Sluiten
  1. Stuur door
  2. Bedankt
* = verplicht veld

Wmo Adviesraad

Omdat we het als gemeente belangrijk vinden om onze burgers en cliënten te betrekken bij het Wmo-beleid en de uitvoering hiervan, hebben we een Wmo-adviesraad in het leven geroepen. De Wmo-adviesraad geeft het gemeentebestuur gevraagd, maar ook ongevraagd advies over allerlei zaken rond de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook komt zij op voor de belangen van burgers die te maken hebben met deze wet.
De samenstelling van de Wmo-adviesraad is zo veel mogelijk een afspiegeling van doelgroepen die te maken hebben met de Wmo. De vertegenwoordigers zijn afkomstig uit zeven gevormde clusters.
Samenstelling Wmo-adviesraad
Cluster Vertegenwoordigers
Cluster Jeugd Richard Scholten en Lisanne Sleurink
Cluster Ouderen Harry Bruins en Gjalt Kootstra
Cluster Mensen met een beperking Kees Jonkheer en Regina Minnema
Cluster Vrijwilligers Herman Diender en Tonnie Zweers
Cluster Mantelzorgers Karin Verheij en Hilga Hamer
Cluster Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)-cliënten en dak- en thuislozen Henri Verbeek en Arjen van Wijk
Cluster Participatie (Wwb / Wsw) Marja Boorsma en Bert van het Ende
Voorzitter van de Wmo-adviesraad Bert Regterschot

Clusterinformatie

Clusters worden gevormd door mensen die betrokken zijn bij de doelgroep: óf doordat men zelf tot de doelgroep behoort, óf een belangbehartiger is óf een familielid is van iemand die bekend is met de doelgroep.
Iedereen kan lid zijn van een cluster en daar een inbreng hebben. Het aantal clusterleden is in principe onbeperkt. Iemand kan lid zijn van meerdere clusters. Elk cluster kiest maximaal twee vertegenwoordigers voor de Wmo-adviesraad. Eventuele wijzigingen in de vertegenwoordiging worden aan de secretaris van de Wmo-adviesraad gemeld.
De clusters vergaderen met enige regelmaat en bespreken de punten die van belang zijn voor de doelgroep. De vertegenwoordigers brengen de afgesproken punten in tijdens de vergaderingen van de Wmo-adviesraad. In de volgende clusterbijeenkomst melden zij de resultaten van deze bespreking.

Contact

De vergaderingen van de Wmo-adviesraad zijn openbaar. U heeft als bezoeker echter geen rechtstreeks spreekrecht. U kunt wel meepraten over de onderwerpen via de clusters.
Wat op de clustervergadering naar voren komt, kan door de vertegenwoordiger in de Wmo-adviesraad aan de orde worden gesteld. Zo wordt uw stem ook bij het gemeentebestuur gehoord. Daarnaast kunt u zich rechtstreeks tot de Wmo-adviesraad wenden. Neem hiervoor per e-mail of schriftelijk contact op via onderstaande gegevens.
Wmo adviesraad
p/a de heer H.J. Bruins
Loriéstraat 28
8265 WX KAMPEN
E-mail: wmoadviesraad@kampen.nl
Website: www.adviesraadwmokampen.nl

Vergaderrooster 2015

De Wmo-adviesraad vergadert op: woensdag 25 maart, 29 april, 27 mei, 24 juni, 30 september, 28 oktober, 25 november en 16 december.
Aanvang: 19.30 uur. Locatie: stadhuis.
Het verslag van de laatste vergadering (25 februari) wordt eind maart (na vaststelling) gepubliceerd.

Lijst met veel gebruikte afkortingen

Op het terrein van werk, inkomen, bijstand, uitkeringen en zorg kom je veel afkortingen tegen. Deze lijst met veel gebruikte afkortingen vindt u op de pagina Werk en inkomen.