Subsidie stimulering wonen in de binnenstad

U kunt subsidie krijgen voor het realiseren van woningen boven winkels. De subsidieregeling geldt voor panden aan de volgende straten in Kampen: Boven Nieuwstraat, Broederstraat, Buiten Nieuwstraat, Gasthuisstraat, Geerstraat, Hofstraat, Oudestraat en Voorstraat.

Ook voor het verbeteren van woningen in de binnenstad die meer dan drie jaar leeg staan is subsidie mogelijk. Dit is mogelijk binnen het hele beschermde stadsgezicht.

Algemene voorwaarden

 • De subsidie wordt verstrekt voor het realiseren van een of meer woningen met een gebruiksoppervlak van minimaal 50 vierkante meter boven een winkel. De subsidieregeling geldt voor panden aan de volgende straten in Kampen: Boven Nieuwstraat, Broederstraat, Buiten Nieuwstraat, Gasthuisstraat, Geerstraat, Hofstraat, Oudestraat en Voorstraat.
 • De subsidie kan ook worden verstrekt voor het maken van een zelfstandige woonruimte die al als woning is bestemd, maar die al drie jaar niet meer als woning is gebruikt. Dit is mogelijk binnen het hele beschermde stadsgezicht.
 • De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000 voor het maken van een woning en maximaal € 60.000 per project.
 • Daarnaast kan voor het realiseren van een onafhankelijke woningtoegang een subsidie worden verstrekt van 80% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 4.000 per project.
 • U mag pas met de werkzaamheden beginnen na ontvangst van het subsidiebesluit. Begint u eerder met de werkzaamheden, dan vervalt uw recht op subsidie.

Werkzaamheden die gesubsidieerd kunnen worden

U kunt subsidie krijgen voor werkzaamheden die gericht zijn op het maken van een woning. Kosten die gesubsidieerd kunnen worden zijn:

 • de gespecificeerde aanneemsom;
 • honorarium architect;
 • kosten technisch onderzoek;
 • advieskosten erkende deskundigen op het gebied van installaties, constructies en/of bouwfysica.

Weigering subsidie

Er zijn redenen om de subsidie te weigeren, zoals:

 • een voor de werkzaamheden benodigde vergunning is niet verleend;
 • u bent al met de werkzaamheden begonnen of heeft het werk al afgerond;
 • u kreeg in de vijftien jaar voorafgaand aan de aanvraag voor hetzelfde pand al subsidie voor dezelfde werkzaamheden;
 • het betreft het herstel van een verzekerbare schade;
 • u krijgt op een andere manier subsidie voor dezelfde activiteit;
 • het beschikbare budget voor de subsidieregeling is in dat jaar volledig ingezet.

Subsidie aanvragen

Neem voor u subsidie aanvraagt contact op met het team Ontwerp en Inrichting van de gemeente Kampen via telefoonnummer 14 038. Voor het aanvragen van subsidie gebruikt u daarna het 'aanvraagformulier subsidie wonen boven winkels'. Bij het formulier voegt u de volgende bijlagen:

 • gespecificeerde werkomschrijving en begroting van de kosten;

 • een bouwtechnisch rapport;

 • een bewijs van eigendom (authentiek afschrift van de koopakte en een gewaarmerkt recent uittreksel uit het kadaster);

  • voor zover van toepassing een afschrift van de akte van splitsing;

  • voor zover van toepassing een verklaring van de Vereniging van eigenaren over de bouwdelen die gemeenschappelijk / niet gemeenschappelijk zijn;

 • tekeningen van de bestaande situatie en de te realiseren situatie, de plattegronden, dwars- en langsdoorsneden, de gevels met de belendingen en de plaatselijke situatie.

Start werkzaamheden

Wilt u met de werkzaamheden beginnen? Meld dit dan eerst met het 'meldformulier start/einde werkzaamheden'. Begin niet met de werkzaamheden voor u het subsidiebesluit hebt ontvangen.

Einde werkzaamheden en uitkering subsidie

Zijn de werkzaamheden afgerond? Meld dit dan met het 'meldformulier start/einde werkzaamheden'. Voeg bij dit formulier de volgende bijlagen:

 • gespecificeerd kostenoverzicht van de werkzaamheden volgens dezelfde volgorde als in de begroting
 • originele rekeningen en betalingsbewijzen
 • foto's van de uitgevoerde werkzaamheden

De definitieve subsidie wordt vastgesteld en u ontvangt de subsidie binnen acht weken.

U ontvangt in principe binnen acht weken een besluit op uw subsidieaanvraag. Misschien heeft u voor de werkzaamheden een omgevingsvergunning nodig. U ontvangt het subsidiebesluit dan nadat u de omgevingsvergunning heeft ontvangen. U kunt dan beginnen met de werkzaamheden en meldt dit met het 'meldformulier start/einde werkzaamheden'.

Zijn de werkzaamheden afgerond? Meld dit dan met het 'meldformulier start/einde werkzaamheden'. Daarna stellen wij binnen acht weken de definitieve subsidie vast en ontvangt u de subsidie.