziening Zuideinde Oost 17'.
 3. De gemeenteraad te informeren met bijgevoegde informatienota.

11. Vaststellen uitwerkingsplan 'Woonwijken Kampen, 5e uitwerking Hanzewijk Centrum Noord'

Besluit:

 1. De ingediende zienswijzen ontvankelijk maar ongegrond te verklaren.
 2. De ambtshalve wijzigingen in het plan te verwerken.
 3. Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat de kosten anderszins geregeld zijn.
 4. Het uitwerkingsplan 'Woonwijken Kampen, 5e uitwerking Hanzewijk Centrum Noord' gewijzigd vast te stellen.

12. Herziening bestemmingsplan Hartogsweg 15 IJsselmuiden

Besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan en deze ter inzage te leggen.;
 2. Geen MER te laten uitvoeren omdat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu bij de ontwikkeling zullen optreden;
 3. Geen exploitatieplan vast te stellen, kosten zijn anderszins verzekerd;
 4. De gemeenteraad met bijgevoegde informatienota te informeren.

14. Benoeming leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Onderwijs Kampen

Besluit:

 1. De raad via bijgevoegd raadsvoorstel voorstellen om de leden voor de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Onderwijs Kampen te benoemen.

15. Vaststelling van het onderwijshuisvestingsprogramma 2023

Besluit:

 1. Met de schoolbesturen op overeenstemming gericht overleg te voeren over het ontwerp-huisvestingsprogramma en -overzicht 2023.
 2. Onder voorbehoud van bereikte overeenstemming het huisvestingsprogramma 2023 vast te stellen.

16. Beleidsnotitie Inpassen en Belonen gemeente Kampen

Besluit:

 1. De gewijzigde beleidsnotitie Inpassen en Belonen gemeente Kampen vast te stellen.

17. Ontwerpbesluit en VVGB aanvraag omgevingsvergunning bouwen woning aan de Grafhorsterweg 12A te IJsselmuiden

Besluit:

 1. In te stemmen met de aanvraag omgevingsvergunning en af te wijken van de bepalingen van het bestemmingsplan.
 2. Een ontwerpbesluit hogere grenswaarden vast te stellen.
 3. De raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen om:
  1. een ontwerpverklaring van geen bedenkingen (VVGB) af te geven;
  2. wanneer er geen zienswijzen binnenkomen, de ontwerp-VVGB te beschouwen als een definitieve VVGB;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen;

18. Reactie motie 11-11-2021 inzake Energiescans en stimulerings bijdrage

Besluit:

 1. De raad informeren middel bijgevoegde brief ten aanzien van de uitvoering van de motie van 11-11-2021

20. Openbare besluitenlijst van college van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2022

Besluit:

 1. Vaststellen openbare besluitenlijst van college van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2022

Contact met de gemeente

U kunt een afspraak online maken bij Burgerzaken. Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op. 

Telefoon 14 038
WhatsApp 06-57008800
E-mail info@kampen.nl
Adres Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD  Kampen
Postadres Postbus 5009, 8260 GA Kampen

Openingstijden Stadhuis

Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 16.00 uur

In de oneven weken is het stadhuis op woensdag tot 20.00 uur open.

Reacties

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. Met uw reactie kunnen wij de website verder verbeteren!

Reactieformulier