Principeverzoek bouwplan indienen

Weet u niet zeker of uw bouwplan voldoet aan voorschriften van de gemeente? U kunt dan een vooronderzoek laten doen. Wilt u een vooronderzoek laten doen? Dien dan een principeverzoek (bouw)plan in. Het plan wordt dan getoetst aan het bestemmingsplan. Daarnaast toetst de welstandscommissie het plan. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek kunt u besluiten of u een (eventueel aangepaste) aanvraag voor een omgevingsvergunning indient.

Om een principeverzoek te kunnen beoordelen moet u een duidelijke weergave van de bestaande en nieuwe situatie aanleveren. Dit kan door het inleveren van een situatietekening van het bouwperceel, tekeningen van de bestaande en nieuwe situatie en een opgave van het huidige en het toekomstige gebruik. Ook voegt u een lijst bij van te gebruiken bouwmaterialen en de kleuren daarvan.

U dient een principeverzoek schriftelijk in bij de gemeente.

U krijgt schriftelijk antwoord over de uitslag van het principeverzoek. Dit is geen besluit, maar een informeel advies. Aan de beoordeling van een principeverzoek is geen officiële termijn gekoppeld.

U ontvangt binnen drie maanden een reactie van de gemeente.

Het indienen van een principeverzoek kost € 263,40. Is het principeverzoek in strijd met het bestemmingsplan (buitenplanse afwijking of wijziging, uitwerking of herziening van het bestemmingsplan)? Het tarief wordt dan verhoogd met € 263,40.

(tarieven 2022)