Sluiten
  1. Stuur door
  2. Bedankt
* = verplicht veld

Adviesraad maatschappelijke ondersteuning

Omdat we het als gemeente belangrijk vinden om onze burgers en cliënten te betrekken bij het Wmo-beleid en de uitvoering hiervan, hebben we een Adviesraad maatschappelijke ondersteuning (MO) in het leven geroepen. De Adviesraad MO geeft het gemeentebestuur gevraagd, maar ook ongevraagd advies over allerlei zaken rond de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. Ook komt zij op voor de belangen van burgers die te maken hebben met deze wetten.
De samenstelling van de Adviesraad MO is zoveel mogelijk een afspiegeling van doelgroepen die te maken hebben met de Wmo en de Participatiewet. De vertegenwoordigers zijn afkomstig uit zeven gevormde clusters.
Samenstelling Adviesraad MO
Cluster Vertegenwoordigers
Cluster Jeugd Richard Scholten en Lisanne Sleurink
Cluster Ouderen Harry Bruins en Gjalt Kootstra
Cluster Mensen met een beperking Annemarie Salverda en Regina Minnema
Cluster Vrijwilligers Hans Fien en Tonny Zweers
Cluster Mantelzorgers Karin Verheij en Hilga Hamer
Cluster Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)-cliënten en dak- en thuislozen Henri Verbeek en Arjen van Wijk
Cluster Participatie (Wwb / Wsw) Marja Boorsma
Voorzitter van de Wmo-adviesraad Bert Regterschot

Clusters

Clusters worden gevormd door mensen die betrokken zijn bij de doelgroep: óf doordat men zelf tot de doelgroep behoort, óf een belangbehartiger is óf een familielid is van iemand die bekend is met de doelgroep.
Iedereen kan lid zijn van een cluster en daar een inbreng hebben. Het aantal clusterleden is in principe onbeperkt. Iemand kan lid zijn van meerdere clusters. Elk cluster kiest maximaal twee vertegenwoordigers voor de Adviesraad MO. Eventuele wijzigingen in de vertegenwoordiging worden aan de secretaris van de adviesraad gemeld.
De clusters vergaderen met enige regelmaat en bespreken de punten die van belang zijn voor de doelgroep. De vertegenwoordigers brengen de afgesproken punten in tijdens de vergaderingen van de Adviesraad MO. In de volgende clusterbijeenkomst melden zij de resultaten van deze bespreking.

Contact

De vergaderingen van de Adviesraad MO zijn openbaar. U heeft als bezoeker echter geen rechtstreeks spreekrecht. U kunt wel meepraten over de onderwerpen via de clusters.
Wat op de clustervergadering naar voren komt, kan door de vertegenwoordiger in de Adviesraad MO aan de orde worden gesteld. Zo wordt uw stem ook bij het gemeentebestuur gehoord. Daarnaast kunt u zich rechtstreeks tot de adviesraad wenden. Neem hiervoor per e-mail of schriftelijk contact op via onderstaande gegevens.
Adviesraad MO
p/a de heer H.J. Bruins
Loriéstraat 28
8265 WX KAMPEN
E-mail: adviesraadMO@kampen.nl
Website: www.adviesraadwmokampen.nl

Vergaderrooster 2015

De Adviesraad MO vergadert op:
woensdag 25 november en 16 december(?), in het stadhuis. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur. Het verslag van de laatste vergadering (28 oktober) wordt eind november (na vaststelling) gepubliceerd.

Vergaderrooster 2016

27 januari, 24 februari, 30 maart, 20 april, 25 mei, 29 juni